SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
OPĆINA LOVRAN
10

4.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 142/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici1 10. ožujka 2005. donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran, a u svezi s:

- promicanjem kulture

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjm tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem i organizacijom muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem uspješnih i darovitih učenika i studenata

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Lovran utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Lovran u 2005. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu lovranskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

1.1. PUHAČKI ORKESTAR - predviđena sredstva pratit će program osnovne djelatnosti društva sufinanciranjem materijalnih troškova, internog tečaja, nabavke notnog materijala, 13. Međunarodnog festivala »Naš svijet je glazba« te 29. Susreta puhačkih orkestara Istre.

1.2. KUD »LOVOR« LOVRAN - transferiranim financijskim sredstvima pratit će se osnovna djelatnost društva.

1.3. »TORONJERA« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se redovan rad, nabavka materijala za izradu kostima te alegorijskih kola.

2. GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST - u prostorijama galerije održat će se izložbe djela likovne umjetnosti domaćih i stranih umjetnika od čega u organizaciji odnosno pokroviteljstvu Općine Lovran. I u 2005. godini na otvorenim prostorima lovranskog Starog grada održat će se likovna manifestacija Ex tempore.

3. GLAZBENO - SCENSKA DJELATNOST - u 2005. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenim scenama, u kinu Lovran te u galeriji Laurus u sklopu kulturnog ljeta, kao i predstave za vrtićare i školarce.

4. KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST - sredstvima Proračuna Općine Lovran podmirivat će se režijski troškovi kina »Lovran«.

5. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine Lovran osigurana su sredstva za redovno poslovanje knjižnice i čitaonice te nabavku novih knjiga.

6. ZAŠTITA KULTURNO - POVIJESNIH SPOMENIKA - pored redovnog održavanja javnog sata na zvoniku crkve Sv. Jurja nastavit će se sa uređenjem crkve Sv. Ivana Krstitelja te će se pristupiti izradi spomenika bratiteljima Domovinskog rata.

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - Knjiga 90. godina obljetnice škole u Lignju te Bilten Općine Lovran.

Članak 3.

Temeljem naputka o učenju starnih jezika te ustroju izbornih programa sufinancirat će se, putem ugovora s O.Š. »V. C. Emina« Lovran:

- izborni program telijanskog i engleskog jezika

- produženi boravak

- učenički list »Feralić«,

- prisustvovanje učenika »Novigradskom proljeću«, Lidranu i dr. natjecanjima

- nagrade za odlične učenike

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata te odluka Općinskog vijeća obuhvatit će se:

- stipendiranje darovitih učenika i studenata,

- dodjela besplatnih karata za autobusni prijevoz studentima Riječkog sveučilišta članovima Kluba +4.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran, a upravno tijelo Općine Lovran, vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Promorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana njihova donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-61

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA OBRAZOVANJA I KULTURE U 2005. GODINI

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2156/02-01-05-61

Lovran, 10. ožujka 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Program javnih potreba u obrazovanju   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr