SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA VIŠKOVO
6

6.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 10. ožujka 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave
Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Općinske uprave Općine Viškovo.

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Viškovo čine Upravni odjeli koji su ustrojeni radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu.

Članak 3.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Viškovo.

Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnih odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravni odjeli koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, naziv Upravnog odjela.

Zaglavlje akta Upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, naziv Upravnog odjela, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA UPRAVNIH ODJELA

Članak 5.

U Općini Viškovo se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju sljedeći Upravni odjeli:

1. Upravni odjel ureda načelnika

2. Upravni odjel za proračun i financije

3. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo

Članak 6.

Djelokrug rada Upravnog odjela ureda načelnika su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- upravne, protokolarne, administrativne poslove iz djelokruga rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- pravne, administrativne, opće i tehničke poslove za potrebe općinske uprave,

- imovinsko-pravne poslove,

- pisarnicu i pismohranu,

- brigu o djeci, socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu,

- predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- kadrovske poslove,

- informiranje sukladno zakonskim propisima,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Članak 7.

Djelokrug rada Upravnog odjela za proračun i financije su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu i izvršavanje proračuna,

- planiranje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka,

- izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg obračuna proračuna te financijskih izvještaja tijekom godine,

- konsolidacije financijskih izvještaja proračunskih korisnika,

- vođenje knjigovodstvenih evidencija,

- razrez i naplatu općinskih prihoda,

- financijsku operativu,

- obavljanje proračunskog nadzora,

 

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

Članak 8.

Djelokrug rada Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- prostorno i urbanističko planiranje,

- uređenje naselja i stanovanja,

- komunalne i gospodarske djelatnosti,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu, civilnu zaštitu i zaštitu na radu,

- upravu groblja,

- komunalno redarstvo,

- zaštitu potrošača,

- obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika,

- obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom Općine Viškovo.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ODJELIMA

Članak 9.

Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika Upravnog odjela bira i imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja na vrijeme od četiri godine.

Članak 10.

Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad i rad odjela odgovoran je Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.

Članak 11.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog poglavarstva i na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati Općinsko poglavarstvo o radu Upravnog odjela kojim upravlja.

Pročelnik upravnog odjela može Općinskom poglavarstvu i Općinskom načelniku izvješće iz stavka 1. ovog članka podnijeti po osobnom nahođenju.

Članak 12.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u odjelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

IV. NAČIN RADA

Članak 13.

Upravni odjeli u djelokrugu rada izvršavaju opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlažu mjere za provedbu ovih akata, predlažu mjere za unapređenje pojedinih oblasti samoupravnog djelokruga.

Članak 14.

Upravni odjeli u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu.

Članak 15.

Upravni odjeli su samostalni u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Radi unapređenja rada Upravnih odjela, Općinsko poglavarstvo može davati smjernice, upute i preporuke.

Članak 16.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnim odjelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 17.

Unutarnje ustrojstvo Upravnih odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za rad Upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog svih pročelnika Upravnih odjela.

V. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH ODJELA

Članak 18.

Sredstva za rad Upravnih odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na poslovima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-01/6

Ur. broj: 2170-09-05-01-5

Viškovo, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr