SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD KASTAV

59.

Temeljem članka 167. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13)

RH, Primorsko-goranska županija, Grad Kastav, Kastav, Zakona kastafskega 3, OIB 54394236461, zastupan po gradonačelniku Ivici Lukanoviću dipl.ing.građ., kao nositelj izrade prostorno-planske dokumentacije (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade)

i

Trinajstić Mladen, Viškovo, Viškovo 114, OIB 09027188058 i Širola Zdenka, Kastav, Kudeji 14, OIB 81489444992, oboje zastupani po punomoćniku Trbojević Branku, Rijeka, Plasi 22, OIB 62538130674, prema punomoćima od 04.10.2015. g., kao investitori izrade prostorno-planske dokumentacije (u daljnjem tekstu: Investitori),

zaključuju sljedeći

UGOVOR
O FINANCIRANJU UREĐENJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Nositelj izrade i Investitori (u daljnjem tekstu: Ugovorne strane) suglasno utvrđuju da je predmet ovog Ugovora uređenje međusobnih prava i obveza financiranja uređenja građevinskog zemljišta na izradi i donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c (u daljnjem tekstu Plana).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c (u daljnjem tekstu UPU 8b) definiran je u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Kastva, kartografski prikaz br. 3D »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mj. 1:25000 i kartografski prikaz br.4B-1. »Građevinsko područje naselja Kastva - Prikaz UPU-a i DPU-a« u mj. 1:5000. Površina obuhvata Plana je oko 4,43 ha.

Osnovne smjernice za izradu UPU 8b utvrđene su prostornim planom uređenja Grada Kastva.

OBVEZE NOSITELJA IZRADE

Članak 3.

Obveza donošenja UPU 8b proizlazi iz odredbi članka 136. stavak 1. Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13 i 18/15).

Nositelj izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Kastva. Odgovorna osoba za praćenje izrade Plana je pročelnica Upravnog odjela.

Članak 4.

Nositelj izrade se obvezuje provesti propisanu proceduru do donošenja Plana i u postupku donošenja Plana:

-organizirati i provesti javnu raspravu sukladno Zakonu o prostornom uređenju;

-u suradnji sa Izrađivačem izraditi Izvješće o javnoj raspravi;

-nakon postupka donošenje Plana, objaviti Plan u službenom glasilu Primorsko-goranske županije, te dostaviti ovjerene elaborate Plana Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko goranskoj županiji i nadležnom Ministarstvu.

Rokovi za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana propisani su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/15).

OBVEZE INVESTITORA

Članak 5.

Investitori se obvezuju:

-u cijelosti financirati izradu Plana sukladno članku 168. Zakona o prostornom uređenju;

-izabrati i u cijelosti platiti Izrađivača Plana.

IZNOS, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Članak 6.

Iznos, način i rok plaćanja troškova uređenja zemljišta, kao i ostale obveze sudionika izrade Plana propisane Zakonom o prostornom uređenju definirati će se posebnim ugovorom između Nositelja izrade, Investitora i Izrađivača plana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Za slučaj spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 8.

Prihvaćajući prava i obveze iz ovog Ugovora, ugovorne strane isti potpisuju.

Članak 9.

Ovaj Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih Nositelju izrade pripadaju dva (2), a Investitorima dva (2) primjerka.

Članak 10.

Ovaj ugovor objaviti će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/15-01/04

URBROJ: 2170-05-03/1-15-15

Kastav, 5. studenoga 2015.

ZA NOSITELJA IZRADE                                                            ZA INVESTITORE:

————————————                                                        ——————————

(Gradonačelnik                                                                              (Punomoćnik:

Ivica Lukanović, dipl.ing.građ.)                                                 Trbojević Branko)


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr