SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA ČAVLE

60.

Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14 i 27/15) načelnik Općine Čavle dana 19. studenoga 2015. godine, donosi

ODLUKU
o provođenju radova za opće dobro bez naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Općine Čavle u vremenskom periodu od 1. prosinca 2015. godine do 1. prosinca 2016. godine.

Radovi za opće dobro bez naknade odobravaju se temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14 i 99/15) - u daljnjem tekstu: Zakon.

U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb Rijeka.

Radi provedbe navedenih zakonskih odredbi te zbog aktiviranja i uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade u zajednicu kroz rad za opće dobro, odobrava se provođenje ovih radova.

Članak 2.

Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati u radovima za opće dobro najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno sukladno članku 39. stavak 5. Zakona.

Članak 3.

Općina Čavle uputiti će poziv radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Rijeka kad se iskaže potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. stavak 2. ove Odluke na radovima za opće dobro.

S izabranim korisnicima koji su se odazvali pozivu, sklopiti će se ugovori o radu za opće dobro bez naknade.

Odobrava se zaključenje police osiguranja s osiguravajućim društvom u slučaju nezgode radi ublažavanja rizika prilikom rada za opće dobro za korisnike koji sudjeluju u radovima za opće dobro u vremenskom periodu od 1. prosinca 2015. do 1. prosinca 2016. godine.

Članak 4.

Općina je obvezna dostaviti Centru za socijalnu skrb Rijeka podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro sukladno članku 39. stavak 7. Zakona.

Članak 5.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade temeljem članka 39. stavak 3. Zakona.

Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i dr. nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/15-01/43

Ur. broj: 2170-03-15-01-3
Čavle, 19. studenoga 2015.

Načelnik

Željko Lambaša, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr