SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

71.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13.) i članka 29.Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke socijalnoj skrbi
i zdravstvenoj zaštiti

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (Službene novine PGŽ broj 8/14) (u daljnjem tekstu:Odluka) u članku 4., stavku 4., iza brojke 50% dodaju se riječi; »ukoliko pojedinim odredbama nije drugačije propisano«.

Članak 2.

U članku 18.stavku 1.točki 1. Odluke riječi »pomoć za novorođenu djecu« zamijenjuju se riječima »pomoći za poticanje nataliteta«.

Članak 3.

U članku 19. Odluke naslov »pomoć za novorođenu djecu« mijenja se u »pomoći za poticanje nataliteta«.

Članak 19.mijenja se i glasi:

»Jednokratna novčana pomoć odobrava se za novorođeno dijete i to;

-za 1.dijete u visini od 4.000 kn,

-za 2.dijete u visini od 5.500 kn, a

-za svako sljedeće dijete u visini od 7.000 kn.

Pomoć iz stavka 1.moguće je ostvariti ukoliko se ispunjeni sljedeći uvjeti:

-da se zahtjev podnese najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta

-da podnositelj zahtjeva (roditelj/skrbnik)u trenutku rođenja djeteta te u trenutku podnošenja zahtjeva ima prebivalište na području Grada Opatije

-da dijete u trenutku podnošenja zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Grada Opatije.

Članak 4.

Iza članka 19. Odluke dodaje se članak 19a. koji glasi:

»Roditeljima sa prebivalištem na području Grada Opatije, koji imaju četvero i više djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu s roditeljima, a nemaju zasnovanu vlastitu obitelj, osiguravaju se sljedeći oblici novčanih pomoći:

-za svako dijete koje pohađa dječji vrtić : 1.500 kuna godišnjeako je dijete u poludnevnom programu ili 3.000 kuna godišnje ako je dijete u cjelodnevnom programu,

-za svako dijete osnovnoškolskog uzrasta1.500 kuna godišnje,a ako dijete pohađa produženi boravak 3.000 kuna godišnje,

-za svako dijete srednješkolskog uzrasta 2.000kuna godišnje,

-za svako dijete koje je redovan student na visokoškolskim ustanovamau RH, a nije korisnik stipendije po drugoj osnovi 5.000 kuna godišnje i nije starije od 25 godina

Pomoći iz stavka 1. mogu se ostvariti pod uvjetom da:

-jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Opatije kontinurano u razdoblju od 10 godina,

-da djeca i studentine ostvaruju prava i pomoći po drugim osnovama propisanim ovom Odlukom na temelju uvjeta prihoda, socijalnog ili posebnog uvjeta,

-da učenici osnovne i srednje škole te redovni studentiizvršavaju svoje propisaneobveze

-da dijete koje studira ponovno ne upisuje istu godinu studija ili ima upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini

Članak 5.

Članak 21. Odluke mijenja se i glasi:

Djeca s teškoćama u razvoju su djeca koja su prošla postupak vještačenja nadležnog tijela te im je utvrđeno postojanje tjelesnog i/li mentalnog oštećenja.

Za djecu s teškoćama u razvoju osigurava se sufinanciranje prijevoza i boravka u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukoliko je za navedene oblike pomoći sufinanciranje osigurano od strane nadležnog Ministarstva, ustanovi koju dijete pohađa sufinancira se razlika do pune cijene (za oblike pomoći koje koristi dijete) od cijene koju je za taj oblik pomoći utvrdilo nadležno Ministarstvo.

Iznimno, oblike pomoći iz stavka 2.ovog članka mogu ostvariti djeca s teškoćama u razvoju i nakon 18-te godine života odnosno dok redovito pohađaju odgojno-obrazovnu ustanovu, a najduže do 25.godine života.

Osim ovih pomoći djeca s teškoćama u razvoju mogu ostvariti i dodatne pomoći, uvažavajući specifične potrebe svakog od njih.

Ostvarivanje oblika pomoći iz stavka 1.ovog članka započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca, a nakon podnošenja zahtjeva.

Iznimno, korisnik ostvaruje pomoć i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 6.

U članku 22.stavku 2. Odluke brojka 1.000 zamijenjuje se brojkom 1.500.

Članak 7.

U članku 26. Odluke dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

Ostvarivanje oblika pomoći iz stavka 1. i 2. ovog članka započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca, a nakon podnošenja zahtjeva.

Iznimno, korisnik ostvaruje pomoć i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u«Službenim novinama» Primorsko-goranske županije,a primjenjuje se počev od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 011-01/14-01/12

UR.BR.: 2156-01/01-01/15-2

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr