SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

72.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine » br. 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije («Službene novine PGŽ» br.25/09, 30/09-ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna raspoređuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Proračun Grada Opatije za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

KLASA: 400-08/15-01/8

URBROJ: 2156/01-03-15-1

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr