SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
GRAD KASTAV

62.

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (urednički pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 55/09, 20/10, 30/12 i 21/14) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne djelatnosti:

-odvodnju atmosferskih voda,

-održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-održavanje javnih površina,

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-održavanje groblja,

-javnu rasvjetu

-vatrogasnu djelatnost

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade . . . 3.000.000,00 kuna

2. dio prihoda iz Proračuna.. . . . . . . . . . 169.500,00 kuna

3. prihodi od naknada za grobna mjesta 300.000,00 kuna

UKUPNO 3.469.500,00 kuna

Članak 3.

U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Kastvu obuhvaća:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se kontrola i održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava.

Poslovi održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda povjerit će se temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki MARGRADNJA d.o.o., Viškovo.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe« i postavu baja za krupni otpad. Pometanje javnih površina (cesta, trgova, autobusnih stanica) i pražnjenje košarica za smeće te odvoz pometačine vrši se prema tjednom programu pometanja. Obuhvaćena površina tjednim programom iznosi 76.000,00 m2. Pometanje će se vršiti ručno - radom pometača, te strojno - radom čistilice. Prema potrebi vršiti će se strojno pometanje ulica koje nisu obuhvaćene tjednim programima. Usluge »dežurne službe« vrše se jednom mjesečno, a obuhvaćaju odvoz olupina, glomaznog otpada i krupnog kućnog otpada prema nalogu komunalnog redara. Baje za krupni otpad iz domaćinstava od 5 m3 postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja baja.

Poslovi održavanja čistoće javnih površina povjeren je komunalnom društvu »Čistoća«d.o.o. Rijeka.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 350.000,00 kuna, a financirat ce se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovni program obuhvaća održavanje (1 - 3 puta godišnje ovisno o stupnju prioriteta) zelenila u pojasu ceste, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, siječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m2. Istim programom obuhvaćeno je jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zaljevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina. Planira se intenzivnije formiranje i uređenje cvjetnjaka - proljetna sadnja i jesenska zamjena materijala u cvijetnjacima, formiranje i uređenje travnjaka, kao i intenzivno ljetno zalijevanje travnjaka i cvjetnjaka na području centra grada. Planira se hortikulturalno uređenje zelenih površina uz prometnice. Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala. Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Poslovi održavanja javnih površina obavljati će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 989.500,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu 506.500,00 kuna. Financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 820.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada Kastva u iznosu od 169.500,00 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa, sanaciju kolničkog zastora i manjih asfaltnih površina, sanaciju potpornih i ogradnih zidova uz ceste, uređenje cesta sa tucaničkim kolnikom, izvođenje radova na okolišu i trupu ceste, održavanje objekata za odvodnju u pojasu ceste i funkcioniranje zimske službe u periodu od 15. studenog do 15. ožujka. Osim redovnog održavanja cesta, planira se izvesti sanacija slijedećih cesta: dio ceste SU112 i SU113 Brestovice od kbr. 33 do 45 u dužini od 100 m, dio ceste OU541 Jurčići kbr. 29-31 u dužini od 60 m, saniralo bi se na način da se postojeći dotrajali asfalt presvuče novim slojem asfalta.

Navedeni poslovi na održavanju nerazvrstanih cesta povjeravaju se temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Ceste - Rijeka d.o.o..

Održavanje prometne signalizacije obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Navedeni poslovi na održavanju prometne signalizacije povjereni su temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova tvrtki Futura trade d.o.o., Lovran.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja obuhvaća:

-pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,

-redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće,

-nužne popravke grobnih objekata - sanacija niša, ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,

-eshumacije,

.uređenje okoliša spomenika palim borcima na groblju Kastav,

-održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja,

-plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda).

Poslovi održavanja groblja vršit će se putem Vlastitog pogona Grada Kastva.

Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u iznosu od 300.000,00 kuna uključujući sredstva za financiranje Vlastitog pogona u iznosu od 172.000,00 kuna. Financirati ce se 300.000,00 kuna iz naknada za grobna mjesta.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumjevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne ras vjete, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Utrošak električne energije za javnu rasvjetu plaća se po ispostavljenim fakturama HEP-a, a poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete povjereni su tvrtki Elektrostrojarska montaža d.o.o. iz Matulja, temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 980.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Za financiranje vatrogasne djelatnosti na području Grada Kastva planira se ovim Programom utrošiti sredstva prihoda komunalne naknade u iznosu od 250.000,00 kuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/10

UR. BROJ: 2170-05-06/1-15-7

Kastav, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr