SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA LOVRAN
10

8.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 10. ožujka 2005. donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2005. Godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršenje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom imovinom, prava i obveze korisnika i nositelja proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Planova razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini A. Račun prihoda i rashoda, B. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i C. Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni prihodi, pomoći, prihodi od imovine, administrativnih (upravnih) pristojbi i prihodi po posebnim propisima, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstava za financiranje javnih rashoda na razini Općine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Članak 3.

Proračunska sredstava koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom. Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene utvrđene u Posebnom dijelu. Ukoliko dođe do podbačaja proračunskih prihoda smanjiti će se raspodjela sredstava po korisnicima.

Sredstva koja su u Proračunu osigurana za potporu udruga s područja Općine Lovran raspoređivat će se u skladu s programima javnih potreba u kulturi i sportu odnosno Planom rasporeda sredstava za političke stranke i udruge.

Članak 4.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme za 2005. godinu.

Članak 5.

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u cijelini je Predsjednik Općinskog vijeća koji može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s time da promjena pojedine stavke ne može biti veća od 5%.

Ovlašćuje se Predsjednik Općinskog vijeća da može ako to okolnosti nalažu raspolagati sredstvima do 5.000,00 kn za namjene utvrđene Proračunom o čemu je dužan izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda - primitaka i rashoda - izdataka Proračuna predložit će se Općinskom vijeću Općine Lovran donošenje Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 7.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćaju u Proračun u skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Članak 8.

Prihodi koje ostvari Općinski organ uprave obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio Proračuna.

Članak 9.

Sredstava Tekuće zalihe mogu se koristiti za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke, za izvršenje sudskih odluka i odluka ostalih nadležnih organa (presuda, rješenje, naloga i sl.). O korištenju tekuće zalihe Proračuna odlučuje Predsjednik Općinskog vijeća, koji je ujedno dužan jednom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće zalihe u proteklom mjesecu.

Stalna zaliha Proračuna utvrđuje se u visini od 25.000,00 kn.

Članak 10.

Općinsko vijeće ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika, te na zakonitoj i svrsishodnoj upotrebi proračunskih sredstava. Korisnici su obvezni dati potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 11.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 12.

Temeljem članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99. 57/2000, 129/ 2000 i 59/01) i članka 49. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03.) za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe na području Općine Lovran namjenski prihodi od povećanja cijene vode i u ovoj će se godini uplaćivati na poseban račun Proračuna.

Članak 13.

Za financijske odnose radi oročavanja i zaduživanja Općine Lovran ovlašten je Predsjednik Općinskog vijeća na osnovi odluke Općinskog vijeća.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmnica, odnosno koristiti za druge namjene utvrđene u Proračunu pod uvjetom da to ne ometa izvršenje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2005. godine.

Članak 14.

Radi namirenja potraživanja Općina Lovran prema trećim osobama mogu na temelju odluke Općinskog vijeća primiti dionice i to po njihovoj tržišnoj vrijednosti.

Članak 15.

Općina Lovran se može zaduživati uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova temeljem odluke Općinskog vijeća uz predhodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik Općinskog vijeća na osnovi Proračuna te odluke Općinskog vijeća i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 200stvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Radi financiranja kapitalnog projekta Općina Lovran će se u 2005. godini zadužiti u iznosu od 8.000.000,00 kn i to za financiranje izgradnje vodoopskrbe visoke zone Lovrana.

Tekuće otplate glavnica općinskog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2005. godinu u svoti 480.000,00 kn te pripadajuće kamate u iznosu 398.600,00 kn imaju u izvršenju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Lovran može davati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 17.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2005.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2005, godine podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna za 2006.

O namjeni viška prihoda nad izdacima ostvarenim u 2005. godini, odlučuje Općinsko vijeće po godišnjem obračunu.

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana njihova donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-65

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr