SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

86.

Na temelju članka 19. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 30. studenoga 2015. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
- podmorskog ispusta u more

Članak 1.

Za k.č. 6026 k.o. Unije koja se nalazi u zoni zahvata, a čini pojas pomorskog dobra daje se koncesija komunalnom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., za posebnu upotrebu pomorskog dobra - podmorskog ispusta u more radi utvrđenog lokalnog značaja vodne građevine, uređaja za desalinizaciju morske vode na otoku Unije, a sve u skladu sa lokacijskom dozvolom izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, Klasa: UP/I 350-05/ 14-03/16, Urbr:2170/1-03-05/1-14-6, pravomoćne od 18.studenog 2014.godine.

Članak 2.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u članku 1. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. ne plaća naknadu za koncesiju budući da se radi o pravnoj osobi davatelja koncesije koja ima udjele u vlasništvu pravne osobe ovlaštenika koncesije, kao što se iz istog razloga ne sklapa ugovor o koncesiji.

Članak 3.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo u svrhu izgradnje vodne građevine lokalnog značenja: uređaja za desalinizaciju morske vode na otoku Unije.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 934-01/15-01/12

Urbroj: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 30. studenoga 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr