SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

171.

Na temelju članka 7. stavka 1. točke 2. i članka 12. stavka 3., u vezi s člankom 69. stavkom 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), članka 90. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/ 08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 29/12, 86/ 12, 94/13 i 152/14), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 23. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o podjeli Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o podjeli Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk sa sjedištem u Krku, upisane u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040155006 kod Trgovačkog suda u Rijeci, osniva se nova škola - Osnovna škola Malinska - Dubašnica (u daljnjem tekstu: Škola) sa sjedištem u Bogovićima, Stipkino 7, koja će obuhvatiti područje Područne škole »Malinska - Dubašnica«.

Članak 2.

Škola stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 3.

Osnivač Škole je Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10 (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Škola je pravna osoba koja je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno zakonu, propisima utemeljenim na zakonu, ovoj Odluci, Statutu Škole, stručnim normama i pravilima struke.

Članak 4.

Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan«, Krk nastavlja s obavljanjem djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, te je dužna brisati iz svojih akata Područnu školu »Malinska - Dubašnica«.

II. DJELATNOST ŠKOLE

Članak 5.

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, koja obuhvaća opće obrazovanje, te druge oblike obrazovanja djece i mladih.

Djelatnost se ostvaruje na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma te osiguranjem odgovarajućeg broja učitelja i stručnih suradnika pod uvjetima i na način propisan zakonom.

III. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Članak 6.

Školom upravlja Školski odbor.

Rad Školskog odbora pobliže se uređuje Statutom Škole, u skladu s ovom Odlukom i zakonskim propisima.

Članak 7.

Ravnatelj zastupa Školu te je poslovodni i stručni voditelj Škole.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Škole.

Djelokrug i način rada ravnatelja utvrđuje se Statutom Škole u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Članak 8.

Postupak izbora ravnatelja Škole pokrenut će se nakon donošenja Statuta i utemeljenja Školskog odbora.

Do izbora i imenovanja ravnatelja Škole sukladno Statutu i zakonu, privremenim ravnateljem Škole imenuje se Milena Žic.

Privremeni će ravnatelj:

-pribaviti potrebne dozvole za početak rada Škole,

-donijeti privremeni Statut, uz prethodnu suglasnost Osnivača,

-podnijeti ministarstvu nadležnom za obrazovanje zahtjev za početak rada Škole,

-obaviti poslove u vezi s primopredajom školske zgrade i opreme,

-obaviti poslove u vezi s preuzimanjem učenika i zaposlenika,

-planirati organizaciju rada Škole, odnosno pripreme za početak rada Škole,

-obaviti pravne radnje u vezi s početkom rada Škole i konstituiranjem tijela Škole,

-podnijeti prijavu za upis u sudski registar,

-obaviti i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i drugim propisima.

Članak 9.

Stručna tijela Škole su Učiteljsko vijeće i Razredno vijeće.

Učiteljsko vijeće čine svi učitelji, stručni suradnici Škole i ravnatelj Škole.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Rad Učiteljskog i Razrednog vijeća pobliže se uređuje Statutom Škole, u skladu s ovom Odlukom i zakonskim propisima.

IV. SREDSTVA ZA RAD ŠKOLE

Članak 10.

Diobenom bilancom utvrdit će se podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk i Škole.

Diobenu bilancu izradit će posebno povjerenstvo koje će imenovati Župan Primorsko-goranske županije iz reda radnika Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, Škole i predstavnika Osnivača, a u povjerenstvo može imenovati i druge stručne osobe.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima najmanje pet članova.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka izradit će diobenu bilancu najkasnije do početka rada Škole.

Članak 11.

Prostor za obavljanje djelatnosti Škole osigurava se iz imovine Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk, koja će pripasti Školi prema Diobenoj bilanci.

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Škole osiguravanju se iz sredstava državnog proračuna, proračuna Osnivača, proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih važećim propisima dopuštenih izvora.

Za osnivanje i početak rada Škole Osnivač će osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Ako u obavljanju djelatnosti Škola ostvari dobit, dužna se njome koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Osnivača.

V. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I ŠKOLE

Članak 12.

Škola za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.

Ako u obavljanju djelatnosti Škola ostvari manjak prihoda, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ovisno o izvoru osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba Škole, Republika Hrvatska, odnosno Osnivač pokriva manjak prihoda za financiranje javnih potreba Škole, uz uvjet da je Škola pravilno u skladu sa zakonom i odlukama Osnivača koristila osigurana sredstva, u protivnom dužna ih je podmiriti i vratiti Škola.

Članak 13.

Škola ne može bez suglasnosti Osnivača stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine i drugu imovinu Škole, čija je pojedinačna vrijednost veća od 90.000,00 kuna.

Članak 14.

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu Škole, te o promjeni naziva i sjedišta Škole, odlučuje o promjeni djelatnosti Škole, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku Škole te druge odluke sukladno zakonskim ovlaštenjima Osnivača.

Članak 15.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Škole koja nisu utvrđena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakon o ustanovama.

VI. AKTI ŠKOLE

Članak 16.

Akti Škole su Statut, te drugi opći i pojedinačni akti.

Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Škole.

Statut Škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost Osnivača.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Privremeni ravnatelj Škole donijet će privremeni Statut Škole uz prethodnu suglasnost Osnivača, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Statut iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se dok Školski odbor ne donese novi Statut u skladu sa zakonom.

Statut Škole donijet će Školski odbor u roku od 60 dana od dana konstituiranja.

Članak 18.

Škola preuzima radnike Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan«, Krk koji ispunjavaju stručne uvjete utvrđene propisima u broju potrebnom za izvođenje djelatnosti Škole.

Popis radnika koje Škola preuzima sastavni je dio Diobene bilance iz članka 10. ove Odluke.

O preuzimanju radnika Škola i Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan«, Krk sklopit će posebni sporazum, koji će Osnivač dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi davanja suglasnosti na isti.

Članak 19.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupit će na snagu danom donošenja Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o ocijeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom.

KLASA: 021-04/15-01/11

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-8

Rijeka, 17. prosinca 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr