SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

62.

Temeljem članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije

broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se
financiraju iz proračuna Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina), te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za povjeravanje poslova prijevoza pokojnika temeljem ugovora.

Članak 2.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se:

.preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka, od mjesta smrti na području Općine do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije,

.prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi identitet (nepoznatih osoba),

.prijevoz pokojnika bez srodnika ili skrbnika, koji su u trenutku smrti imali prebivalište ili boravište na području Općine.

Općina financira prijevoz pokojnika sukladno stavku 1. ovoga članka samo u slučaju kada takva obveza, sukladno Zakonu, nije stavljena u nadležnost Centra za socijalnu skrb.

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika.

Osoba kojoj su povjereni poslovi prijevoza pokojnika dužna je osigurati dežurstvo od 0,00 do 24,00 sata svakog dana.

Članak 3.

Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke, utvrđuju se mjerila za provedbu javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika:

.ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,

.ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i to potvrdom porezne uprave o stanju duga.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave javnog natječaja.

.ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini.

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana do dana objave natječaja.

.ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za koji se provodi natječajni postupak za sklapanje ugovora o povjeravanju prijevoza pokojnika,

Dokaz: raspolaganje odgovarajućim vozilima, koja ispunjavaju sanitarno-tehničke i higijenske uvjete po posebnim propisima, opremom i poslovnim prostorom; broj i struktura djelatnika.

.ukoliko naručitelj to zahtjeva ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetno jamstvo banke za uredno ispunjenje ugovora, za sve vrijeme na koje je ugovor sklopljen (bezuvjetna garancija banke s obvezom plaćanja »na prvi pisani poziv i bez prigovora«),

.ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena, te da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom kriminalitetu u Kaznenom zakonu).

Dokaz: izjava odgovorne osobe ponuditelja za sebe i pravnu osobu, ne starija od 30 dana do dana objave natječaja.

.ako isto ocijeni potrebnim Općina može zatražiti od ponuditelja i druge dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja.

Članak 4.

Općinski načelnik donosi odluku o objavi javnog natječaja, te osniva stručno povjerenstvo koje raspisuje javni natječaj za povjeravanje poslova.

Obavijest o raspisanom javnom natječaju iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst natječaja na web stranici Općine.

Članak 5.

Općinsko vijeće nakon provedenog postupka, na prijedlog Općinskog načelnika donosi odluku o izboru ponuditelja kojemu će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine i građana.

Odluku o raskidu donosi Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, a o razlozima raskida dužan je izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-17

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr