SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 34. Petak, 20. studenog 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

164.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 10. i 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 26/15), članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj 19. studenog 2015. godine donosi

P R A V I L N I K
O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPCIMA
FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA
I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva (u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i kada se udrugama te organizacijama civilnog društva iz stavka 2. ovoga članka odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na trgovačka društva kojih je Primorsko- goranska županija jedini član kao i na ustanove kojih je Primorsko-goranska županija jedini osnivač kada oni raspolažu javnim sredstvima.

(5) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata proračunskih korisnika Primorsko-goranske županije i drugih proračuna.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva Proračuna Županije ( u daljnjem tekstu: Proračun) za:

.provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

.provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

.obavljanje određene javne ovlasti na području Županije povjerene posebnim zakonom,

.pružanje socijalnih usluga na području Županije temeljem posebnog propisa,

.sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Županije,

.podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije,

.donacije i sponzorstva

.jednodnevne i višednevne manifestacije

.druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz Proračuna.

Članak 3.

(1) Programom se smatra skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju određenog cilja.

(2) Projektom se smatra skup aktivnosti kojim je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.

(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Županije i razvoja Županije općenito.

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE KOJE OSIGURAVA ŽUPANIJA

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

(1) Nadležni upravni odjeli Županije iz članka 5. ovog Pravilnika (u daljnjem tekstu: nadležni upravni odjeli) će u postupku donošenja Proračuna, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, predložiti prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Županije.

(2) Županija će, u okviru svojih mogućnosti, u Proračunu osigurati financijska sredstva za financiranje udruga, a sve u skladu s odredbama zakona, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) i ovog Pravilnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja
financiranja

Članak 5.

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika, sukladno klasifikaciji djelatnosti udruga prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj, u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa, projekata i manifestacija u području djelovanja:

a) branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava što uključuje prava nacionalnih manjina, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode te civilne zaštite, nadležan je Ured Županije,

b) kulture i umjetnosti, sporta i tehničke kulture, nadležan je Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu,

c) socijalne skrbi i skrbi o mladima, nadležan je Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade,

d) zaštite zdravlja, nadležan je Upravni odjel za zdravstvo,

e) gospodarstva i održivog razvoja, nadležan je Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,

f) obrazovanja, znanosti i istraživanja, nadležan je Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

(2) U postupcima dodjele sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja koje se provode tijekom tekuće godine i od općeg su značaja za Županiju, nadležan je Ured Županije.

Članak 6.

Zadaće nadležnih upravnih odjela u postupku pripreme i provedbe natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

.predložiti prioritete i programska područja natječaja,

.predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave

.predložiti natječajnu dokumentaciju,

.javno objaviti i provesti natječaj,

.utvrditi prijedlog sastava povjerenstva za otvaranje ponuda i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i povjerenstva za ocjenjivanje,

.razmotriti ocjene programa i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja,

.organizirati stručno praćenje provedbe programa financiranih na temelju natječaja

.pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.

III. KRITERIJI ZA FINANCIRANJE

Članak 7.

(1) Kriteriji za financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: programi/projekti) su opći i posebni.

Članak 8.

(1) Opći kriteriji za financiranje programa/projekata jesu:

.usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,

.jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta,

.jasno definirani korisnici programa/projekta,

.jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,

.realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,

.kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,

.osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora.

(2) Nadležni upravni odjeli obvezni su u dokumentaciji za provedbu natječaja predvidjeti primjenu svih općih kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Posebni kriteriji za financiranje programa/projekata mogu biti:

.izvornost (inovativnost) programa/projekta,

.jasno definirana struktura upravljanja programom/ projektom,

.osigurano sufinanciranje programa/projekta iz sredstava EU,

.sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,

.dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja u provođenju sličnih programa/projekata,

.stupanj suradnje i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta,

.mogućnost održivosti programa/projekta i nakon isteka financijske potpore,

.usmjerenost programa/projekta razvoju demokratskih vrijednosti u društvu,

.utvrđen način mjerenja očekivanih rezultata programa/projekta (evaluacija) i način prezentiranja programa/projekta široj javnosti,

.program/projekt preporuča i/ili financijski podupire grad ili općina na čijem se području provodi,

.kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta sa Županijom.

(2) Nadležni upravni odjeli mogu u dokumentaciji za provedbu natječaja predvidjeti primjenu do najviše šest posebnih kriterija iz stavka 1. ovoga članka.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 10.

1) U roku od 30 dana od usvajanja Proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izradit će se i na mrežnim stranicama Županije objaviti godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje svih oblika programa od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja).

(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa/projekta, očekivanom broju programa/ projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

(3) Godišnji plan natječaja donosi Župan Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Župan) na prijedlog nadležnih upravnih odjela.

Članak 11.

Županija će putem nadležnog upravnog odjela osigurati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja rezultata programa/projekata iz svog djelokruga.

Članak 12.

Natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata programa/projekta može se provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 13.

Županija će pri financiranju programa/projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

IV. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 14.

Sredstva za financiranje programa/projekata udrugama i drugim potencijalnim korisnicima (dalje u tekstu: Korisnik) dodijeljivat će se uz uvjet da:

.su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija;

.su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

.su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika, ne starijom od dana objave natječaja);

.uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne samouprave i Proračunu (što se dokazuje potvrdom porezne uprave);

.se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. st. 2. Uredbe (što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom nadležnog suda da se ne vodi postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika koja je potpisala prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju, te voditelja programa/projekta, ne starijim od 6 mjeseci računajući od dana objave natječaja);

.imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

.imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu;

.imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta.

Članak 15.

(1) Osim uvjeta iz članka 14. ovog Pravilnika, u natječaju se mogu propisati i dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati Korisnici u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

.primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;

.uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;

.umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

.ostvarivanje članstva i/ili suradnje sa srodnim međunarodnim i europskim udrugama sukladno mogućnostima i potrebama te usklađivanje s najboljim standardima i najnovijim trendovima djelovanja u određenom području, čime se poboljšava kvaliteta usluga korisnicima, odnosno općenito kvaliteta rada organizacije i/ili

.održavanje postojeće zaposlenosti, odnosno omogućavanje novog zapošljavanja stručnih osoba i doprinos smanjenju nezaposlenosti i gospodarskom rastu na lokalnoj razini kroz provedbu programa/projekata

.ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga i predstavnika javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice.

(2) U slučaju propisivanja dodatnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, u natječajnoj dokumentaciji obvezno se navode i dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje dodatnih uvjeta, kao i način na koji će se vrednovati dodatni uvjeti prilikom odlučivanja o dodjeli financijskih sredstava (npr. sustav bodovanja ili dr.).

V.POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Javni natječaj

Članak 16.

Financiranje svih programa/projekata u području iz članka 5. ovog Pravilnika, provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa/projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Dodjela sredstava bez raspisivanja javnog natječaja

Članak 17.

Financijska sredstva Proračuna dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

.kada nepredviđeni događaji obvezuju Županiju da u suradnji s Korisnicima žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju Korisniku ili skupini Korisnika koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je Korisnik jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju Korisniku kojem su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.),

.kada se prema mišljenju povjerenstva iz članka 25. ovoga Pravilnika jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu Korisnika, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u Proračunu za financiranje svih programa/ projekata Korisnika.

Članak 18.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja natječaja Županija i Korisnik dužni su sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva Proračuna utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 19.

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog nadležnog upravnog odjela, utvrđuje Župan u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom području provode Korisnici.

(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1.temeljni dokument za raspisivanje i provedbu natječaja

2.tekst natječaja,

3.upute za prijavitelje,

4.obrasce za prijavu programa/projekta:

4.1. obrazac opisa programa/projekta

4.2. obrazac proračuna programa/projekta

5.popis priloga koji se prilažu prijavi

6.obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta

7.obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

8.obrazac ugovora o financiranju programa/projekta

9.obrasce za izvještavanje:

9.1.obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/ projekta

9.2.obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Članak 20.

Ovisno o vrsti natječaja, nadležni upravni odjel može predložiti, a Župan utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa/projekta čine i:

1.obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo

2.obrazac životopisa voditelja programa/projekta

3.obrazac izjave o programima/projektima Korisnika financiranim iz javnih izvora

4.obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom/projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 21.

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki natječaj provodi nadležni upravni odjel , sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 22.

(1) Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se putem elektroničke pošte i/ili u papirnatom obliku.

(2) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

(3) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Županije), uz napomenu (npr. naziv natječaja), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja putem elektroničke pošte, na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.

Objava natječaja

Članak 23.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim mrežama ili se o tome javnost može obavijestiti putem tiskovne konferencije koju organizira nadležni upravni odjel koji raspisuje natječaj kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 24.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekta bit će otvoren najmanje 30 dana od dana objave.

(2) Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata, donošenje odluke o financiranju programa/projekata i vrijeme potpisivanja ugovora s Korisnicima čiji su programi/projekti prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa/projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 25.

(1) Nakon zaključivanja natječaja, povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za provjeru prijava) evidentira sve zaprimljene prijave te provjerava ispunjavaju li prijave propisane uvjete natječaja.

(2) Članove povjerenstva za provjeru prijava imenuje Župan na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela iz reda službenika upravnog odjela.

(3) Povjerenstvo za provjeru prijava ima predsjednika i dva člana.

(4) Povjerenstvo za provjeru prijava radi na sjednicama i sastavlja zapisnik.

(5) Članovi povjerenstva za provjeru prijava nemaju pravo na naknadu.

Članak 26.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

.je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku

.je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju

.ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe programa/ projekta prihvatljiva

.ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja

.jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

.jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 27.

Odluka o tome koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, mora se donijeti u roku od 8 radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Članak 28.

(1) Korisnici čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviještene pisanim putem u roku od najviše osam radnih dana od dana donošenja odluke o upućivanju prijava na stručno ocjenjivanje, nakon čega imaju pravo narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku nadležnog upravnog odjela koji će u roku od pet dana od primitka prigovora odlučiti o istome, odnosno prigovor prihvatiti ili odbiti.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena u daljnju proceduru.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata i
javna objava rezultata

Članak 29.

(1) Ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata provodi povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata (u daljnjem tekstu: povjerenstvo za ocjenjivanje), osim ako je posebnim zakonom određeno da poslove ocjenjivanja provodi posebno tijelo.

(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojeg ovisno o natječaju sačinjavaju predstavnici Županije, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva.

(3) Članove povjerenstva za ocjenjivanje imenuje Župan na prijedlog pročelnika nadležnog upravnog odjela.

(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje ima predsjednika i dva člana.

(5) Članovi povjerenstva za ocjenjivanje ne mogu istodobno biti članovima povjerenstva za provjeru prijava.

(6) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na sjednicama i sastavlja zapisnik.

(7) Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga Županu u roku od 30 dana od zaprimanja odluke povjerenstva za provjeru prijava.

(8) Župan može donijeti odluku o tome da članovi povjerenstva za ocjenjivanje imaju pravo na naknadu.

Članak 30.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte.

(2) Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka donosi Župan.

Članak 31.

(1) Nakon donošenja odluke o programima/projektima kojima su odobrena financijska sredstva, nadležni upravni odjel će na mrežnim stranicama javno objaviti rezultate natječaja s podacima o Korisnicima i programima/projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava.

(2) Nadležni upravni odjel će, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti Korisnike čiji programi/projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa/ projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 32.

Korisnicima kojima nisu odobrena financijska sredstva može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa/projekta uz pravo Županije da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program/projekt.

Članak 33.

Korisnicima koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućit će se pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Članak 34.

(1) Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava podnosi se nadležnom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti iz članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Prigovor se može odnositi isključivo na bodovanje kriterija, ukoliko Korisnik smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor mora biti obrazložen i ovjeren od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika.

(3) Nadležni upravni odjel bez odgode dostavlja prigovor na odlučivanje tijelu iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(4) Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Članak 35.

(1) O prigovoru odlučuje tijelo određeno od strane Župana.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka ima predsjednika i dva člana.

(3) U sastavu tijela iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi natječaja te ocjeni programa/projekata.

(4) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 36.

(1) Sa svim Korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Županija će potpisati ugovor o financiranju programa/projekta u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa/projekta.

(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa/projekta, nadležni upravni odjel ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa/ projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa/projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

(3) Prilikom pregovaranja prioritet financiranja stavit će se na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Županije.

(4) U ime Županije ugovor o financiranju programa/projekata potpisuje Župan ili osoba koju ovlasti.

Članak 37.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program/projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Županije.

(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje programa/projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa/projekta, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstva u slučaju nevraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa/projekta, iznos financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa/ projekata i vrednovanje provedenih natječaja

Članak 38.

(1) Županija će u suradnji s Korisnikom, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa/projekata Korisnika, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava i Korisnika kao provoditelja projektnih i programskih aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih programa/projekata, u cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Županija će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja.

(3) Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća Korisnika te kontrolom »na licu mjesta« od strane službenika nadležnog upravnog odjela , u dogovoru s Korisnikom.

Članak 39.

(1) Izvješća koja je Korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima su opisno i financijsko izvješće.

(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

(3) U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa/projekta, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Županije (preslik faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 40.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa/projekta Županija neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

VI. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 41.

(1) Odobrena financijska sredstva financijske potpore Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta utvrđenih ugovorom.

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa/projekata utvrđenih ugovorom.

(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog upravnog odjela smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 42.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao Korisnik, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

* nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa/ projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškove revizije i troškove vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa/projekta,

.nužni su za provođenje programa/projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod Korisnika prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 43.

Opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi Korisnika i njegovih partnera:

* troškovi zaposlenika angažiranih na programu/projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;

.putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu/projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za Korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;

.troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program/projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

.troškovi potrošne robe;

.troškovi podugovaranja;

.troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 44.

Osim izravnih, Korisniku se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa / projekta, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 45.

(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa/projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane Korisnika.

(2) Troškovi zaposlenika koji rade na programu/projektu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu programa/projekta kada ih plaća Korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko opis programa/ projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 46.

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa/projekata u iznosu od 33 kune/sat.

(3) Korisnik koji će na provedbi programa/projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti i veća od navedenog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa/projekata, Korisnik će izvještavati samo u okvirima u ovom članku navedene vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 47.

Neprihvatljivim troškovima programa/projekta smatraju se:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

.dospjele kamate;

.stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;

.kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa/projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na Korisnika i/ili partnere najkasnije po završetku programa/projekta;

.gubici na tečajnim razlikama;

.zajmovi trećim stranama;

.troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom dio tih troškova može

.troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

Modeli plaćanja

Članak 48.

(1) Županija će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) U slučaju da Županiji niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u natječaju.

Udio sufinanciranja programa/projekta

Članak 49.

Županija će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe programa/projekta od strane korisnika financiranja.

VII. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA

Članak 50.

(1) Sva financijska sredstva koja Županija dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem.

(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore Županije u prethodnom vremenskom razdoblju.

(3) Korisnici kojima Županija odobri višegodišnja financijska sredstva mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Županije.

(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu odluku donosi pročelnik nadležnog upravnog odjela, sukladno podnesenim izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(5) Županija će poticati korisnike višegodišnjeg financiranja na izradu programa samofinanciranja koji će omogućiti njihovu održivost i razvoj.

Članak 51.

Korisnici višegodišnjeg financiranja Županije mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge natječaje i pozive Županije isključivo kroz predlaganje drugih projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VIII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 52.

Visina sredstava koje će svaki Korisnik ostvariti iz Proračuna biti će definirana kroz proceduru propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje raspisano natječajem.

IX. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane Korisnika

Članak 53.

(1) Korisnik je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje programa/projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz program/projekt moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani program/projekt ili osigurati da se troškovi vezani uz program/projekt mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava Korisnika.

Članak 54.

Korisnik je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa/projekta i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa/ projekta, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 55.

Korisnik je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga Korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima davatelja financijskih sredstava, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program / projekt, uključujući njegovim informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko upravljanje programom / projektom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 56.

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je Korisnik dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

.popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava Korisnika, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

.dokaze o postupcima nabave, poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

.dokaze o obvezama, poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;

.dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;

.dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

.dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

.dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

.dokaze o uplatama, poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

.za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

.evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane Županije

Članak 57.

(1) Konačan iznos sredstava koji Županija treba isplatiti Korisniku ne može biti veći od najvišeg iznosa sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa/projekta.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, Županija će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt/program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta/programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

(3) Odluku o smanjenju sredstava donosi nadležni upravni odjel.

Povrat sredstava

Članak 58.

Nadležni upravni odjel će od Korisnika u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenog programa/projekta u slučaju kada utvrdi da Korisnik:

.nije realizirao program/projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

.nije utrošio sva odobrena sredstva,

.sredstva nije koristio namjenski,

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 59.

(1) Korisnik će Županiji, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno dobivenim uputama vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

(2) Ukoliko Korisnik ne vrati sredstva u utvrđenom roku, nadležni upravni odjel će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti Županiji mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje Korisnik ima prema Županiji. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 60.

(1) U slučaju kada Korisnik nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika, nadležni upravni odjel će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je Korisnik sukladno uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se Korisniku nakon odobrenja konačnog izvještaja o provedbi programa/projekta.

Članak 61.

(1) U slučaju kada Korisnik ne vrati sredstva Županiji, prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju neće se uzeti u razmatranje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Korisnik ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 63.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje Korisnika sredstvima Proračuna koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama Uredbe i zakona, primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale Uredba i zakon.

Članak 64.

Župan će tijelo iz članka 35. ovog Pravilnika imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 65.

Upravni odjeli, ako to nije u suprotnosti s ovim Pravilnikom, nastavljaju primjenjivati pravilnike i to:

-Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/13 i 6/14)

-Pravilnik o kriterijima za odabir programa potreba udruga nacionalnih manjina koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/13-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-15 od 8. travnja 2013.g. i KLASA: 022-04/14-01/36; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-18 od 13. listopada 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija iz proračuna Primorsko-goranske županije, Razdjel 1. Ured Županije (KLASA: 022-04/13-01/25; URBROJ: 2170/1-01- 01/5-13-10 od 1. srpnja 2013.g. i KLASA: 022-04/14- 01/36; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-16 o 13. listopada 2014.g.)

-Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture, sporta i tehničke kulture (KLASA: 022-04/13-01/34; URBROJ. 2170/1-01-01/5- 13-16 od 9. rujna 2013.g. i KLASA: 022-04/14-01/34; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-5 od 22. rujna 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba iz područja zdravstva (KLASA: 022-04/13-01/45; URBROJ: 2170/ 1-01-01/6-13-17 od 25. studenog 2013., KLASA: 022- 04/14-01/32; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-7 od 8. rujna 2014.g. i KLASA: 022-04/14-01/45; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8 od 8. prosinca 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima odabira i financiranja programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih (KLASA: 022-04/13-01/45; URBROJ: 2170/ 1-01-01/6-13-12 od 25. studenog 2013. i KLASA: 022- 04/14-01/22; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-8 od 16. lipnja 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/14-01/ 4; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-29 od 3. veljače 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 022-04/14-01/4; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-21 od 3. veljače 2014.g.)

-Pravilnik o kriterijima za financiranje programa iznad minimalnog zakonskog standarda (širih javnih potreba) ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija (KLASA: 022-04/10-01-13; URBROJ: 2170/1-05-01/6-10-14 od 29. ožujka 2010.g.)

-Pravilnik o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/6- 14-12 od 24.ožujka 2014.g. i KLASA: 022-04/14-01/ 33; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima i kriterijima za pomoć u održavanju pomorskog dobra (KLASA: 022-04/14-01/14; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-44 od 22. travnja 2014.g. i KLASA: 022-04/14-01/33; URBROJ: 2170/1-01-01/6- 14-12 od 15. rujna 2014.g.)

-Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika i pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA: 022-4/14-01/23; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-9 od 23. lipnja 2014.g. i KLASA: 022-04/14-01/33; URBROJ: 2170/1-01-01/6- 14-10 od 15. rujna 2014.g.)

-Pravilnik o kriterijima za financiranje i odabir programa/projekata iz područja zaštite okoliša (KLASA: 022-04/14-01/32; URBROJ: 2170/1-01/6-14-5 od 8. rujna 2014.g.)

Župan će pravilnike iz stavka 1. ovoga članka uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika ili ih staviti van snage u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 66.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/10

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-15

Rijeka, 19. studenoga 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr