SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

172.

Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 28. stavka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici od 17. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu
i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/12) u članku 6.stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javni natječaj se objavljuje na službenim web stranicama Županije, au lokalnom dnevnom tisku objavljuje se obavijest o raspisivanju javnog natječaja.Rok za dostavu ponuda računa se od dana objave obavijesti u lokalnom dnevnom tisku.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

»Prije donošenja odluke o raspolaganju nekretninama početna cijena nekretnine utvrđuje se temeljem Procjembenog elaborata stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja. Procjembeni elaborat izrađuje se sukladno odredbama zakonakojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 1., alineja 18., briše se.

Dosadašnje alineje od 19. do 25., postaju alineje od 18. do 24.

U stavku 2. riječi »koja je predmet prodaje« zamjenjuju se riječima »sukladno odluci o raspisivanju javnog natječaja«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječi »javnog natječaja« zamjenjuju se riječima »obavijesti o raspisivanju javnog natječaja«.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

U slučaju da nitko ne dostavi ponudu u postupku javnog natječaja ili ponuditelji ne ponude niti početnu cijenu, ponovit će se javni natječaj s istom početnom cijenom.

Ako se niti po sljedećem ponovljenom javnom natječaju nekretnina ne proda, Županijska skupština odnosno Župan ovisno o vrijednosti nekretnine može donijeti odluku o umanjenju početne cijene za 1/3.«

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članak 23.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih osoba, kada je to u interesu Županije.

Interes Županije osobito postoji kada se zamjenom nekretnina omogućava ili olakšava realizacija projekata Županije, omogućava daljnji gospodarski i/ili socijalni razvoj stanovnika koji žive na području Županije ili ako iz okolnosti pojedinog slučaja proizlazi da bi ponuđena zamjenska nekretnina bila korisnija za obavljanje djelatnosti Županije od nekretnine koju bi zamijenila.

Zamjena nekretnina provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.«

Članak 7.

U članku 25. riječi »sukladno procijeni tržišne vrijednosti« zamjenjuju se riječima: »po utvrđenoj tržišnoj vrijednosti«.

Članak 8.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Članak 26.

Na nekretnini u vlasništvu Županije može se osnovati pravo građenja u korist druge fizičke ili pravne osobe.Pravo građenja osniva se ugovorom između Županije kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja. Ugovor se sklapa u obliku ovršne isprave.

Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 godina.

Osnivanje pravagrađenja provodi se putem javnog natječaja uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.

Pravo građenja može se iznimno osnovati bez javnog natječaja i bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova kojima je Županija osnivač ilipretežiti vlasnik.«

Članak 9.

U članku 28., stavku 2. iza riječi »natječaja« briše se točka i dodaju se riječi: »i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj vrijednosti sukladno članku 7. ove Odluke.«

Članak 10.

U članku 29., stavku 1. riječi »najduže na rok od 10 godine u obliku ovršne isprave« zamjenjuju se riječima: »u obliku ovršne isprave na rok duži od 5 godina«.

Članak 11.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

Nekretnine u vlasništvu Županije mogu se darovati isključivo:

-Republici Hrvatskoj,

-jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

-pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

ako je to u interesu općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

Postupak darovanja nekretnine se pokreće na inicijativu Županije ili na zahtjev zainteresirane pravne osobe iz stavka 1. ovog članka. U zahtjevu za darovanje nekretnine zainteresirana pravna osoba mora obrazložiti u koju svrhu namjerava koristiti predmetnu nekretninu.«

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Članak 31.

Opći gospodarski i socijalni interes iz članka 30. ove Odluke osobito postoji ako se nekretnine daruju u svrhu:

-ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj, poput izgradnje poduzetničkih zona te realizacije strateških investicijskih projekata i sl.,

-ostvarenja projekata koji su od općeg javnog ili socijalnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, društvenih domova, izgradnje spomen obilježja i memorijalnih centara, groblja, ustanova socijalne skrbi, provođenje programa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, izgradnja sportskih i drugih sličnih objekata i sl.,

-izvršenja obveze Županije.«

Članak 13.

Iza članka 31. dodaje se članak 31.a koji glasi:

»Članak 31.a

Ugovor o darovanju nekretnine obavezno sadrži:

-podatak o tržišnoj vrijednosti nekretnine,

-namjenu za koju se nekretnina daruje,

-rok u kojem se svrha za koju se nekretnina daruje mora ostvariti ili obavezuobdarenika da se nekretnina privede namjeni u primjerenom roku,

-raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Županije, koja zabilježba otuđenja i opterećenja darovane nekretnine se mora upisati u zemljišnu knjigu,

-način stjecanja posjeda obdarenika,

-tabularna izjava obdarenika kojom dopušta da se, istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine, uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja,

-odredba kojom se obdarenik obvezuje da će snositi sve troškove vezane za sastavljanje ugovora i provedbu istog u zemljišnoj knjizi.

Ugovor može sadržavati i raskidnu klauzulu za slučaj da se darovana nekretnina ne koristi u skladu s namjenom radi koje je darovana odnosno ako se nekretnina ne privede namjeni u ugovorenom roku.«

Članak 14.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Članak 32.

Nekretnine se mogu stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća Županije.

Županija na temelju utvrđenih stvarnih potreba stječe vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama uz uvjet da su osigurana financijska sredstvau Proračunu Županije.

Prije kupnje nekretnine za svrhu iz stavka 1. ovog člankautvrdit će se tržišna vrijednost nekretnine sukladno članku 7. ove Odluke.

Odluku o kupnji donosi Županijska skupština odnosno Župan ovisno o vrijednosti nekretnine.

Nadležno tijelo iz stavka 4. ovog članka ne može donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od one utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka, Županijska skupština može donijeti odluku o kupnji nekretnine i po cijeni većoj od tržišnecijene, kad ocijeni da je to u interesu Županije«

Članak 15.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a koji glasi:

»Članak 32.a

U slučajevima kada na temelju posebnog zakona Županijaostvaruje pravo prvokupana nekretninama, dužna je prije donošenja odluke o korištenju pravaprvokupa utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine sukladno članku 7. ove Odluke.

Županijska skupština odnosno Župan, ovisno o vrijednosti nekretninene može koristeći pravo prvokupa donijeti odluku o kupnji nekretninepo cijeni većoj od utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Županijska skupština u slučajevimakorištenja prava prvokupa može donijeti odluku o kupnji nekretnine i po cijeni većoj od utvrđene tržišnecijene, kad ocijeni da je to u interesu Županije.«

Članak 16.

Iza članka 32.a dodaje se glava »X. RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TIJELA ŽUPANIJSKE UPRAVE I DRUGIH OSOBA« i članci 32.b i 32.c koji glase:

»Članak 32.b

Tijela županijske uprave koriste nekretnine Županije za redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Županija može dati nekretnine na korištenje idrugim tijelima korisnicima županijskog Proračuna uz simboličnu naknadu koju utvrđuje Župan, na njihov obrazloženi zahtjev. O korištenju nekretnina se sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Ukoliko Županija nema na upravljanju nekretnine za ostvarivanje potrebakorisnika iz stavka 1. ovoga članka, može kupiti ili uzeti u zakup nekretnine uskladu s potrebama županijske uprave.

Članak 32.c

Županija može dati na korištenje nekretnine bez provedbe javnog natječaja uz simboličnu naknadu koju utvrđuje Župan,Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima čiji je jedini osnivač i vlasnik Županija, obrazovnim, kulturnim i socijalnim institucijama i ustanovama kojima je Županija jedan od osnivača ili suosnivač zajedno s Republikom Hrvatskom i jedinicama lokalne samouprave, ako je svrha korištenja od posebnog značaja za kulturni, socijalni i obrazovni razvoj Županije.

O korištenju nekretnina se sklapa ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.«

Članak 17.

Naziv glave iznad članka 33.mijenja se i glasi:»XI. PLANIRANJE I VOĐENJE EVIDENCIJA NEKRETNINA«, au članku 33. stavku 1. riječi »za upisane nekretnine«, brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Način uspostave, sadržaj, oblik i vođenje Registra propisuje Župan posebnim aktom.«

Članak 18.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja) određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja nekretninama u vlasništvu ili na upravljanju Županije.

Plan upravljanja donosi Župan za razdoblje od godinu dana najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Upravno tijelo nadležno za imovinu dužno je do kraja ožujka tekuće godine dostaviti Županu na usvajanje izvješće o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu.«

Članak 19.

Dosadašnja glava X. naziva »ZAVRŠNA ODREDBA«, iznad članka 34., postaje glava XII.

Članak 20.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-10

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr