SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

70.

Na temelju članka 3., stavka 1., točkom 10., i članka 11., stavka 2., Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način obavljanja dimnjačarskih poslova u Općini Čavle, rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje, nadzor nad obavljanjem tih poslova te kaznene odredbe, a radi sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.

(2) Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti organizira se u cilju zaštite života ljudi i imovine, te sprječavanja i otklanjanja uzroka nastanka požara u svim građevinama i prostorima koji koriste dimovodne objekte, a od posebnog je interesa za građane i pravne osobe na području Općine Čavle.

(3) Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost od posebnog značenja za Općinu Čavle.

(4) Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na industrijske i druge objekte koji imaju vlastite uređaje za kontrolu i čišćenje dimnjaka.

Članak 2.

(1) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprječavanje nastanka požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka i okoliša.

(2) Dimovodnim objektima u smislu ove odluke smatraju se dimnjaci i uređaji za loženje.

(3) Dimnjakom se smatra usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

(4) Uređajima za loženje smatraju se uređaji za loženje na kruta, tekuća i plinska goriva.

II. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 3.

Dimnjačarske poslove mogu obavljati trgovačka društva ili obrtnici koji su registrirani za obavljanje te djelatnosti.

Članak 4.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se na temelju ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Na postupak davanja koncesije primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava te odredbe odluka Općine Čavle kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji.

III. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 6.

Područje Općine Čavle predstavlja jedno dimnjačarsko područje.

Članak 7.

(1) Koncesionar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana obavezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata.

(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća redoslijed obavljanja dimnjačarskih usluga po ulicama i kućnim brojevima.

(3) Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka izraditi i dostaviti ga Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu Općine Čavle najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine u kojoj počinje sezona grijanja.

(4) Sezona grijanja u smislu ove Odluke smatra se razdoblje od 1. listopada tekuće godine do 30. travnja slijedeće godine.

Članak 8.

(1) Vlasnici, upravitelji odnosno korisnici stambenih zgrada, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada i drugih objekata (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) koji podliježu kontroli i čišćenju dimovodnih objekata dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju dimnjake, ložišta i uređaje za loženje, a o održavanju istih moraju posjedovati valjanu dokumentaciju. Korisnik usluge dužan je voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito kontroliraju i čiste sukladno ovoj Odluci i pozitivnim propisima.

(2) Korisnik usluge dužan je Koncesionaru:

- omogućiti kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje koji podliježu obaveznom

čišćenju i kontroli prema ovoj Odluci,

- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje, dimnjaku i vrsti goriva,

- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

(3) Korisnik usluge je dužan svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva prijaviti Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene.

Članak 9.

(1) Koncesionar je dužan Korisnika usluga obavijestiti o danu i vremenu kontrole i čišćenja dimovodnih objekata te u tu svrhu i izvijestiti, na vidnom mjestu u zgradi ili na objektu, odnosno na drugom prikladnom mjestu, pisanu obavijest najmanje tri dana prije obavljanja dimnjačarskih usluga.

(2) Koncesionar je dužan osigurati cjelodnevno dežurstvo radi eventualnih hitnih intervencija.

Članak 10.

(1) Korisnik usluge ne smije Koncesionaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

(2) Radi ispravne kontrole i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

Članak 11.

(1) Koncesionar je dužan uslugu kontrole i čišćenja obaviti na način kojim se korisniku usluge ne nanosi šteta.

(2) Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar je u dužan očistiti, ukloniti i trajno zbrinuti na propisani način.

Članak 12.

(1) Ako Koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge i/ili upravitelja zgrade i pozvati ga da ukloni nedostatke u roku koji ne može biti dulji od dva mjeseca.

(2) Ukoliko se nedostaci iz stavka 1. ovoga članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri slijedećem čišćenju i kontroli dimnjaka Koncesionar će o tome obavijestiti Upravni odjel i nadležnog inspektora za zaštitu od požara, a ako se radi o uređaju za loženje na plin i distributera plina.

(3) Ako Koncesionar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koji mogu nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, Koncesionar će bez odgode o tome obavijestiti nadležnog inspektora za zaštitu od požara i JVP Rijeka.

Članak 13.

(1) Koncesionar je dužan voditi kontrolnu knjigu o kontroli i čišćenju dimovodnih objekata.

(2) Kontrolna knjiga vodi se za svaku nekretninu posebno, a sadrži:

- oznaku nekretnine, ulicu i kućni broj,

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- oznaku dimovodnih objekata koji se pregledavaju i čiste,

- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz dimnjačara,

- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,

- iznos naplaćene cijene usluge sukladno ugovorenom cjeniku,

- napomenu Korisnika usluge ili ovlaštenog dimnjačara,

- potpis dimnjačara,

- potpis Korisnika usluge kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

(3) Koncesionar je dužan kontrolnu knjigu osim u pisanom voditi i u elektronskom obliku te istu jednom godišnje dostaviti Upravnom odjelu i JVP Rijeka.

(4) Kontrolna knjiga vodi se za svaku kalendarsku godinu, a mora se čuvati najmanje tri (3) godine po isteku godine za koju se vodi.

Članak 14.

(1) Uz kontrolnu knjigu Koncesionar je dužan izraditi Registar sa popisom dimovodnih objekata (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se unose svi dimovodni objekti koji podliježu obvezi čišćenja.

(2) Registar obavezno sadrži:

- oznaku nekretnine, ulicu i kućni broj

- ime i prezime Korisnika usluge te naziv upravitelja zgrade,

- broj i vrstu dimnjaka u objektu s obzirom na vrstu energenta koji koristi priključeni uređaj za loženje i njihovo stanje u smislu korištenja,

- broj i vrstu uređaja za loženje,

- rokove čišćenja i kontrole,

- stanje ispravnosti dimovodnih objekata

(3) Koncesionar je dužan Registar, osim u pisanom voditi i u elektronskom obliku te isti jednom godišnje prije početka ogrjevne sezone dostaviti Upravnom odjelu i JVP Rijeka.

(4) Registar se vodi i čuva trajno.

Članak 15.

Koncesionar je dužan do početka ogrjevne sezone Upravnom odjelu podnijeti izviješće o radu dimnjačarske službe za prethodnu godinu.

Članak 16.

U svrhu održavanja dimovodnih objekata Koncesionar provodi obveznu redovitu i izvanrednu kontrolu i čišćenje.

Članak 17.

(1) Redovita kontrola i čišćenje provodi se na način određen projektom građevine, tehničkim propisima, specifikacijama uređaja za loženje i vrsti goriva, a najmanje jedanput godišnje.

Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju, a prema potrebi i čiste prije početka ogrjevne sezone, a u pravilu i po završetku iste.

(2) Za dimovodne objekte koji se koriste i izvan ogrjevne sezone ili se koriste tijekom cijele godine (proizvodni, turistički i ostali gospodarski objekti, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove i si.) redovita kontrola obavezno se provodi najmanje četiri (4) puta godišnje (kvartalno) dok se čišćenje obavlja po potrebi, a najmanje dva (2) puta godišnje.

(3) Redovita kontrola uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih

oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje,

- tlačnu probu u slučaju sumnje,

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka,

- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja za loženje na plinsko gorivo.

Članak 18.

Na način utvrđen u čl.17. st. 3. ove Odluke obavlja se obavezna izvanredna kontrola dimovodnih objekata posebno prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, prije ponovne uporabe, ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana i nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti Koncesionara, te po zahtjevu inspektora za zaštitu od požara.

Članak 19.

Poslovi kontrole i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje izvode se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja mjera zaštite od požara.

Članak 20.

(1) Obaveznoj kontroli i čišćenju ne podliježu dimovodni objekti koji se ne koriste, pod uvjetom da ih njihovi korisnici odjave nadležnom Koncesionaru.

(2) Dimovodni objekti koji se ne upotrebljavaju u dužim vremenskim razmacima uslijed napuštenosti objekta odnosno sezonskog stanovanja, ne podliježu odredbama članka 25. ove Odluke već se njihova kontrola i čišćenje vrše po pozivu i u dogovoru sa Koncesionarom.

Članak 21.

(1) Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku.

(2) Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka.

O spaljivanju čađe Koncesionar je dužan obavijestiti JVP Rijeka i ostale korisnike zgrade.

Članak 22.

Kod tehnološki specifičnih postrojenja za loženje koje može održavati prema garantnim i drugim uvjetima samo ovlašteni serviser postoji samo obveza Koncesionara da jednom godišnje kontrolira da se ona redovito održavaju.

Članak 23.

(1) Pored redovitih i izvanrednih obaveznih kontrola i čišćenja dimovodnih objekata, čišćenje i kontrola obavlja se i na zahtjev Korisnika usluga i izvan rokova navedenih u članku 17. ove Odluke.

(2) Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih ovom Odlukom primjenjuju se naknade prema ugovorenom cjeniku.

IV. NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE

Članak 24.

(1) Koncesionar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Koncesionaru plaća Korisnik usluge.

Članak 25.

Ugovorom o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova između Koncesionara i Općine Čavle određuje se visina naknada (cjenik) za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 26.

Na računu kojega je Koncesionar dužan izdati Korisniku usluge za obavljenu dimnjačarsku uslugu mora se obavezno navesti vrsta usluge koju je Koncesionar naplatio prema ugovorenom cjeniku.

V. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 27.

Nadzor nad provedbom odredbi iz ove Odluke i nadzor nad pružanjem dimnjačarskih usluga obavlja Upravni odjel putem Komunalnog redara, osim ako se ne radi o nadzoru iz nadležnosti inspektora za zaštitu od požara.

Članak 28.

Komunalni redar je ovlašten:

- narediti obavljanje dimnjačarskih poslova, ako utvrdi da ih ovlašteni Koncesionar ne

obavlja ili ih ne obavlja potpuno,

- zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih poslova,

- nadzirati vođenje evidencija iz članka 13. i 14. ove Odluke,

- izdati obvezni prekršajni nalog protiv prekršitelja,

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,

- predložiti raskid ugovora o koncesiji,

- poduzimati i druge propisane mjere iz svoje nadležnosti.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 29.

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna, ako kao Korisnik

usluge:

- ne omogući kontrolu i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- ne da podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka i vrsti goriva te ne omogući pristup uređaju za loženje i dimnjaku (članak 8. stavak 3.),

- ne prijavi svaku promjenu broja ili vrste dimovodnih objekata i vrstu goriva Koncesionaru u roku trideset (30) dana od nastale promjene (članak 8. stavak 4.),

- spriječi Koncesionaru pristup do mjesta za čišćenje i kontrolu dimnjaka i uređaja za loženje ili ga ometa u obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 10. stavak 1.),

- ukoliko ne otkloni nedostatke na dimnjaku i/ili uređaju za loženje utvrđene od strane Koncesionara (članak 12. stavak 2.).

(2) Za prekršaje iz st. 1. ovoga članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Korisniku usluge u iznosu od 2.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz st.1. ovoga članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao Korisniku usluge u iznosu od 5.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz st.1 . ovoga članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi kao Korisniku usluge u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 30.

(1) Pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna, ako kao Koncesionar:

- ne donese godišnji plan obavezne redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i ne dostavi ga nadležnom Upravnom odjelu i JVP Rijeka do 31. kolovoza tekuće godine (članak 7. stavak 1 . i 3.),

- ako ne osigura cjelodnevno dežurstvo (članak 9. stavak 2.),

- ukoliko utvrdi a ne obavijesti inspektora za zaštitu od požara i JVP Rijeka o postojanju neposredne opasnosti za život ljudi i imovine (članak 12. stavak 3.),

- ne vodi uredno kontrolnu knjigu i registar (članak 13. i 14.),

- ne podnese godišnji izvještaj o radu dimnjačarske službe (članak 15.),

- ukoliko prilikom spaljivanja čađe ne obavijesti JVP Rijeka i ostale korisnike zgrade

(članak 21. stavak 4.),

- naplati cijenu naknade za dimnjačarske usluge koja nije u skladu sa cjenikom (članak 25.).

(2) Za prekršaje iz st. 1. ovoga članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi kao Koncesionaru u iznosu od 2.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz st.1 . ovoga članka izreći će se novčana kazna fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao Koncesionaru u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 31.

(1) Pravnoj osobi odnosno fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost izreći će se novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna ako obavlja dimnjačarske poslove bez ugovora o koncesiji (članak 4.).

(2) Za prekršaj iz st. 1. ovoga članka izreći će se novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (»Službene novine PGŽ« broj 4/97).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-03-15-01-12
Čavle 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr