SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA BAŠKA

56.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. prosinca 2015. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2016. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

-Održavanje sustava odvodnje otpadnih voda,

-Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-Održavanje javnih površina,

-Održavanje nerazvrstanih cesta,

-Održavanje groblja,

-Održavanje javne rasvjete.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 4.129.360,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.367.883,00 kuna,

.Prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 135.047,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 203.186,00 kuna,

.Opći prihodi i primici u iznosu od 11.574,00 kuna,

.Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 90.000,00 kuna,

.Ekološka pristojba u iznosu od 1.173.287,00 kuna,

.Boravišna pristojba u iznosu od 133.383,00 kuna,

.Pomoći proračunu u iznosu od 15.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-03-01/1-15-11

Baška, 16. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr