SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA LOVRAN
10

9.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pričišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01 i 14/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 10. ožujka 2005. donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2005. godini

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastukture na području Općine Lovran u 2005. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih

cesta

1.1.1. Medveja - Kali 90.000,00

1.1.2. Proširenje zavoja 26. divizije 60.000,00

1.1.3. Rekonstrukcija ceste u Lignju kod

rest. »Bojana« 100.000,00

1.1.4. Đure Salaja 80.000,00

1.1.5. Rezine 110.000,00

1.1.6. Tuliševica (Ćuki) 135.000,00

1.1.7. Odvojak Ceste Lov. Dragu 60.000,00

1.1.8. 9. rujna 105.000,00

1.1.9. Zaheji 43.000,00

1.1.10. Rekonstrukcija ceste u Lignju

(Alkić - Kršanac) 30.000,00

1.1.11. Rekonstrukcija ceste Lovranska Draga 40.000,00

1.1.12. Rekostrukcija ceste bivša vojarna 200.000,00

1.1.13. Uređenje Ul. Školarovo 100.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 1,153.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 937.342,00 kn iz komunalnog doprinosa te 215.658,00 ostalih sredstava Proračuna - komunalni doprinos iz prethodnog perioda.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta,

trgovi, pješačke staze, zelene površine

2.1.1. Izgradnja parkirališta Brajdice i

uređenje autobusnog stajališta

kod tržnice 350.000,00

2.1.2. Uređenje obalnog puta Lovran 1,000.000,00

2.1.3. Izgradnja nogostupa kod sjemeništa 200.000,00

2.1.4 Izgradnja nogostupa Lovran-Medveja

I. faza 190.000,00

2.1.5. Izgradnja nogostupa uz plažu Medveja 650.000,00

2.1.6. Idejno projektno rješ. okretišta »Cesara« 20.000,00

2.1.7. Izgradnja parkirališta Rezine 100.000,00

2.1.8. Postavljanje ograde na Peharovu 20.000,00

2.1.9. Sanacija puta iza hot. »Splendid« 40.000,00

2.1.10. Izgradnja nogostupa V. C. Emin 180.000,00

2.1.11. Uređenje mula Lovran 410.000,00


Ukupno nogostupi, obalni put,

parkirališta, trgovi, pješačke staze,

zelene površine 3,160.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.662.658,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 1.497.342,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (552.522,04 komunalni doprinos iz prethodnog perioda, 225.000,00 sredstva PGŽ iz prethodnog perioda, 437.324,53 kn donacije prethodnog perioda i 282.495,43 ostala sredstva).

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela

u Lovranu, Lignju, Tuliševici,

Lovranskoj Dragi i Medveji:

3.1.1. Pješački put Dr. N. Cara - 43. ist. div. 25.000,00

3.1.2. Cesta Lovranska Draga 12.000,00

3.1.3. Pješački put Brajdice - Liganj 29.000,00

3.1.4. Liganj 12.000,00

3.1.5. Tuliševica 12.000,00

3.1.6. Medveja - Punta 20.000,00

3.1.7. Medveja - Kali 20.000,00

3.1.8. Medveja (centar) 270.000,00

3.1.9. Lovran - Medveja 780.000,00

3.1.10. Stari grad Lovran 24.000,00

3.1.11. Obalni put Lovran 880.000,00

3.1.12. Pristanište Lovran 240.000,00

3.1.13. Proširenje JR kod groblja Lovran 33.000,00

3.1.14. Rezine 17.000,00

3.1.15. Parkiralište Brajdice 20.000,00


Ukupno javna rasvjeta 2,394.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 900.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i u iznosu od 1.494.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (500.000,00 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda te 994.000,00 kn ostala sredstva Proračuna).

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

5.1. Izgradnja transportnog opskrbnog

cjevovoda centar Lovrana-VS Lokva 2,000.000,00

5.2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Visoke zone Lovrana 12,216.449,00


Ukupno opskrba pitkom vodom 14,216.449,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 6,216.449,00 kn iz kredita Komunalcu d.o.o. Opatija i 8.000.000,00 kn iz kreditnih sredstava.

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu

zaštite od onečišćenja mora 1,500.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 1,500.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1,500.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije 43.

Istarske divizije 20.000,00

5.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije 26.

divizije 500.000,00


Ukupno odvodnja atmosferskih voda 520.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kn iz potpora PGŽ te 320.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna.

6. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Općina Lovran će putem posebnih programa i odluka pristupiti uređenju građevinskog zemljišta.

II.

7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 3.500.000,00

- ostala sredstva Proračuna 3.527.000,00

2. Ostali izvori sredstava

- kredit Komunalca d.o.o. 6,216.449,00

- od namjenskog povećanja cijene vode 1,500.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 200.000,00

- kredita banke 8.000.000,00


Ukupno: 22,943.449,00

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/64

Ur. broj: 2156/02-01-04-1

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr