SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

63.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije

12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora (u daljnjem tekstu poslovni prostor) u objektima u vlasništvu Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina), a koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti.

Članak 2.

Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke su:

1.prostori u Domu kulture, Narodnom domu, Zadružnom domu i Lovačkom domu,

2.prostori koji se prvenstveno koriste za rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine i njihovih radnih tijela, te mjesni odbori,

3.ostali prostori u vlasništvu Općine, koji se ne koriste za obavljanje poslovne djelatnosti.

Poslovnim prostorima iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja općinski načelnik.

Članak 3.

Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se kontinuirano korištenje prostora kroz određeno razdoblje, ne duže od 12 mjeseci.

Povremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje za koje se potreba pojavljuje od vremena do vremena i traje neprekidno najduže 7 dana: za redovne aktivnosti političkih stranaka i udruga građana, održavanje sastanaka, predavanja, tribina, sajmova, izložbi, proslava, kulturno-zabavnih i sportskih priredbi i manifestacija i sl.

Članak 4.

Poslovni prostor daje se na privremeno i povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka plaćanja naknade oslobađa se povremeno korištenje poslovnog prostora za:

.redovne aktivnosti političkih stranaka i udruga građana osnovanih na području Općine - sastanci, godišnje skupštine i sl.

.događaji čiji su organizator ustanove ili udruge s područja Općine, uz uvjet da se ne naplaćuju ulaznice,

.aktivnosti od značaja za život i napredak stanovništva (predavanja, savjetovanja, izložbe i slično za koja se

ne naplaćuju ulaznice ili neki drugi oblik naknade).

Općinski načelnik može na temelju pisanog zahtjeva odobriti oslobođenje od plaćanja naknade za povremeno korištenje poslovnih prostora i za druge aktivnosti za koje utvrdi da su od interesa za Općinu ili njeno stanovništvo.

U slučaju oslobađanja korisnika prostora od obveze plaćanja naknade opisanog u ovom članku potrebni iznos namirit će se iz sredstava proračuna Općine Baška.

Članak 5.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: korisnik) na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora podnosi se Općinskom načelniku u pisanom obliku.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obvezno sadrži:

.podatke o podnositelju,

.podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

.naznaku aktivnosti, odnosno namjenu za koju se želi koristiti poslovni prostor,

.vremensko razdoblje, donosno dužinu trajanja privremenog odnosno povremenog korištenja poslovnog prostora.

Članak 6.

Privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora neće se odobriti korisniku koji:

.ima nepodmirene obveze prema Općini po bilo kojoj osnovi,

.ne ispunjava ili nije ispunio ranije obveze iz ugovora o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva za privremeno korištenje Općina i korisnik sklapaju ugovor korištenju poslovnog prostora.

Ugovor u ime Općine sklapa Općinski načelnik.

Članak 8.

Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora obvezno sadrži:

.podatke o ugovornim stranama,

.podatke o poslovnom prostoru koji se daje na korištenje,

.podatke o namjeni korištenja poslovnog prostora,

.vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja korištenja poslovnog prostora,

.iznos i način plaćanja naknade za korištenje poslovnog prostora,

.odredbu o obvezi korisnika podmiriti/nadoknaditi troškove režija (električna energija, voda.....),

.prava i obveze korisnika u svezi s korištenjem poslovnog prostora.

Općinski načelnik može posebnom odlukom raskinuti ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora, ako se:

.prostor koristi protivno odredbama ugovora,

.načinom korištenja oštećuje prostor,

.naknada za korištenje ili podmirenje/nadoknada režijskih troškova ne plaća uredno,

.ako je prostor potreban vlasniku.

Članak 9.

Poslovni prostor se daje na povremeno korištenje posebnom Odlukom Općinskog načelnika, koja sadrži:

.podatke o korisniku,

.podatke o poslovnom prostoru,

.namjenu za koju se koristi poslovni prostor,

.vrijeme (trajanje) korištenja prostora,

.iznos naknade ili odredbu da se za korištenje ne plaća naknada,

.odredbu da odluka stupa na snagu uplatom naknade u cijelosti.

Članak 10.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnih prostora iz članka 2. utvrđuje se kako slijedi:

1.u trajanju do 3 dana 100,00 kn dnevno

2.u trajanju dužem od 3 dana 1,00 kn/m2 korisne površine prostora dnevno.

Kod zbrajanja broja dana za izračun naknade, kao prvi dan, ubraja se dan kada je započeto korištenje, a, kao posljednji dan, dan kada je prostor vraćen na raspolaganje Općini.

Za korištenje prostora kraćem od 24,00 sata naplaćuje se naknada određena za jednodnevno korištenje.

Iznos naknade utvrđen na način opisan u ovom članku uvećava se za pripadajući PDV.

Članak 11.

U poslovni prostor, u pravilu, nije dopušteno unošenje namještaja, opreme i predmeta.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, Općinski načelnik može korisniku odobriti privremeno unošenje opreme i predmeta koji služe za provođenje aktivnosti vezanih uz namjenu korištenja poslovnog prostora.

Članak 12.

Aktualna korištenja poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška moraju se uskladiti s ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja iste na snagu.

Članak 13.

Stručne i administrativne poslove u svezi s predmetom ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-18

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr