SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

66.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva
u Općini Čavle za 2016. godinu

Članak 1.

Programom potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz domene:

a) socijalne zaštite (skrbi)

b) humanitarnih udruga građana

c) zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Svrha socijalnog programa i zdravstvene zaštite je osigurati stanovnicima Općine Čavle viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji propisuje i osigurava država Republika Hrvatska.

Članak 3.

Cilj Socijalnog programa i zdravstvene zaštite je pomoć pri ostvarivanju osnovnih uvjeta za kvalitetniji život, pomoć starijim, bolesnim i nemoćnim i invalidnim osobama, te očuvanje zdravlja djece i odraslih.

Članak 4.

Program socijalne i zdravstvene zaštite sastoji se od sljedećih programa:

1) Pomoć građanima i kućanstvima u naravi i novcu

2) Tekuće donacije humanitarnim udrugama građana

3) Zdravstvena skrb

Program se provodi kontinuirano, a namijenjen je svim građanima Općine Čavle, kojima je u danom trenutku potrebna dodatna socijalna i zdravstvena zaštita (skrb)

Članak 5.

I. SOCIJALNA ZAŠTITA (SKRB)

Socijalna zaštita (skrb) ostvaruje se kroz sljedeće potprograme:

- subvencija troškova stanovanja (komunalne usluge i ostale režije stanovanja)

- jednokratne novčane pomoći

- novčane potpore starim i nemoćnim osobama

- poklon-paketi starijim osobama

- pomoć i njega u kući

- školske marende osnovnoškolcima

- subvencija za dječje vrtiće

- subvencije ugroženim stanovnicima

- subvencija za troškove prijevoza učenika i studenata

- subvencija za troškove prijevoza za djecu s posebnim potrebama

- potpore za obrazovanje

- naknada za novorođenčad

- ogrjev za socijalno ugrožene obitelji

- pomoć invalidima i hendikepiranima

- ostale pomoći

II. HUMANITARNE UDRUGE GRAĐANA

- Udruga umirovljenika

- Udruga antifašista

- UHDDR-a Grobnišćine

- Društvo naša djeca

III. ZDRAVSTVENA SKRB

- Javno zdravstvo

- Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu

- Preventivna zdravstvena zaštita

- Akcije u zdravstvu

Članak 6.

U realizaciji navedenih Programa u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti sudjeluju članovi Socijalnog vijeća Općine Čavle, uz pomoć Centra za socijalnu skrb Rijeka, voditelja udruga, zdravstvenih djelatnika i institucija na području Općine Čavle.

Članak 7.

Cilj za 2016. godinu je zadržati i poboljšati postojeću razinu socijalne i zdravstvene skrbi.

Članak 8.

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2016. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 1.673.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2016. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 9.

Izvršno tijelo Općine Čavle putem Odjela prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izviješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću Općine Čavle.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 021-05/15-01/10

Ur. broj: 2170-03-15-01-6

Čavle 26. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr