SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

91.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 25. sjednici od 15. prosinca 2015. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala
(Službene novine PGŽ 8/08)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Sunčana uvala (Službene novine PGŽ 8/08) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Članak 4. stavak 1 mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja, kartografski prikaz br. 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj, s površinom obuhvata cca 30,0 ha morskog i kopnenog dijela.«

Stavak 2 se briše.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Područje obuhvata Plana komunalno je opremljeno i većim dijelom izgrađeno i sadrži hotele, gospodarske građevine, plažne i sportske građevine.

Okoliš građevina je djelomično uređen i ozelenjen, uz obalu su djelomično uređene šetnice i obala. Hoteli Aurora i Vespera i plažni objekt Borik su rekonstruirani, uključujući dogradnju kompleksa vanjskih bazena između hotela Aurora i Vespera.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata, te sadrži :

-detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu,

-prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene,

-druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina,

čime se stvaraju pretpostavke za izdavanje akata za gradnju planiranih građevina i uređenje zone, a time i realizaciju ukupne zone.

Sukladno PPUG Malog Lošinja unutar obuhvata Plana nalaze se površine slijedećih osnovnih namjena:

-hoteli (T1),

-privezi uz područja ugostiteljsko-turističke namjene (PR),

-sportsko-rekreacijska namjena sa uređenim plažama (R2, R3).

Površina i kapacitet osnovne turističko-ugostiteljske namjene unutar zone određeni su člancima 22. i 110. odredbi za provođenje PPUG Malog Lošinja i iznose do 21,0 ha i do 2.400 kreveta, gustoće turističkog smještaja 114,29 kreveta/ha.

Kategorija smještaja u novim hotelima se planira 4 zvjezdice (*) i više.

U zoni se planira privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene kapaciteta do 96 vezova.

Do donošenja urbanističkog plana uređenja moguća je rekonstrukcija postojećih objekata i zahvati u cilju poboljšanja uvjeta i dopune sadržaja osnovnoj namjeni i uređenja prostora.

Članak 5.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/08-01/07

Urbroj: 2213/01-01-15-11

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr