SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA PUNAT

58.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Punat na 19. sjednici održanoj 13. studenoga 2015. godine donosi

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste grobnih mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje groblja, nadzor nad provođenjem i novčane kazne za nepoštivanje odredaba ove Odluke.

Članak 2.

Groblja na području Općine Punat su mjesna groblja u Puntu i Staroj Baški (u nastavku teksta: Groblja).

Mjesno groblje u Puntu ima naziv »Sveti Blaž«.

Općina Punat vlasnik je groblja iz stavka 1. ovog članka.

Grobljima na području Općine Punat upravlja Komunalno društvo Črnika d.o.o. Punat (u nastavku teksta: Uprava groblja).

Članak 3.

Na grobljima iz članka 2. ove Odluke, ukapaju se, u pravilu, umrli koji imaju prebivalište na području Općine Punat.

Umrlog se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Umrlog se može ukopati i izvan groblja ako je bio crkveni dostojanstvenik i ako je takav ukop uobičajen u namijenjenim kriptama u crkvama.

Članak 4.

Na mjesnim grobljima Punat i Stara Baška nalazi se mrtvačnica koja se sastoji od prostorije za izlaganje mrtvih i prostorije za smještaj naprava i oruđa potrebnih za obavljanje ukopa.

Članak 5.

Groblje mora imati kao zajedničku kosturnicu posebni prostor na prikladnom mjestu groblja, gdje se pohranjuju kosti iz grobova koji se prekopavaju.

Za pohranjivanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

II. VRSTE GROBNIH MJESTA

Članak 6.

Grobno mjesto je prostor na kojem se formira grob za zemni ukop, grobnica, grobnica za urne. Groblje je podijeljeno, s obzirom na grobna mjesta na 3 zone:

- grobna mjesta za opći ukop,

- grobna mjesta za trajni ukop,

- grobna mjesta za izvanredni ukop.

Članak 7.

Grobna mjesta za opći ukop su mjesta na kojima se izvode grobovi koji se daju na korištenje na 15 godina i služe za ukop nepoznatih osoba i osobe za koje troškove ukopa snosi Općina Punat po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova, te se takav grob protekom 15 godina prekapa i služi za novi ukop.

Za dodjeljivanje grobnog mjesta za opći ukop na korištenje Uprava groblja izdaje rješenje. Za dodjelu grobnog mjesta za opći ukop na korištenje ne plaća se naknada.

Nakon proteka 15 godina Uprava groblja može dati nalog za prekop grobnog mjesta za opći ukop kako bi se osiguralo slobodno grobno mjesto, a posmrtne ostatke, ukoliko rodbina pokojnika ne odluči drugačije, položi u zajedničku kosturnicu.

Dimenzije groba na mjestu za opći ukop su sljedeće: 2,6 m dužina, 1,1 m širina, 1,8 m dubina i nadgrobni humak 0,4 m visine.

Članak 8.

Grobna mjesta za trajni ukop daju se na korištenje na neodređeno vrijeme. Dimenzije groba na grobnom mjestu za trajni ukop propisane su planom groblja.

Grobovi na grobnim mjestima za trajni ukop mogu biti: grobnice, niše i stalno grobno mjesto. Pod grobnicom razumijeva se ozidana grobna jama veličinom i lokacijom određena planom

grobnog polja.

Pod nišom razumijeva se udubljenje na zidu za smještaj posmrtnih ostataka.

Pod stalnim grobnim mjestom razumijeva se grob za trajni ukop. Status stalnog grobnog mjesta dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Punat. Korisnik stalnog grobnog mjesta i Općina Punat sklapaju ugovor kojim utvrđuju međusobna prava i obveze.

Članak 9.

Grobna mjesta za izvanredni ukop su mjesta čiji status proglašava Općinsko vijeće, a dijele se na: počasna i ostala.

Počasni je grob mjesto ukopa za one osobe koje su stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom, političkom, vojnom ili drugom polju od interesa za Općinu i državu.

Počasnim se grobom može proglasiti postojeći grob ili odrediti novi.

Ostali grobovi za izvanredni ukop su grobovi od povijesne ili umjetničke vrijednosti ili zajednički grobovi osoba stradalih u ratu, velikim prometnim i ostalim nesrećama.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 10.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanja ponuda ili natječaja.

Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Korisnik grobnog mjesta može korištenje grobnog mjesta ugovorom ustupiti trećim osobama, a primjerak ugovora o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Prije korištenja grobnog mjesta iz prethodnog stavka novi korisnik mora priložiti dokaz o uplaćenom porezu na prodaju izgrađenog uređaja i opreme groba (zidana grobnica, spomenik i sl.) koji su bili vlasništvo dosadašnjeg korisnika.

Ukoliko korisnik ugovorom ustupa trećim osobama korištenje grobnog mjesta, u ugovoru je dužan utvrditi obvezu zbrinjavanja posmrtnih ostataka ili izvršiti zbrinjavanje posmrtnih ostataka.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 12.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se odobriti na grobnom mjestu za opći ukop nakon proteka 15 godina.

U slučaju izvanrednih okolnosti i nedostatnosti grobnih mjesta za opći ukop može se u isti grob izvršiti ukop i prije proteka navedenog razdoblja u prethodnom stavku ovog članka, ali uz obvezatnu dozvolu nadležne upravne inspekcije.

Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica sa više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kad su popunjene sve police.

U popunjena grobna mjesta može se odobriti ukop nakon proteka od 15 godina.

Članak 13.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina uzastopno smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka roka od 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 14.

Nepoznate osobe ukapaju se u slobodnom grobnom mjestu općeg ukopa, na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom pristupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

Za prekop ovakvog ukopa vrijede kriteriji prekopa grobnog mjesta za opći ukop navedeni u članku 7. ove Odluke.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 15.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke razumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada, održavanje mrtvačnice i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

Uprava groblja obvezna je radnje iz prethodnog stavka obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 16.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Uprava groblja je dužna na prikladnom mjestu neposredno izvan ili unutar groblja osigurati prostor za odlaganje otpadaka.

Prostor za otpatke mora biti uređen tako da se ne onečišćava i ne zagađuje okolina.

Članak 17.

O uređenju i održavanju pojedinih grobova i grobnica brinu se korisnici grobnog mjesta. Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te

održavati red i čistoću na način da ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Ako korisnici iz stavka 1. ovog članka grobna mjesta ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze te ukoliko ne postupe sukladno upozorenju, Uprava groblja to će učiniti o trošku korisnika.

Korisnici grobnih mjesta mogu uz naknadu propisanu cjenikom povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta.

Članak 18.

Stalna grobna mjesta i izvanredne grobove održava Uprava groblja.

Članak 19.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporedu grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju. Dane na koje se zabranjuje izvođenje radova na groblju određuje Uprava groblja.

- građevinski materijal može se držati na groblju ili neposredno ispred groblja samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu upotrebu groblja,

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njegovog završetka, izvođač je dužan bez odlaganja gradilište dovesti u prijašnje stanje.

Za korištenje struje i vode na grobljima plaća se posebna naknada prema cjeniku koji donosi Uprava groblja.

Članak 20.

Svaki grob ili grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi pismenu dozvolu Uprave groblja vezano za oblik i način izvedbe istog.

Uprava groblja će zabraniti rad onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne dozvole ili ukoliko se radovi izvode u suprotnosti s dobivenom dozvolom.

Članak 21.

Uprava groblja propisuje pravila ponašanja na groblju.

Pravila o ponašanju na groblju moraju biti istaknuta na vidljivom mjestu na ulazu u groblje.

Na grobljima je zabranjeno bilo kakvo samoinicijativno uništavanje čempresa i ostalog zelenila i raslinja.

VII. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM OD STRANE PRAVNE OSOBE KOJA UPRAVLJA GROBLJEM

Članak 22.

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnog mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i

sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Članak 23.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Punat u skladu sa zakonskim odredbama.

Članak 24.

Uprava groblja dužna je grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara, na način kojim se iskazuje pijetet prema umrlim osobama.

Uprava groblja dužna je jedanput godišnje Općinskom načelniku Općine Punat podnijeti izvješće o svom radu.

VIII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

Članak 25.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje prihod je Proračuna Općine Punat, kao vlasnika groblja, te se ista koristi za financiranje izgradnje i rekonstrukcije groblja na području Općine Punat.

Odluku o visini naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta donosi Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se sukladno sljedećim mjerilima:

- lokaciji groblja,

- lokaciji grobnog mjesta na groblju i

- veličini grobnog mjesta.

Članak 26.

Godišnja grobna naknada prihod je Uprave groblja i koristi se za redovno održavanje groblja. Odluku o visini naknade utvrđuje Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost općinskog

načelnika, a korisnik je plaća najkasnije 15 dana po ispostavljenom računu Uprave groblja.

Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na bazi procjene troškova održavanja i uređenja groblja utvrđene Planom održavanja groblja.

Članak 27.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Uprava groblja donosi rješenje o određivanju visine godišnje grobne naknade.

Protiv rješenja iz stavka 1. i 3. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

IX. NADZOR

Članak 28.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši sanitarna inspekcija Primorsko-goranske županije i Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

X. NOVČANE KAZNE

Članak 29.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba:

- ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbi članka 19. ove Odluke,

- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja (članak 20.),

- ako krši pravila ponašanja na groblju (članak 21.),

- ako samoinicijativno siječe i uništava čemprese i ostalo zelenilo i raslinje na groblju (članak 21). Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta protivno odredbi članka 19. ove Odluke,

- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja (članak 20.),

- ako krši pravila ponašanja na groblju (članak 21.),

- ako samoinicijativno siječe i uništava čemprese i ostalo zelenilo i raslinje na groblju (članak 21.).

Članak 31.

Uprava groblja obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i Odluku o visini godišnje grobne naknade te ostale akte propisane Zakonom o grobljima i ovom Odlukom.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 28/00 i 11/09).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-15-7

Punat, 13. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=954&mjesto=51521&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr