SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

113.

Temeljem članka 17., stavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/ 09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA
RAZDOBLJE OD 2016. - 2019. GODINE

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofa može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja već nastupila.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati i razvijati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

SMJERNICE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko -goranske županije, broj 26/13), od dana 12. srpnja 2013. godine imenovan je načelnik Stožera i 9 članova Stožera. Osim njih, Gradonačelniku je ostavljena mogućnost da predloži preostale članove Stožera.

U razdoblju od 2016. - 2019. godine izvršavati će se godišnje smotre Stožera na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova Stožera te će se ujedno, sukladno zakonskim propisima pojedini članovi razriješiti dužnosti te imenovati novi. Također, planirane su godišnje edukacije Stožera.

Odlukom o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 28/12, 10/13 i 37/13). Zapovjedništvo se sastoji od zapovjednika zapovjedništva civilne zaštite, načelnika zapovjedništva civilne zaštite, operativca Zapovjedništva civilne zaštite i 6 članova.

U razdoblju od 2016. - 2019. godine izvršavati će se godišnje smotre Zapovjedništva na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova, te će se ujedno, sukladno zakonskim propisima pojedini članovi razriješiti dužnosti te imenovati novi. Također, planirane su godišnje edukacije Zapovjedništva.

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Prema procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12) od dana 2. srpnja 2012. godine. Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Malog Lošinja čini 33 pripadnika. Izvršen je Ustroj postrojbe, određen je Zapovjednik i zamjenik te tri voditelja sa pripadajućim skupinama.

U razdoblju od 2016. - 2019. godine izvršavati će se godišnje smotre postrojbe civilne zaštite na kojima će se utvrditi obaveze pojedinih članova, te će se ujedno, sukladno zakonskim propisima pojedini članovi razriješiti dužnosti te imenovati novi. Također, planirane su godišnje edukacije, kao i vježbe, na razini lokalne samouprave.

POVJERENICI I ZAMJENICI POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE

Imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite izvršit će se po pojedinim mjesnim odborima na području Grada Malog Lošinja. Za povjerenike civilne zaštite na području Grada imenovat će se predsjednici mjesnih odbora, a za zamjenike povjerenika, zamjenici predsjednika mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja. U razdoblju od 2016. - 2019. godine izvršavati će se godišnje smotre povjerenika i zamjenika povjerenika na kojima će se utvrditi njihove obaveze. Također, planirane su godišnje edukacije, kao i vježbe, na razini lokalne samouprave.

VATROGASTVO

Na području Malog Lošinja provodioci aktivnosti zaštite i spašavanja čine Vatrogasne snage, koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice Grada. Na području Grada djeluju javna vatrogasna postrojba Mali Lošinj i dobrovoljna vatrogasna društva Lošinj i Susak.

U razdoblju od 2016. - 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih, a sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (Narodne novine, broj 61/94), kao i prema Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine, broj 139/04, 174/ 04, 38/09 i 80/10).

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl., kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

-Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

-Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

-Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj

-Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

-Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

-Elektro voda d.o.o.

-Lječilište Veli Lošinj

-Lošinj-Beton d.o.o

-Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

-Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

-Jadranka trgovina d.o.o.

Ostale pravne osobe, udruge građana i sl. sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa za zaštitu i spašavanje su:

-Diver sport Lošinj,

-Radio Jadranka Mali Lošinj,

-Lovačko društvo »Kamenjarka«,

-Planinarski klub »Osorščica,

-Institut Plavi svijet.

ZAKONSKI AKTI

Sukladno zakonskim propisima pravovaljano se vrši ažuriranje cjelokupne dokumentacije u sustavu zaštite i spašavanja. Grad Mali Lošinj donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem prijelaznih odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite radi započetog postupka po Zakonu o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjene rizika i planova djelovanja civilne zaštite.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za razdoblje od 2016. - 2019.godine objaviti će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije i stupaju na snagu 01.siječnja 2016. godine.

KLASA: 810-01/15-01/08

URBR: 2213/01-01-15-11

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr