SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

187.

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 17/15), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 26. listopada 2015. godine, broj objave 2015/S 01K-0033949), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u
Općini Malinska-Dubašnica

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Primorsko-goranska županija, (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Obrt za usluge »Aqua fun«, vlasnika Filipa Žica iz Rijeke, Slaviše Vajnera Čiče 6, OIB: 21243564077 (dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske djelatnosti na postavljenom gumenom gradu.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti i Analizi davanja koncesije i iznosi 650.000,00 kuna. Investicijsko ulaganje u prvoj godini trajanja koncesije obuhvaća kupovinu i postavljanje gumenog grada u iznosu od 280.000,00 kuna, a ostatak do kraja trajanja koncesije prema dinamici iz Studije gospodarske opravdanosti.

PREDMET KONCESIJE

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro dio mora ispred plaže Rova na području Općine Malinska-Dubašnica.

Ukupna površina mora koja se daje u koncesiju iznosi 600 m2.

Sastavni dio ove Odluke čine Grafički prikaz lokacije ucrtan na geodetsku podlogu katastarskog plana u mjerilu 1:500 i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu izrađeno od trgovačkog društva »Krešimir« d.o.o. u studenom 2014. godine.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuju.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Ugovor) uz mogućnost raskida Ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

.stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 10.100,00 (slovima:desettisućasto) kuna.

.promjenjivi dio koncesijske naknade za koncesiju iznosi 3 % od prihoda ostvarenog od obavljanja djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

POSEBNI UVJETI

Članak 8.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnoj lokacijskoj dozvoli koja treba biti izdana za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a sve u skladu s Lokacijskoj informaciji izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Krk (KLASA: 350-05/14-07/177, URBROJ: 2170/1-03-04/2-14-2) od 24. studenog 2014. godine i na Konzervatorskom mišljenju izdanom od strane Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci od 2. siječnja 2015. godine.

Prije potpisivanja Ugovora, Najpovoljniji ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora u iznosu od 32.500,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Bankarska garancija vratiti će se po dostavi uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne ishodi garanciju iz stavka 2. i 3. ovoga članka, neće se sklopiti Ugovor, a Davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Prije sklapanja Ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

oIzjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

oIzjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite, sigurnosti korisnika i njihovih stvari,

oBankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u iznosu od 32.500,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

o2 bjanko zadužnice u iznosu od 100.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora,

oLokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12), a sve na temelju odredaba iz prostorno-planske dokumentacije Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi od 16. studenoga 2015. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s Ugovorom i Zakonom o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokaciji određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

oodržavati čistoću mora i podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponij),

oplaćati eventualnu naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima 11. i 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen Ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

oispunjenjem zakonskih uvjeta,

oraskidom Ugovora zbog javnog interesa,

osporazumnim raskidom Ugovora,

ojednostranim raskidom Ugovora,

opravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

oukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor,

ou svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

oako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora, radnje koje nisu predviđene Ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom,

ou drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor u slijedećim slučajevima:

oako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

oako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

oako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora,

oako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

oako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

oako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom,

oako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

oako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

ou drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Dana 21. svibnja 2015. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na temelju koje je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave RH« objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije. U skladu s Obavijesti o namjeri davanja koncesije dana 30. lipnja 2015. godine u Primorsko-goranskoj županiji obavljeno je Javno otvaranje ponuda te zaključeno da na objavljenu Obavijest o namjeri davanja koncesije, do isteka roka za dostavu ponuda, nije pristigla nijedna ponuda.

Županijska skupština Primorsko - goranske županije je dana 24. rujna 2015. godine donijela Zaključak kojim zadužuje Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko - goranske županije da nakon izvršnosti Odluke o poništenju postupka davanja koncesije pokrene novi postupak davanja koncesije objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 17/15)».

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije je dana 26. listopada 2015. godine u »Elektroničkom oglasniku javne nabave RH«, broj objave 2015/S 01K-0033949 objavio novu Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 23. Zakona, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 24. studenoga 2015. godine javno otvorilo Ponude, te je sačinjen Zapisnik o ponudama pristiglim na Obavijest o namjeri davanja koncesije, objavljenu u »Elektroničkom oglasniku javne nabave RH«.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, u propisanom roku pristigle su dvije (2) Ponude i to obrta »Aqua Fun« i trgovačkog društva »Byder Projektiranje« d.o.o.

Na temelju članka 24. Zakona Stručno povjerenstvo je dana 1. prosinca 2015. godine pregledalo i ocijenilo pristigle Ponude, te je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni Ponuda.

Nakon pregleda Stručno povjerenstvo je ocijenilo da je Ponuda obrta »Aqua fun« kompletna dok u Ponudi »Byder projektiranje« nedostaje:

1.Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti (dostavljen Geodetski elaborat),

2.popis dugotrajne imovine za protekle dvije godine (dostavljen popis dugotrajne imovine samo za 2014. godinu),

3.cjelokupna ponudbena dokumentacija u elektronskom obliku (dostavljen dio ponudbene dokumentacije u digitalnom obliku), te da je

4.Ponuda »Byder projektiranje« d.o.o. dostavljena u više zasebnih cjelina koje nisu obrazložene na način kako se to predviđa u točci 6.1. Dokumentacije za nadmetanje

Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuditelj trgovačko društvo »Byder projektiranje« d.o.o. nije dostavio Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da Ponuda »Byder projektiranje« d.o.o. ne zadovoljava sve formalno pravne uvjete natječaja.

Slijedom navedenoga Stručno povjerenstvo je predložilo Davatelju koncesije donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica i to obrtu »Aqua Fun«, te donošenje Rješenja o odbijanju Ponude trgovačkog društva »Byder Projektiranje« d.o.o.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi davatelj koncesije. Po donošenju odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-41

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr