SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA VIŠKOVO
6

3.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01 i 15/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na sjednici 10. ožujka 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima po Godišnjem obračunu u iznosu od 5.240.807,33 kuna raspoređuje se za financiranje rashoda u Proračunu za 2005. godinu:

Program: Djelatnost izvršnog tijela

Intelektualne usluge - Glasnik 4.500

Program: Aktivnosti ureda načelnika

Intelektualne usluge 19.000

Usluge promidžbe i informiranja 1.900

Program: Sufinanciranje smještaja djece

u predškolskim ustanovama 500.000

Program: Javne potrebe u zdravstvu

Potpora Crvenom križu 500

Program: Redovna djelatnost UO za proračun

i financije

Službena putovanja 2.000

Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000

Usluge tekućeg i inv. održavanja opreme

i prijevoz. sredstava 20.000

Proračunska pričuva 25.000

Ulaganja u računalne programe 5.000

Program: Izrada urbanističkih planova

Urbanistički plan Marinići 3.800

Urbanistički plan Viškovo - Široli 53.700

Urbanistički plan Furićevo 42.700

Urbanistički plan RZ 8 21.000

Prostorni plan Općine 41.000

Urbanistički plan Mladenići 200.000

Urbanistički plan Marinići-istok 200.000

DPU Boćalište Marčelji 24.000

Program: Priprema za planove i projekte

Usklađivanje katastarskih i gruntovnih knjiga 45.000

Idejno rješenje za fekalnu i oborinsku

kanalizaciju 70.000

Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta 37.900

Razvoj GIS - a I. faza (projekt uvođenja GIS-a) 19.000

Program: Upravljanje i održavanje poslovnih

objekata

Energija 25.000

Sitni inventar 10.000

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000

Komunalne usluge 30.000

Premije osiguranja 4.000

Program: Program održavanja i proširenja

komunalne infrastukture

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem 20.000

Proširenje javne rasvjete 40.000

Održavanje javnih površina

(zelene površine i ostalo) 104.000

Sanacija divljih deponija 66.000

Dezinsekcija i deratizacija 3.000

Program: Ostale komunalne djelatnoti

Tekuća pomoć Gradu Rijeci

za Javnu vatrogasnu postrojbu 35.400

Ostale usluge 5.000

Program izgradnje objekata i uređaja

komunalne infrastukture

Okoliš parkirališta Milihovo 320.000

Mjesno groblje Viškovo:

zemljište 90.000

radovi 450.000

Sabirna cesta RZ 8 sa pripadajućom

infrastukturom 1.204.407,33

ŽC Vozišće - Široli 1.000.000

Uređenje okoliša sportske dvorane 180.000

Otvoreno boćalište Marčelji 50.000

Boćalište Marinići - termička izolacija 75.000

ŽC Viškovo-Mladenići-oborinska kanalizacija 38.000

Program poticanja razvoja gospodarstva

Subvencije kamata iz programa Poduzetnik 2 35.000

Analiza programa stipendiranja učenika

i studenata 20.000

Osnivanje clustera 50.000

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/05-01/1

Ur. broj: 2170-09-05-01-5

Viškovo, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr