SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

107.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2016. GODINU

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) određeno je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2015.godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobra te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu.

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na slijedeće:

1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je donijelo Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/13).

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja zapovijeda snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je donijelo Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 28/ 12, 10/13 i 37/13).

Za Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Malog Lošinja potrebno je osigurati upoznavanje s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) sa naglaskom na:

-mjere sustava civilne zaštite,

-ustrojavanje sustava civilne zaštite,

-djelovanje sustava civilne zaštite i načela sustava civilne zaštite,

-sudionike sustava civilne zaštite,

-obaveze jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranim Zakonom o sustavu civilne zaštite,

-pripremu za izradu Procjene rizika.

Rok izvršenja utvrđuje se sjednicom Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite u prvoj polovici 2016. godine.

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Kontakt podaci pripadnika Stožera zaštite i spašavanja i pripadnika Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja se kontinuirano ažuriraju u planskim dokumentima.

2.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE, VODITELJI SKLONIŠTA

2.1 Postrojba civilne zaštite

Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12).

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

Rok izvršenja: travanj 2016. godine

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.

Rok izvršenja: kontinuirano tijekom 2016. godine

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

2.2 Povjerenici civilne zaštite

Imenovanje povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite izvršit će se po pojedinim mjesnim odborima na području Grada Malog Lošinja. Za povjerenike civilne zaštite na području Grada imenovat će se predsjednici mjesnih odbora, a za zamjenike povjerenika, zamjenici predsjednika mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja.

Rok izvršenja: travanj 2016. godine

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

Upoznavanje imenovanih povjerenika i zamjenika povjerenika s njihovim obvezama izrečenim Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) sa naglaskom na:

-djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,

-obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza,

-obvezama povjerenika i zamjenika povjerenika u izvršavanju njihovih zadaća.

Rok izvršenja: druga polovica 2016. godine

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

2.3 Voditelji skloništa

S obzirom na zaštitu i sklanjanje stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa, obveza Grada je da na svom području osigura:

-uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,

-prostore za javna skloništa,

-održavanje postojećih javnih skloništa.

3. VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi, u 2016. godini planirane su kontinuirane edukacije i vježbe zaposlenika.

4.DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

a) Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2016.godini planira:

-edukacija i realistički prikazi pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola,

-sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći u školama.

Oformit će ekipe prve pomoći, organizirat će dobrovoljno davanje krvi, službu traženja, a prema potrebi organizirat će i humanitarne akcije.

b) Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali

Za traženje i spašavanje nestalih ili ozlijeđenih osoba uključiti će se Gorska služba spašavanja sa svojim članovima koji su osposobljeni i opremljeni za zaštitu i spašavanje.

5.PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

a) Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

b) Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

c) Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

Na području Grada Malog Lošinja registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom i prijevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi bave u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih katastrofa. To su:

-Elektro voda d.o.o.

-Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

-Lošinj-Beton d.o.o

Pravne osobe za osiguranje prehrane

-Jadranka trgovina d.o.o. (dostava hrane i napitaka)

Treba spomenuti i gospodina Richarda Kostića, on je volonter spasioc te posjeduje čamac (gumenjak) za spašavanje s motorom od 50 KS, te ime 2 kompletne opreme za sve vrste spašavanja na vodi. On po pozivu Lučke kapetanije sudjeluje u intervencijama na vodi.

Ostale pravne snage, udruge građana i sl., sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

-Diver sport Lošinj,

-Radio Jadranka, Mali Lošinj,

-Lovačko društvo »Kamenjarka«,

-Planinarski klub »Osorščica«,

-Institut Plavi svijet.

Svim navedenim pravnim osobama dostaviti će važeći, zakonski akti po kojima se postupa u području sustava zaštite i spašavanja te će ih se upoznati sa njihovim obvezama.

Rok izvršenja: lipanj 2016. godina

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Uspostava stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06).

Priopćenja od značaja za državu, županiju i gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu županije i Gradova a lokalnoj postaji Radio Lošinj, Radio Jadranka.

6. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća mogućnost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu, ukoliko se ona dogodi.

Iz navedenog, valja kontinuirano vršiti slijedeće:

-upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranica Grada,

-izrada potrebnih naputaka u obliku propagandnih letaka o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

Rok izvršenja:kontinuirano tijekom 2016. godine

Izvršitelj: Grad Mali Lošinj putem Stožera zaštite spašavanja i Zapovjedništva civilne zaštite

7.FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Temeljem navedenog, Proračunom Grada Malog Lošinja za 2016. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, predviđene su slijedeće stavke:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 810-01/15-01/08

URBR: 2213/01-01-15-12

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr