SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

52.

Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine PGŽ« broj 12/13, 31/05), a u svezi sa člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/ 15), Općinski načelnik Općine Baška, 17. studenoga 2015. godine, donio je

PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba Općine Baška

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta utvrđenih strateškim i planskim dokumentima Općine.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je Općina osnivač ili suosnivač.

Iznosi financiranja programa i projekata bit će definirani kroz proračun Općine.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se odobravaju financijska sredstva proračuna Općine za:

.provedbu programa, projekata i manifestacija na području Općine, kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

.provedbu programa javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi, sportu i tehničkoj kulturi i dr. na području Općine Baška,

.obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom,

.donacije i sponzorstva,

.dodjelu potpora male vrijednosti,

.druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika:

.projektom se smatra skup aktivnosti usmjerenih ostvarenju zacrtanih ciljeva, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i izvore sredstava,

.programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti, čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, te mogu biti jednogodišnji i višegodišnji,

.jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge), koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i općenito doprinose razvoju Općine,

.potpore male vrijednosti smatraju se financijske i nefinancijske potpore, koje se dodjeljuju korisnicima tijekom proračunske godine za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i pokroviteljstva iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva, unapređenja turističke ponude, te za aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u njihovom godišnjem planu.

Članak 4.

Sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija, u skladu s ovim Pravilnikom, dodjeljivat će se pod sljedećim uvjetima:

.korisnik financiranja mora biti upisan u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredijelio se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti, koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

.korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava novog programa i/ili projekta na javni natječaj će biti odbijena,

.korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i plaćanja poreza, te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,

.protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj iz članka 48. stavak 2. alineja c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavak 2. alineja d) ove Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15).

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, Općina može propisati i dodatne uvjete koji trebaju biti ispunjeni u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju.

Dodatni uvjeti sastavni su dio odluke o raspisivanju natječaja.

Članak 5.

Financiranje svih programa, projekata i manifestacija u području kulture, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, sporta i tehničke kulture, razvoja i demokratizacije društva, gospodarstva, poljoprivrede, mjesne samouprave, unapređenja turističke ponude i dr., povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja.

Članak 6.

Općinski načelnik će u postupku donošenja proračuna Općine, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja, koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine, te će, u okviru mogućnosti, u proračunu Općine osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 7.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja, Općinski načelnik će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

.ukupan iznos raspoloživih sredstava,

.iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaj raspisivati za više programskih područja,

.očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 8.

Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuje Općinski načelnik.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Baška,

2. tekst natječaja,

3. upute za prijavitelje,

4. obrasce za prijavu programa ili projekta:

4.1.obrazac opisa programa ili projekta

4.2.obrazac proračuna (financijskog plana) programa ili projekta

5. popis priloga koji se prilažu prijavi,

6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,

7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

8. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,

9. obrasce za izvješćivanje:

9.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta,

9.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta,

10. obrazac izjave da predsjednik udruge nije u sukob interesa,

11. popis članova udruge sa OIB-om,

12. izjavu kojom se daje odobrenje provjere svih dostavljenih podataka.

13. ostalo u smislu članka 4. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Kao prilog financijskom planu, dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.).

Članak 9.

Odluku o raspisivanju natječaja iz članka 5. ovog Pravilnika donosi Općinski načelnik u roku od 45 dana od dana donošenja proračuna za istu godinu.

Jedinstveni upravni odjel u postupku pripreme i provedbe natječaja zadužen je:

.u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata,

.izraditi prijedlog natječajne dokumentacije,

.objaviti natječaj, rezultate natječaja s podacima o programima, projektima i manifestacijama, korisnicima, te iznosima odobrenih sredstava financiranja,

.organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja,

.pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge,

.obaviti i druge administrativno-tehničke poslove u svezi s provedbom natječaja i odlukom općinskog načelnika.

Natječaj s cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka otvoren je najmanje 30 dana od dana objave.

Članak 10.

Provedbu natječaja, usporedbu i ocjenjivanje prijava obavlja Povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.

Povjerenstvo je nezavisno stručno tijelo koje mogu sačinjavati predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana.

Članak 11.

Ocjenjivanje zahtjeva/prijava obavlja se prema sljedećim kriterijima:

1.Vrijeme djelovanja udruge:

.od 1 - 15 godina 5 bodova

.od 16 - 20 godine 10 bodova

.od 21 - 25 godina 15 bodova

.16 i više godina 20 bodova

2. Masovnost članova udruge

.do 15 članova 5 bodova

.od 16 - 20 članova 10 bodova

.od 21 - 25 članova 15 bodova

.od 26 i više članova 20 bodova

3. Uključivanje djece i mladih do 15 godina starosti

.do 15 članova 5 bodova

.od 16 - 25 članova 10 bodova

.od 26 - 40 članova 15 bodova

.od 41 i više članova 20 bodova

4. Iznos godišnje članarine

.do 50,00 kn 5 bodova

.od 51,00 - 100,00 kn 10 bodova

.od 101,00 - 200,00 kn 15 bodova

.preko 200,00 kn 20 bodova

5. U izvorima financiranja prošlogodišnjih programa uključena sredstva

.proračun JLS 5 bodova

.županijski proračun 10 bodova

.državni proračun 15 bodova

.EU fondovi 20 bodova

6. Značaj projekta -programa - manifestacije (natjecanje, sajam, tribina, predavanje, program za opće dobro...) za Općinu

.malo značenje 5 bodova

.značajno 10 bodova

.vrlo značajno 15 bodova

.iznimno značajno 50 bodova

Za svaki od propisanih kriterija, osim kriterija pod točkom 6., podnositelj prijave dostavlja i odgovarajuće dokaze, prema stanju 31. prosinca godine koja prethodi prijavi.

Povjerenstvo može od podnositelja prijave zatražiti i dodatno pojašnjenje, odnosno potvrdu pojedinih dokaza u svrhu provjere.

Ocjenu kriterija iz točke 6., odnosno bodove daje Povjerenstvo.

Ako članovi Povjerenstva nisu suglasni oko jedinstvenog broja bodova, svaki član ocjenjuje prijavu zasebno, a broj bodova prijave predstavlja prosječan broj bodova svih prisutnih članova Povjerenstva, koji su prijavu vrednovali.

Članak 12.

Pripadajuća sredstva za pojedinu djelatnost/korisnika utvrđuju se na način da se, najprije, dobiveni bodovi svih podnositelja prijava zbroje, potom se ukupna proračunska sredstva predviđena za financiranje određene djelatnosti dijele se sa zbrojem bodova iz svih prijava, pa se tako dobivena vrijednost boda množi s brojem bodova iz svake pojedine prijave.

Ako je iznos sredstava izračunat na način iz prethodnog stavka viši od traženog iznosa iz pojedine prijave, odobrit će se financiranje traženim iznosom.

Ako je iznos sredstava izračunat na način iz prethodnog stavka niži od traženog iznosa iz pojedine prijave, odobrit će se financiranje izračunatim iznosom.

Članak 13.

Odluku o financiranju projekata, programa i manifestacija koji udovoljavaju uvjetima natječaja (u daljnjem tekstu: Odluka), na prijedlog Povjerenstva iz članka 10., donosi Općinski načelnik.

Općina će u roku od 5 (pet) dana od donošenja Odluke javno objaviti rezultate natječaja s podacima o programima, projektima i manifestacijama, korisnicima, te iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Sa svim korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za provedbu projekta, programa ili manifestacije, Općina će u roku od 30 dana od dana objave rezultata natječaja potpisati odgovarajući ugovor.

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 (osam) dana od dana donošenja odluke, nakon čega, u roku od 8 (osam) dana od dana prijma navedene obavijesti, iste mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje će u roku od 3 (tri) dana od primitka prigovora o istome odlučiti.

Ako Povjerenstvo utvrdi utemeljenost prigovora, isti će se, s prijedlogom rješenja, proslijediti Općinskom načelniku na konačno odlučivanje, a u protivnom prigovor će se odbiti.

Članak 14.

Sredstva, koja putem natječaja, Općina dodjeljuje odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se natječaj raspisuje, osim višegodišnjih potpora koje se odobravaju na rok do četiri (4) godine, što se onda određuje samim natječajem.

Višegodišnje potpore iz stavka 1. ovog članka ugovaraju se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Općine u prethodnom vremenskom razdoblju.

Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi Općinski načelnik sukladno podnesenim izvješćima i odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 15.

Za dodjelu potpora malih vrijednosti za tekuću proračunsku godinu Općinski načelnik raspisuje javni poziv do kraja mjeseca siječnja.

Javni poziv za potpore malih vrijednosti objavljuje se na mrežnim stranicama Općine i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Javni poziv bit će otvoren tijekom cijele godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.

Odluku o financiranju pristiglih prijava na javni poziv donosi Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijave.

S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva u skladu s ovim člankom Općina će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke iz stavka 4. ovog članka, potpisati odgovarajući ugovor.

Članak 16.

Financijska sredstva proračuna mogu se dodijeliti izravno korisniku, odnosno mimo javnog poziva ili natječaja:

.u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom financijskih sredstava,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti,

.kada se jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5 % svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga,

.kada se sredstva dodjeljuju ili udružuju s ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ministarstvima i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama i organizacijama, za provedbu projekata, aktivnosti i manifestacija koje imaju veći značaj za turizam, gospodarstvo ili promidžbu Općine, odnosno koje su od posebnog interesa za Općinu.

S korisnicima sredstava zaključuje se odgovarajući ugovor.

Članak 17.

Korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite radnje vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi, što se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za određeni projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 18.

Konačan iznos sredstava koji Općina isplaćuje korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Članak 19.

U svrhu poštivanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva Jedinstveni upravni odjel ovlašten je pratiti, a korisnik financiranja je dužan isto bezuvjetno omogućiti, provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno važećim pozitivnim propisima.

Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješća korisnika financiranja, te provjerom »na licu mjesta«, kod samog korisnika.

Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava u slučaju da korisnik:

.nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

.nije utrošio sva odobrena sredstva,

.sredstva nije koristio namjenski,

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sponzoriranju i doniranju KLASA: 400-01/13-01/8, URBROJ: 2142-03-02/1-13-1 od 21. svibnja 2013. godine

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/15-01/33

Ur. broj: 2142-03-02/1-15-1

Baška, 17. studenoga 2015.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr