SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 22. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/ 11, 61/11, 27/13 i 02/14 - OUSRH) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 30. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno korištenje
poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica na korištenje političkim strankama

IV. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora (u nastavku teksta: prostor) u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica za aktivnosti političkih stranaka.

V. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 2.

Prostor se daje na privremeno ili povremeno korištenje političkoj stranci na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži:

-podatke o Korisniku,

-podatke o prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-vremensko razdoblje, odnosno dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja prostora.

Članak 3.

Na temelju podnesenog zahtjeva Općina i predstavnik političke stranke sklapaju ugovor o privremenom ili povremenom korištenju prostora.

Prije sklapanja ugovora, Odjel će utvrditi raspoloživosti prostora s obzirom na ostale aktivnosti.

Članak 4.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o aktivnostima, odnosno djelatnosti koju će Korisnik obavljati u prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora ili osnovu na temelju koje se prostor daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade.

Članak 5.

Privremeno ili povremeno korištenje prostora neće se odobriti političkoj stranci koja:

-ima nepodmiren dug prema Općini po bilo kojem osnovu,

-ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi ove Odluke.

Članak 6.

Prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.

Članak 7.

Iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora određuje se kao umnožak korisne površine poslovnoga prostora i jedinične cijene po m2 te broja sati privremenog ili korištenja.

Jedinične cijene korištenja prostora za aktivnosti političke stranke iznosi 0,60 kn po m2.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-04-01/1-15-30

Malinska, 30. listopada 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=955&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr