SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA PUNAT

79.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14 i 36/15 i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT
U 2016. GODINI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini (u daljnem tekstu: Program) utvrđuje se opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Općine Punat za:

1.Održavanje građevina za odvodnju atmosferskih voda s javnih površina

2.Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

3.Održavanje javnih zelenih površina

4.Održavanje javnih površina

5.Održavanje nerazvrstanih cesta

6.Komunalne djelatnosti od lokalnog značenja

Održavanje komunalne infrastrukture iz ovog Programa financira se iz sredstava komunalne naknade, ekološke pristojbe, boravišne pristojbe i ostalih prihoda.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini sadrži:

*opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

*iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području Općine Punat i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

II ODRŽAVANJE GRAĐEVINA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA S JAVNIH POVRŠINA

Članak 3.

Na području Općine Punat tijekom 2016. godine obavljat će se održavanje građevina za odvodnju atmosferskih voda s javnih površina:

1. Održavanje slivnika i odvodnja atmosferskih voda

Vrsta radova:

U održavanju slivnika i zatvorenih kanala oborinske odvodnje i otvorenih kanala oborinske odvodnje

čistit će se i ispirati slivnici i perforirani rubnjaci, troškovi odvodnje atmosferskih voda kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 14.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-02-01-15-21

Punat, 18. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr