SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 35. Ponedjeljak, 30. studenog 2015.
GRAD CRES

39.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 30. srpnja 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Cres se opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece.

Članak 2.

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva »Grad Cres - prijatelj djece« temeljit će se na sljedećim dokumentima:

1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

-djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju »neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog skrbnika«

-djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni

-pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj

-djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

2. Nacionalna strategija za prava djece u RH od 2014. do 2020. godine čiji su strateški ciljevi:

-unapređivanje sustava i osiguravanje usluga prilagođenih djeci u pet značajnih područja života djeteta, odnosno u sustavu pravosuđa, sustavu zdravstva, sustavu socijalne skrbi, sustavu obrazovanje te u sportu, kulturi i drugim aktivnostima slobodnog vremena

-eliminacija svih oblika nasilja nad djecom

-osiguranje prava djece u ranjivim situacijama

-osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog života.

Članak 3.

Cilj akcije Gradovi i općine - prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

-poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život djece u našem gradu

-evidentiranje postignutih rezultata

-medijsko praćenje dometa akcije

-dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva Grad Cres - prijatelj djece.

Članak 4.

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2. ove Odluke, Gradsko vijeće Grad Cresa (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) donijet će Program projekta »Grad Cres- prijatelj djece« za period od 2015. do 2018. godine.

Članak 5.

Temeljem Programa projekta »Grad Cres - prijatelj djece«, Gradsko vijeće svake će godine prilikom donošenja proračuna Grada Cresa, donositi operativni dokument - Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Cresu.

Članak 6.

Grad Cres će svake godine u povodu Dječjeg tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.

Članak 7.

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece« provodit će KO akcije »Grad Cres- prijatelj djece«

Odluku o imenovanju članova KO donijet Gradonačelnik u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 8.

Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Gradu Cresu, Uredu Grada.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinamaPGŽ-a«.

KLASA: 011-01/15-1/14

URBROJ: 2213/02-01-15-1

Cres, 28. srpnja 2015.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr