SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
OPĆINA BAŠKA

48.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 15/15 i 31/15) u članku 12. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

»(3) Do donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška u zoni zaštite A unutar obuhvata kulturno-povijesne cjeline Baška zabranjuje se izdavanje odobrenja za građenje novih građevina. Iznimno, postojeće legalno izgrađene građevine i građevine koje su uključene u pravni sustav temeljem posebnog propisa mogu se rekonstruirati ali isključivo u skladu s posebnim konzervatorskim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela i pod uvjetom da se ne povećavaju vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis).«

Članak 2.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se:

- PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/ II, 51000 RIJEKA

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/7

Ur. broj: 2142-03-01/1-15-21

Baška, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr