SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

90.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 25. sjednici od 15. prosinca 2015. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Čikat (»Službene novine PGŽ« 8/08)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Čikat (Službene novine PGŽ 8/08) (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja, kartografski prikaz br. 4.4. Građevinsko područje Mali Lošinj, s površinom obuhvata cca 95,0 ha morskog i kopnenog dijela.«

Stavak 2 se briše.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Područje obuhvata Plana komunalno je opremljeno i većim dijelom izgrađeno, a generalno se može podijeliti na dvije cjeline:

-područje autokampa sa pratećim sadržajima,

-područje hotela i vila, te sportsko-rekreacijskih građevina.

Kao izdvojeni sadržaj unutar kampa nalazi se manji aparthotel. Kamp je rekonstruiran proširenjem infrastrukture i dodavanjem pratećih sadržaja (aqua park).

Na području hotela i vila postoji veći broj funkcionalno nezavisnih ugostiteljsko-turističkih i sportsko-rekreacijskih građevina i sadržaja, uključujući i nekoliko građevina za povremeno ili stalno stanovanje. Značajan dio građevina hotela i vila je rekonstruiran.

Obje cjeline povezane su obalnom šetnicom i sadrže kupališta, također djelomično rekonstruirana.

Zona se nalazi na području zaštićene park šume Čikat.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru unutar svog obuhvata, te sadrži:

-detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu,

-prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene,

-druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina,

čime se stvaraju pretpostavke za izdavanje akata za gradnju planiranih građevina i uređenje zone, a time i realizaciju ukupne zone.

Sukladno PPUG Malog Lošinja unutar obuhvata Plana nalaze se površine slijedećih osnovnih namjena:

-hoteli (T1),

-autokamp (T3),

-privezi uz područja ugostiteljsko-turističke namjene (PR),

-sportsko rekreacijski centri (R1),

-akvatorij sportsko-rekreacijskog centra (R4),

-sportsko-rekreacijska namjena sa uređenim plažama (R2, R3).

Površina i kapacitet osnovne turističko-ugostiteljske namjene unutar zone određeni su člancima 22. i 111. odredbi za provođenje PPUG Malog Lošinja i iznose do 62,0 ha i do 6.000 kreveta, gustoće turističkog smještaja 96,77 kreveta/ha. Kategorija smještaja u novim hotelima se planira 4 zvjezdice (*) i više.

U zoni se planiraju dva privezišta funkciji ugostiteljsko- turističke namjene, ukupnog kapaciteta do 170 vezova.

Do donošenja urbanističkog plana uređenja dozvoljava se rekonstrukcija i zamjena postojećih smještajnih građevina, vila, rekonstrukcija i izgradnja građevina pratećih sadržaja (ugostiteljske, trgovačke, uslužne, rekreacijske, zabavne i slične namjene), građevina i opreme za sport, parkova i tematskih parkova, aqua parkova, dječjih igrališta, plaža, obalne šetnice sa rubnim sadržajima, šetnica i biciklističkih staza, objekata infrastrukture kao i rekonstrukcija postojećeg kampa, te rekonstrukcija i uređenje park - šume.

Članak 5.

Svi ostali članci Odluke ostaju na snazi.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 350-01/08-01/05

Urbroj: 2213/01-01-15-11

Mali Lošinj, 15. prosinca 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr