SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

177.

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacija (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 -pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16713 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijela

PLAN
savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije
s javnošću u 2016. godini

I.

Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini sadrži opće akte odnosno druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

II.

U 2016. godini savjetovanje s javnošću provest će se u postupku donošenja općih akata odnosno strateških ili planskih dokumenata navedenih u tablici koja je sastavni dio ovoga Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR. BROJ: 2170/1-01-01/5-15-20

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijskaskupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr