SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD OPATIJA

67.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze,

9. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

2. Ukupna vrijednost Programa iznosi 21.474.320 kuna.

Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se iz komunalne naknade, sredstava boravišne pristojbe, sredstava spomeničke rente, prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja te ostalih prihoda Proračuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 18.855.320 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 2.619.000 kn

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture sa izvorima sredstava po pojedinim aktivnostima iskazani su u priloženoj tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2. za pojačano održavanje.

Opis, opseg poslova i standard redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuju komunalna društva kojima su ti poslovi povjereni, a Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša za poslove koji se povjeravaju trećim osobama.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije

A303001. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama

A303002. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na zelenim površinama

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi, separatori zauljenih voda i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Održavanje oborinske kanalizacije na javnim površinama obuhvaća 2.032 slivnika oborinske kanalizacije, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima, dok održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama obuhvaća održavanje 770 m kanalskih rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

A303003. Održavanje čistoće javnih površina

A303004. Strojno čišćenje javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2016. godini neće se povećavati postojeće površine na kojima će se obavljati čišćenje u odnosu na 2015. godinu, s time što se očekuju određene uštede kroz promjene u intenzitetu i načinu čišćenja pojedinih površina u zimskim mjesecima. U samoj turističkoj sezoni te za dane blagdana intenzitet čišćenja ostaje nepromijenjen u odnosu na ranije godine.

Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja povodom održavanja raznih manifestacija (Nova godina, Balinjerada, Karneval, Dječji karneval, Maškare, Cvjetni korzo i dr.) te krčenja raslinja na raznim stubištima uz deponiranje otpada, kao i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima zadržava se dežurni radnik, koji tijekom tri ljetna mjeseca pojačano nadgleda čistoću na lokacijama u priobalju, te pražnjenje košarica za otpatke na lokacijama u priobalju.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

Pregled javnih površina obuhvaćenih čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina prikazan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4, od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 9.936.500 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,09 kn/m2, strojno čišćenje - 20.333.680 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0295 kn/ m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta - 363.962 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,33 kn/m2 - strojno čišćenje obalnog puta - 6.766.695 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,046 kn/m2.

A303005. Pranje ulica i javnih površina

A303006. Pranje ulica i javnih površina visokotlačnom pumpom

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1x siječanj, 1x veljača, 1x ožujak, 2x travanj, 3x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 4x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.483 m2).

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode provesti će se ukupno na 18.143 m2, što uz planirani intenzitet pranja iznosi 227.700 m2 godišnje.

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (107 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

A303007. Odlaganje otpada na gradski deponij

Nakon što je obavljena racionalizacija u prijevozu otpada sa javnih površina, jedan dio otpada odlaže se u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom za odvoz otpada transportira na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) usitnjava se i dalje prerađuje u kompost. Predviđa se zbrinjavanje 520 tona.

A303008. Troškovi higijeničarske službe i deratizacija

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj ambulanti Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

A303009. Intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A303010. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sanaciju manjih ekološke incidente izazvane izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i drugih incidenata.

3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta.

A303011. Održavanje parkova i drvoreda

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem prikazan je dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 142.413 m2 raznih zelenih površina koje su održavane i u 2015. godini (održavanjem nisu obuhvaćene površine koje su postale gradilište KTC i park uz njega).

U 2015. godini posađeno je 36 većih primjeraka kamelija i njihov se ukupni broj značajno povećao i sada iznosi ukupno 111 kom. Obzirom da se radi o vrlo zahtjevnim biljkama u smislu održavanja, njihovo održavanje Parkovi rješavaju sa specijaliziranim vrtlarom.

Za zalijevanje zelenih površina planira se 19.024 m3 vode (12.779 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.245 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.372 radna sata godišnje).

Ukupni troškovi održavanja planiraju se na razini 2015. godine.

A303012. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 23.360,68 m2 zelenih površina.

A303013. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava i sadnja biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 50.000 kn, za lokacije na kojima će dolaziti do oštećenja ili propadanja.

A303014. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi obrezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij odnosno kompostanu.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i obrezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima i obuhvaćaju 36.313 m2 površina na kojima se obavlja sanitarna sječa te 32.150 m2 površina koje se kose trimerima.

Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno je uz točki 4.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

A303015. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 4.446 m3 odnosno 94.500 kn, održavanje travnjaka - 1 radnik (107.000 kn), te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko, prozračivanje travnjaka (133.000 kn).

A303016. Održavanje klupa i košarica za otpatke

Na području Grada ukupno je postavljeno 365 klupa i 576 posuda za otpatke (od toga na prometnicama 190 i 395 u parkovima i na obalnom putu).

Poslovi održavanja u parkovima, dječjim igralištima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u slijedećem obimu:

a/ klupe

1. popravak parkovnih klupa (55 kom),

2. dobava i montaža novih klupa (kom 2),

3. učvršćivanje klupa na bet.podlogu (kom 10),

b/ posude za otpatke

1. nabavka i postava novih posuda od 80 l - 3 kom,

2. skidanje, popravak i postava košarica 20 l - 14 kom,

3. dobava i postava novih posuda od 20 l - kom 10,

4.pranje poklopaca kanti za smeće, 3 puta godišnje - ukupno 300 kom,

5.dobava i montaža poklopaca za posude od 80 l - kom 20,

6.dobava i postava nosača vrećica za pseći izmet - 10 kom i

7. dobava vrećica za pseći izmet - 22.000 kom.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni ili zamijeniti zamijeniti opremom s drugih lokacija.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu, a osigurana sredstva osiguravaju minimalno održavanje (pranje poklopaca posuda Bani).

A303017. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine, te zamjenu sidrenog sustava meteo plutače. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA), te svakodnevno čišćenje kišomjera ovisno o vremenskim prilikama.

A303018. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Poslovi održavanja fontana, kipova i javnih izljeva povjereni su Parkovima (153.000 kn), dok se utrošak vode za fontane, javne izljeve i javne WC-e (129.000 kn) te utrošak električne energije za rad fontana i osvjetljenje kipova (43.000 kn) podmiruje neposredno isporučiteljima.

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontana Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje, 138.000 kn). U narednim godinama biti će neophodna rekonstrukcija fontane Slatina radi dotrajalosti postojećeg postrojenja (zadnja rekonstrukcija 1994. g.).

Kipovi (11 kipova: I.Duncan, Fridrich Schuller, Henryk Sienkiewicz, branitelji Domovinskog rata, bista dr. A. Mohorovičića, raspelo nasuprot boćarije Dobreć, violinista Jan Kubelik, žena s galebom, kip Madonine, kip Familija ispod Pol.stanice i kip Barkariol - Portić), te 30 spomen ploča, održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti, a stavka uključuje i njihovo čišćenje, reparaciju i održavanje rasvjete, sve u iznosu od 15.000 kn.

Javni izljevi (26 javnih izljeva - 2.923 m3 vode) i 9 tuševa na plažama Črnikovica (2 tuša), Volosko-vaterpolo (1 tuš), Volosko-Stari Put (1 tuš), Lipovica (1 tuš), Puntica Volosko (1 tuš), Ika (1 tuš), Tomaševac (2 tuša) biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.050 m3 vode. Na tuševima su ugrađene žetonjere radi naplate njihovog korištenja, osim na tuševima plaže Tomaševac. Održavanje, ugradbu, demontažu i skladištenje tuševa te održavanje žetonjera povjereno je Parkovima.

Kroz ovu stavku podmiruju se i troškovi vode za funkcioniranje javnih WCa-a (1.500 m3 godišnje).

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad), s time što troškovi istog terete javnu rasvjetu.

A303019. Održavanje javnih WC-a

Održavanje je povjereno Parkovima. Održavanje obuhvaća 7 klasičnih i 5 automatskih WC-a, te 2 kemijska WC-a postavljena tijekom cijele godine na nogometnom igralištu. Kemijski WC-i se postavljaju i prigodno za pojedine manifestacije mjesnih odbora. Održavanje klasičnog WC-a na plaži Črnikovica obavlja nositelj koncesijskog odobrenja, a sav potrošni materijal kao i redovno servisiranje pumpi sanitarne kanalizacije, te ličenje i održavanje prostorija i bravarije osiguravaju Parkovi.

U 2016. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. g.

KLASA: 363-01/15-01/282

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 15. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

Tabela 1. Program redovnog održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr