SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

92.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 25. sjednici od 15. prosinca 2015. godine donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene
i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj
(UPU 9) (Službene novine PGŽ 37/13)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9) (Službene novine PGŽ 37/13) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Razlog ciljanih izmjena i dopuna:

.Ukidanje obaveze izrade Detaljnih planova uređenja slijedećih naziva i oznaka:

oGospodarska zona Kovčanje u M. Lošinju« oznake 9.1;

oStambeno naselje Poljana - sjever u M. Lošinju« oznake 9.2;

oŠRC Bojčić u M. Lošinju« oznake 9.3;

oStambeno naselje Bukovica u M. Lošinju« i »Stambeno naselje Jamina u M. Lošinju« oznaka 9.4 i 9.5;

oPoslovno-stambena zona Tovar u M. Lošinju« oznake 9.6, te na mjestu istih definirati uvjete uređenja i korištenja površina i građevina, te rješavanje javne i komunalne infrastrukture s pripadajućim objektima i površinama.

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznaku 7.11 (»bivša osnovna škola« u Zagrebačkoj ulici u Malom Lošinju) pod slijedećim građevinama: poslovne građevine, ugostiteljsko-turističke građevine i građevine javnih i društvenih djelatnosti;

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznaku 7.0 (»bivši dječji vrtić« pored Župe Rođenja B.D. Marije u Malom Lošinju) pod slijedećim građevinama: poslovne građevine, ugostiteljsko-turističke građevine i građevine javnih i društvenih djelatnosti.

.Preispitati uvjete smještaja i način gradnje luke nautičkog turizma »Velopin« oznake 5.2«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Planom je predviđena izrada detaljnih planova uređenja. Kako izrada istih više nije obveza sukladno Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) potrebno je definirati uvjete smještaja i način gradnje za područja iz točke 4. stavak 1. ove Odluke.

Objektima »bivša osnovna škola« u Zagrebačkoj ulici u Malom Lošinju i »bivši dječji vrtić« pored Župe Rođenja B.D. Marije u Malom Lošinju odrediti uvjete gradnje za mogućnost izgradnje poslovne građevine, ugostiteljsko- turističke građevine i građevine javnih i društvenih djelatnosti.

Na prostoru luke nautičkog turizma »Velopin« potrebno je preispitati uvjete gradnje i smještaja postojećih i gradnju novih objekata kako bi se planirani objekti uklopili u vrlo vrijedan prostor.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Ciljevi Plana su:

.propisati uvjete uređenja i korištenja te rješavanje javne i komunalne infrastrukture s pripadajućim objektima i površinama za zone navedene u točki 4. stavak 1. ove Odluke

.Propisati uvjete smještaja i način gradnje za oznake 7.0 i 7.11 iz članka 4. stavci 2. i 3. ove Odluke.

.Preispitati uvjete smještaja i način gradnje luke nautičkog turizma »Velopin« oznake 5.2«

Članak 5.

U članku 11. stavak 2. poslije alineje 10. dodaju se slijedeće alineje:

.»Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Ispostava Mali Lošinj, Mali Lošinj

.PGŽ, Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam, Mali Lošinj

.Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

.Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb

.Hrvatske šume, Šumarija Cres-Lošinj, Mali Lošinj«

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Izrada Plana financira se iz gradskog proračuna Grada Mali Lošinj i iz drugih izvora.«

Članak 7.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 350-01/13-01/48

Urbroj: 2213/01-01-15-13

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=10005&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr