SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD KASTAV

54.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 urednički pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavak 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj: 94/13.) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva na 26. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine, donijelo je

III. Izmjene i dopune Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2 / 15, 18/15 i 22/15) u članku 1. stavak 1. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»- javna rasvjeta«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2015. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 3.939.000,00 kn

-prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

-prihodi od naknade za korištenje
grobnih objekata 480.000,00 kn

-prihod iz cijene komunalne usluge i
povrata zajmova (komunalna društva) 1.139.000,00 kn

-kapitalne pomoći 386.000,00 kn

-naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada 100.000,00 kn

-ostala sredstva Proračuna Grada
Kastva za 2015. 280.000,00 kn

-Ukupno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.334.000,00 kn«

Članak 3.

U članku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

.Autobusne čekaone u iznosu od 120.000,00 kuna:

dovršetak izgradnje autobusnih čekaona na dvije lokacije u Ulici 111. Brigade, te dobava i postava autobusnih čekaona u Kastvu, Tometićima i Jardasima.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Nabava komunalne opreme u iznosu od 20.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Nabava i ugradnja igrala za dječja igrališta u iznosu od 40.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 30.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.

.Investicijsko održavanje otvorenog igrališta u SZ Kastav u iznosu od 220.000,00 kuna. Financira se u iznosu od 120.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te u iznosu od 100.000,00 kuna iz kapitalnih pomoći.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 290.000,00 kuna, iz kapitalnih pomoći 100.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . 2.699.000,00 kn

.Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 960.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Otkup zemljišta u iznosu od 465.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Izrada projektne dokumentacije za ceste u iznosu od 100.000,00 kuna

-Izrada projektne dokumentacije za ceste na području građevinskog područja naselja N1a (SU 4, OU 8a, OU 8b) u dužini od cca 613,70 m

Izrada projektne dokumentacije za ceste financira se iz sredstava kapitalnih pomoći.

.Dodatna ulaganja na cesti u Donjim Rubešima u iznosu od 150.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja - refundacija po ugovoru na nerazvr. cestama i gradnja spoja nerazvrstanih cesta u Brestovicama u iznosu od 480.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Dodatna ulaganja u dijelu ulica Draga, Gorice i Jurčićeve ulice (GSU 26) u ukupnoj dužini od 530,00 m u iznosu od 364.000,00 kuna.

Financira se u iznosu od 264.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 100.000,00 kuna iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

.Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama u iznosu od 180.000,00 kuna

Asfaltiranje makadamske ceste u:

Selino od k.br. 23 do 33 - SU 182 u dužini od 160,00 m

Brozovo od k.br. 6 do 8 u dužini 30,00 m

Krajevac od k.br. 5 do 7 u dužini od 100,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Nerazvrstane ceste financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.499.000,00 kuna, iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u izmosu od 100.000,00 kuna, iz kapitalnih pomoći 100.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Javna rasvjeta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

Proširenje javne rasvjete na raznim lokacijama u iznosu od 80.000,00 kuna:

-Pavletići k.br. 19 (jedno rasvjetno tijelo)

-Žegoti k.br. 13A (jedno rasvjetno tijelo)

-Jelovičani k.br. 47 (jedno rasvjetno tijelo)

-Selino k.br. 33 (dva rasvjetna tijela)

-Selino k.br. 28 (jedno rasvjetno tijelo)

-Selino k.br. 30 (jedno rasvjetno tijelo)

-Jelušići k.br. 17 (jedno rasvjetno tijelo)

-Dolnji Turki k.br. 2 (jedno rasvjetno tijelo)

-Dolnji Turki k.br. 6 (jedno rasvjetno tijelo)

-Dolnji Turki k.br. 28 (jedno rasvjetno tijelo)

-Dolnji Turki k.br. 78 (jedno rasvjetno tijelo)

-Spinčići k.br.161/2 (jedno rasvjetno tijelo)

-Bani ( tri pozicije) (jedno rasvjetno tijelo)

-Kastav stara jezgra - stubište Stražnica - Fortica (četiri rasvjetna tijela)

-Šajino k.br. 3 (dvije pozicije )

-Ćikovići NN - ispod trafostanice (jedno rasvjetno tijelo)

-Tuhtani k.br. 37-38 (jedno rasvjetno tijelo)

-Pješački put Jelušići - Jelovičani (četiri rasvjetna tijela)

-Ulica Klesarija (četiri rasvjetna tijela)

-Dolnji Turki kbr. 50 (jedno rasvjetno tijelo)

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Javna rasvjeta se financira iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Groblje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.670.000,00 kn

.Izgradnja grobnih objekata na gradskom groblju Kastav u iznosu od 500.000,00 kuna

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 210.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 170.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 120.000,00 kuna.

.Izrada projektne dokumentacije za novo groblje Kastav u iznosu od 270.000,00 kuna.

Financira se iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 270.000,00 kuna.

.Novo groblje Kastav - pristupna cesta u iznosu od 250.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Novo groblje Kastav - plato mrtvačnice u iznosu od 250.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

.Novo groblje Kastav - grobna polja u iznosu od 400.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 400.000,00 kuna.

Groblje se financira iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 480.000,00 kuna, iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.070.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 120.000,00 kuna.«

U članku 3. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabava opreme za održavanje
čistoće. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.000,00 kn

.Nabava komunalne opreme za održavanje čistoće u iznosu od 666.000,00 kuna

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 480.000,00 kuna, te iz kapitalnih pomoći u iznosu od 186.000,00 kuna.

.Sanacija odlagališta Viševac i izgradnja kazeta za privremeno odlaganje neopasnog otpada u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Čistoća, financira se iz cijene komunalne usluge.

.Reciklažno dvorište u iznosu od 60.000,00 kuna.

Izrada glavnog projekta zone gospodarenja otpadom te pripremni radovi za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Sanacija divljih deponija u iznosu od 45.000,00 kuna.

Sanacija deponija izvršiti će se u skladu sa Planom gospodarenja otpadom

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

.Izrada geodetskog projekta zone gospodarenja otpadom u iznosu od 55.000,00 kuna

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabava opreme za održavanje čistoće u ukupnom iznosu od 986.000,00 kuna financira se iz cijene komunalne usluge u iznosu od 640.000,00 kuna, iz sredstava kapitalnih pomoći 186.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 160.000,00 kuna.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/09

URBROJ:2170-05-06/1-15-6

Kastav, 26. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr