SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

111.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09,150/11,144/12 i 19/13), i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 26/09 i 32/ 09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je sljedeći

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog
Lošinja u 2016. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja određuju se poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga dostavljenim na javni poziv.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

poticanje i promicanje tehničke kulture

provođenje programa udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu iznose 48.500,00 kn

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi raspoređuju se na slijedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2016.godinu.

Klasa: 620-01/15-01/10

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr