SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
GRAD OPATIJA

56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 17. studenoga 2015. donijelo je

ODLUKU
O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom u smislu ove Odluke smatra se:

1. stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha,

2. stipendija temeljem imovinskog statusa,

3. stipendija za deficitarna zanimanja

4.stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Pod pojmom deficitarna zanimanja u smislu ove Odluke, smatraju se zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom Gradonačelnik.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

Članak 4.

Broj stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje odlukom Gradonačelnik u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 5.

Učenička stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 5.000 kuna, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 500 kuna tijekom trajanja školske godine.

Studentska stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 12.000 kuna, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 1.000 kuna tijekom trajanja akademske godine.

Stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij dodjeljuje se u jednokratnom iznosu do 10.000 kuna za troškove školarine, a za razdoblje akademske godine.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 6.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

-da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

-učenik u visini prosječne ocjene 4,5 i više

-student u visini prosječne ocjene 4,5 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi te 4,0 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine.

Članak 7.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija temeljem imovinskog statusa ima redoviti učenik II., III. i IV. razreda srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik/student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

-da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja, odnosno prethodne godine za učenike II. razreda srednje škole, i to:

-učenik u visini prosječne ocjene 4,0 i više

-student u visini prosječne ocjene 4,0 i više za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi i 3,5 te više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu te da je ostvario najmanje 45 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine

-da zadovoljava barem jedan od sljedećih uvjeta:

-da je član domaćinstva koje na temelju rješenja ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

-da su prihodi za jednočlano domaćinstvo do 2.650,00 kn, dvočlano domaćinstvo do 3.500,00 kn, tročlano domaćinstvo do 4.250,00 kn, četveročlano domaćinstvo do 5.000,00 kn, a ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava za dodjelu stipendije, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. U prihod se ne uračunavaju: novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko-goranska županija i Grad Opatija, doplatak za djecu, stipendije učenika i studenata, godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života, novčana naknada za tjelesno oštećenje, ortopedski dodatak, doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda. Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Pod članovima zajedničkog domaćinstva, u smislu ove Odluke, smatraju se podnositelj zahtjeva, roditelji/skrbnici, braća i sestre podnositelja zahtjeva te ostali koji zajedno žive, privređuju ili ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Članak 8.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik i student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

-da je ostvario opći uspjeh u prethodne dvije godine obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,5 i više i

-da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Članak 9.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

-da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

-kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 10.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

-koji upisuju ponovno istu godinu studija,

-koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj i

-koji su na upisanom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta.

Članak 11.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije iz drugih izvora, mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije ali se iste moraju odreći u slučaju dobivanja stipendije Grada Opatije. Iznimno, ova odredba se ne primjenjuje na korisnike stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 12.

Dodjela stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha i stipendija za deficitarna zanimanja vrši se na temelju prosjeka ocjena ostvarenih u prethodne dvije školske/akademske godine koji se zaokružuje na dvije decimale te izražava u postotku u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost ocjena, od najvišeg prema najnižem. U slučaju da više podnositelja prijave za stipendiju ima isti prosjek ocjena, prednost ima podnositelj koji je ostvario značajne rezultate na natjecanju, koji je sudjelovao na znanstvenim i stručnim projektima, koji ima objavljene stručne radove ili neka druga postignuća vezana uz školovanje u prethodne dvije godine obrazovanja, koji je svojim volonterskim radom aktivno sudjelovao u radu udruga na području Grada te time dao doprinos zajednici, a zatim onaj s većim brojem ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija. Prednost prema ECTS bodovima vrijedi samo za studente.

Članak 13.

Dodjela stipendije temeljem imovinskog statusa vrši se prema visini ostvarenog prihoda po članu zajedničkog domaćinstva godišnje, od najnižeg prema najvišem.

U slučaju da više podnositelja prijave za stipendiju ima isti iznos ostvarenog prihoda po članu zajedničkog domaćinstva godišnje, prednost ima podnositelj s ostvarenim višim prosjekom ocjena u prethodne dvije školske/akademske zaokružen na dvije decimale izraženog u postotku.

Članak 14.

Dodjela stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij vrši se na temelju prosjeka ocjena u svakoj godini prethodno završenih studija, a prema visini prosječne ocjene koja se zaokružuje na dvije decimale, izražene u postotku, od najviše prema najnižoj.

U slučaju da više podnositelja prijave za stipendiju ima isti prosjek ocjena, prednost ima podnositelj koji je sudjelovao na znanstvenim i stručnim projektima i skupovima, koji ima objavljene znanstvene i stručne radove ili neka druga postignuća.

Članak 15.

Ukoliko student pohađa studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske koja nije u sustavu Europskog prostora visokog obrazovanja i potpisnik Bolonjske deklaracije, ne primjenjuju se odredbe ove Odluke koje su vezane za ECTS bodove, a prosjek ocjena studenta koji pohađa visoko učilište izvan Republike Hrvatske računa se kao ekvivalent prema važećem rasponu ocjena na tom viskom učilištu.

POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 16.

Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Gradonačelnik nakon početka školske/akademske godine, a najkasnije do 31.12. Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Grada Opatije, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 17.

Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje natječaj,

-uvjete za pristupanje natječaju,

-dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

-način i rok za podnošenje prijava,

-rok i način objave rezultata natječaja i

-druge odredbe prema odluci Gradonačelnika.

Članak 18.

Podnositelj može podnijeti prijavu za dodjelu više vrsta stipendije ali je u prijavi dužan navesti vrstu stipendije koju želi ostvariti u slučaju da ostvari pravo na više vrsta stipendije.

Članak 19.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na predviđenim obrascima koji se mogu podignuti u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

Članak 20.

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 21.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Članak 22.

Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata. Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

Svaki podnositelj prijave može na konačne liste podnijeti pismeni prigovor Gradonačelniku u roku osam dana od dana objave konačne liste kandidata. Odluka po prigovoru mora biti dostavljena podnositelju u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora. Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

Članak 23.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija, s odabranim učenicima/studentima zaključuje se ugovor o dodjeli stipendije kojim se reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovor o dodjeli stipendije sadrži podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije, način isplate stipendije, rok na koji je ugovor sklopljen, odredbe o povratu stipendije, način rješavanja spornih slučajeva, mjesto i datum zaključenja ugovora te potpis ugovornih strana.

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 24.

Stipendije se dodjeljuju nepovratno, osim u slučajevima propisanim ovom Odlukom.

Članak 25.

Stipendija se isplaćuje do petog u mjesecu za prethodni mjesec s time da prva isplata obuhvaća i mjesečne iznose za razdoblje od početke školske/akademske godine. Nov čani iznos stipendije isplaćuje se na žiro račun korisnika stipendije.

Članak 26.

Korisnik stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij obvezan je Gradu Opatiji dostaviti potvrdu o uplaćenoj školarini za upisani studij za koji je dobio stipendiju, potvrdu o trajanju upisanog studija te potvrdu o završetku studija.

PREKID ISPLATE STIPENDIJE I POVRAT STIPENDIJE

Članak 27.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom studija, i to zadnjim danom u mjesecu obrane završnog/diplomskog rada.

Članak 28.

Ugovor o dodjeli stipendije raskida se, uz obvezu povrata stipendije u slučaju:

-samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/ akademske godine,

-da korisnik stipendije za poslijediplomski studij ne stekne akademski stupanj prije isteka dvostruko više vremena od trajanja studija,

-pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo i

-da se naknadno utvrdi da je podnositelj prijave dostavio netočne podatke prilikom podnošenja prijave, a koji su bili temelj za utvrđivanje mjesta na konačnoj listi za dodjelu stipendija.

Članak 29.

Povrat stipendije obavlja se u istom broju obroka u kojem je korisnik stipendije primao stipendiju ili po dogovoru ugovornih strana.

Članak 30.

Korisnik stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij koji je jednom primio stipendiju Grada za navedenu namjenu, nema više pravo prijave na natječaj.

Članak 31.

Evidenciju korisnika stipendija i kontrolu provođenja ugovornih obveza vodi upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07, 6/09 i 42/09) i Odluka o sufinanciranju stručnog usavršavanja i poslijediplomskih studija (SN PGŽ broj 49/07).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-gorankse županije«.

KLASA: 011-01/15-01/22

URBROJ: 2156/01-01-15-1

Opatija, 17. studenoga 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr