SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

185.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Članak 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 49/12) mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža ispred Hotela »Malin« u Općini Malinska - Dubašnica.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 2606, k.o. Sveti Anton koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Krku upisana kao pomorsko dobro.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 10 793 m2, a sastoji se od polja A i polja B koja su odvojena. Polje A ima ukupnu površinu od 9 290 m2 od čega kopneni dio iznosi 2 696 m2, a morski dio 6 594 m2. Polje B ima ukupnu površinu od 1 503 m2 od čega kopneni dio iznosi 717 m2, a morski dio 786 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Situacijskom prikazu granica koncesioniranog područja u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva »Opatija Biro« d.o.o. u srpnju 2014. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje«.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru trgovačkom društvu G.P.P. »Mikić« d.o.o. u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje 1. Dodatka Ugovoru br. P 001/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica. Ako Koncesionar ne potpiše 1. Dodatak Ugovoru gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Koncesionar se obvezuje na dostavu uporabne dozvole za zahvat u prostoru koji je predmet Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/14-04/5 i URBROJ: 2170/1-03-04/2-15-12) od 24. lipnja 2015. godine izdanom od Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja 1. Dodatka Ugovoru.

Prije sklapanja 1. Dodatka Ugovoru Koncesionar se obvezuje na dostavu 1 (jedne) bjanko zadužnice u iznosu od 500.000,00 (petstotisuća) kuna kao jamstvo za dostavu uporabne dozvole iz prethodnog stavaka. Ukoliko Koncesionar u roku iz stavka 2. ovog članka ne dostavi uporabnu dozvolu Davatelj koncesije će naplatiti iznos bjanko zadužnice, a izostanak dostave uporabne dozvole može biti razlog za raskid Ugovora br. P 001/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska-Dubašnica.

Za Davatelja koncesije 1. Dodatak Ugovoru o koncesiji potpisuje Župan.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 3. studenoga 2015. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županiji zaprimio je Zahtjev koncesionara trgovačkog društva G.P.P. »Mikić« d.o.o., 51513 Omišalj, Pušća 131, a dana 24. studenoga 2015. godine Dopunu Zahtjeva za izmjenom (usklađenjem) Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska- Dubašnica (»Službene novine« broj 49/12).

Zahtjev se temelji na izvršnom Rješenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole (KLASA: UP/I 350-05/14-04/5 i URBROJ: 2170/1-03-04/2-15-12) od 17. srpnja 2015. godine izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, u dijelu koji se odnosi na plažu, odnosno na produljenje obalnog zida na pomorskom dobru na k.č. 2606, k.o. Sv. Anton u zoni sportsko-rekreacijske namjene - uređene plaže u naselju Malinska.

Posebno se napominje da se predmetnim usklađenjem s Lokacijskom dozvolom ne mijenja ukupna površina područja koncesije, cijena, niti rok trajanja koncesije kao ni ostale odredbe iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela »Malin«, Općina Malinska- Dubašnica.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-37

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr