SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

79.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po sindikalnom povjereniku Podružnice Sindikata Grada Opatija Željku Harbašu (u daljnjem tekstu: Sindikat), pregovarajući o materijalnim pravima temeljem članka 116. stavka 2. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 37/14 - u nastavku teksta: Ugovor) zaključili su 17. prosinca 2015. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 4. prosinca 2014. godine sklopile Ugovor te da u dosadašnjoj primjeni nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 43. stavka 1., članka 47. stavka 1., članka 49. stavka 1. i članka 56. stavka 1. ovog Ugovora, za 2016. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti, za 15 % ako zaposlenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti;

2) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen regres za korištenje godišnjeg odmora u neto iznosu od 1.500,00 kuna;

3) svakom službeniku i namješteniku bit će isplaćen jednokratni dodatak - božićnica u neto iznosu od 1.000,00 kuna;

4) svakom službeniku i namješteniku upućenom na službeno putovanje u zemlji pripada dnevnica u visini od 50 % maksimalnog iznosa na koji se prema poreznim propisima ne plaća porez.

Ukoliko se tijekom 2016. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Ugovora, o čemu će sa Sindikatom voditi posebne pregovore.

Članak 3.

U članku 2. ovog Ugovora dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Pravo na plaću i druga materijalna prava (jubilarna nagrada, regres, božićnica i slično) koja se primjenjuju na službenike i namještenike sukladno odredbama ovog Ugovora utvrđuju se i isplaćuju razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlen.«

Članak 4.

U članku 5. ovog Ugovora, stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 4. i 5.

Članak 5.

U članku 42. ovog Ugovora dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»Službenik i namještenik sam odlučuje da li će koristiti slobodne dane s osnova prekovremenog rada ili će tražiti uvećanje plaće s te osnove.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik ili namještenik može koristiti jedan ili više slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada= 1 sat i 30 min redovnog sata rada), te mu se u tom slučaju izdaje rješenje u kojem se navodi broj i vrijeme korištenja slobodnih dana, kao i vrijeme kad je taj prekovremeni rad ostvaren.«

Članak 6.

Ostali uglavci Ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 7.

Ovaj Aneks Ugovora stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/14-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-15-1

ZA GRAD OPATIJU ZA PODRUŽNICU
SINDIKATA
GRADSKE UPRAVE
GRADA OPATIJE

Gradonačelnik Sindikalni povjerenik
Ivo Dujmić, v. r. Željko Harbaš, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr