SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

65.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13), u svezi sa člankom 60. Zakona o proračunu Opatije »Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) Gradonačelnik Grada Opatije donosi sljedeću:

O D L U K U
o uvođenju riznice Grada Opatije

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se riznica Grada Opatije (u nastavku: Lokalna riznica) kao sustav upravljanja tijekovima proračunskih sredstava Grada Opatije i njenih proračunskih korisnika, te odnosi u svezi s njenim ustrojavanjem, održavanjem i korištenjem.

Članak 2.

Lokalna riznica je cjeloviti sustav u kojemu se u skladu sa Zakonom o proračunu, ovom Odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršavanje i konsolidaciju Proračuna Grada Opatije i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, upravljanje platnim prometom Gradskog proračuna i upravljanje javnim dugom.

Lokalna riznica je sastavni dio informacijskog sustava Grada Opatija zasnovanog na informatičkoj tehnologiji.

Članak 3.

Proračunski korisnici Grada Opatije jesu:

1. Javna vatrogasna postrojba Opatija

2. Gradska knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin Opatija

3. Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov

4. Dječji vrtić Opatija

5. Festival Opatija

6. Mjesni odbori

II. SUSTAV GRADSKE RIZNICE

Članak 4.

Osnovu Lokalne riznice čine jedinstveni račun i informacijsko-informatički sustav Lokalne riznice. Jedinstveni račun Lokalne riznice je sustav računa preko kojeg se izvršavaju uplate prihoda i

primitaka, te isplate rashoda i izdataka Gradskog proračuna i proračunskih korisnika. Lokalna riznica ima jedan račun za sva plaćanja, a računi proračunskih korisnika sastavni su dio tog računa.

Informacijsko-informatički sustav Lokalne riznice je sustav međusobno povezanih računalnih programa koji prate ukupan proces upravljanja proračunom: pripremu proračuna, izvršenje i konsolidaciju proračuna putem jedinstvenog računovodstvenog sustava koji uključuje vođenje glavne knjige i svih zakonom propisanih pomoćnih knjiga Grada i njezinih proračunskih korisnika.

Članak 5.

Lokalna riznica informacijski obuhvaća dva međusobno povezana dijela:

-plan proračuna i

-glavnu knjigu koja sadrži knjigovodstvene i pomoćne evidencije.

Plan proračuna čine prihodi i primici iskazani prema izvorima, te rashodi i izdatci raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama.

Glavnu knjigu Lokalne riznice čine evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanja imovine, obveza i izvora vlasništva.

Članak 6.

Sustav Lokalne riznice sastoji se od informacijsko-informatički povezanih cjelina:

1.priprema i planiranje Gradskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika,

2. izvršenje i analiza proračuna,

3. upravljanje javnim dugom,

4. upravljanje imovinom,

5. upravljanje jedinstvenim računom Lokalne riznice i

6. upravljanje informatičkim sustavom.

Članak 7.

Priprema i planiranje Gradskog proračuna obuhvaća poslove vezane uz planiranje, izradu i donošenje Proračuna, financijskih planova proračunskih korisnika, te konsolidiranog proračuna Grada, pripremu i uspostavljanje sustava planiranja i praćenja proračuna po programima, te izradu smjernica i uputa za planiranje proračuna.

Izvršenje proračuna uključuje poslove praćenja i analize prihoda i primitaka po područjima javne potrošnje koja se financira iz Gradskog proračuna i proračuna proračunskih korisnika, praćenje proračuna po programima, analizu i unaprjeđenje sustava upravljanja javnim financijama. Izvršenje proračuna prati se putem jedinstvenog sustava glavne knjige. Sastavni dio glavne knjige su pomoćne knjige kao dodatni izvor analitičkih podataka potrebnih za efikasno upravljanje financijama i kontrolu izvršenih rashoda i i izdataka te prihoda i primitaka.

Upravljanje javnim dugom obuhvaća upravljanje i evidenciju javnog duga, što uključuje i ugovaranje kreditnih zaduženja Lokalne riznice i emisije vrijednosnih papira.

Upravljanje imovinom Grada i proračunskih korisnika obavlja se putem jedinstvenog funkcijskog i financijskog praćenja imovine. Jedinstveni račun riznice je instrument upravljanja likvidnošću Gradskog proračuna putem kojeg se upravlja transakcijama prema mjestu nastanka događaja (glavna knjiga proračuna i proračunskih korisnika), te omogućava provođenje financijske kontrole na razini Lokalne riznice.

Jedinstvenim aplikacijom i bazom podataka osigurava se objedinjavanje svih poslova i transakcija u informacijskom i upravljačkom smislu.

Članak 8.

Upravna tijela Grada Opatije i proračunski korisnici čija se financijska izvješća konsolidiraju u financijskim izvješćima Grada obvezni su svoje poslovanje obavljati putem Lokalne riznice.

Proračunski korisnici obvezni su i nadalje voditi sve poslovne knjige propisane zakonom.

U slučaju da uvjeti poslovanja uređeni propisima priječe izvršenje obveze iz stavka 1., Gradonačelnik može pojedinog proračunskog korisnika na prijedlog upravnog tijela nadležnog za financije djelomično ili u cijelosti izuzeti iz sustava Lokalne riznice.

Članak 9.

Sva plaćanje unutar Gradske riznice prema dobavljačima proračunskih korisnika izvršavaju se izravno, temeljem zahtjeva proračunskih korisnika Lokalne riznice za plaćanje, putem jedinstvenog računa.

Za sva poslovanja i transakcije unutar same Lokalne riznice koriste se vjerodostojne knjigovodstvene i elektroničke isprave.

Članak 10.

Gradskom riznicom upravlja upravno tijelo Grada Opatije zaduženo za poslove financija.

Cjelovitost sustava Lokalne riznice postiže se upotrebom jedinstvene aplikacije i središnje baze podataka za sve korisnike Lokalne riznice.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

U sustav Lokalne riznice od 1. 1. 2016. uključuju se slijedeći Proračunski korisnici:

a. Gradska knjižnica i čitaonica V.C.Emin

b. Javna vatrogasna postrojba Opatija

c. Mjesni odbori

Ostali Proračunski korisnici iz članka 3. Ove Odluke uključiti će se u sustav Lokalne riznice sa 1. 1. 2017. godine.

Svi proračunski korisnici koji ulaze u sustav Lokalne riznice obvezni su zatvoriti svoje žiro račune najkasnije u roku od 6 mjeseci od uključivanja u sustav Lokalne riznice,a sredstva koja se nalaze na računu obvezni su uplatiti u Proračun Grada Opatije.

Članak 12.

Obveza uplate vlastitih prihoda Proračunskih korisnika u Proračun Grada utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna.

Proračunski korisnici koji sa 01.01.2016. ne ulaze u sustav riznice, a Odlukom iz stavka 1.ovog članka nemaju obvezu uplate vlastitih prihoda u Proračun, obvezni su dostavljati tromjesečna izvješća o ostvarenju vlastitih prihoda za svako tromjesečje, do 10.u mjesecu koji slijedi protekom prethodnog tromjesječja.

Članak 13.

Način izvršavanja proračuna u okviru Gradske riznice, a osobito način plaćanja, ovlaštenja i obveze proračunskih korisnika u postupku plaćanja i druga pitanja vezana za Gradski proračun pobliže se uređuju Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Opatije.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:400-08/15-01/06

UR.BROJ:2156-01-03-01/15-1

Opatija 25. listopada 2015.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr