SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
OPĆINA VRBNIK

23.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), po pribavljenom mišljenju TZO Vrbnik, Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 13. sjednici održanoj 29. rujna 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih
radova na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna na području Općine Vrbnik, odnosno određuje vrste radova, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, nadzor te prekršajne odredbe.

Članak 2.

Pojmovi koji imaju rodno značenje, koji su korišteni u ovoj Odluci, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

U razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna od 0,00 do 24,00 sata tijekom godine na cijelom području Općine Vrbnik zabranjuju se izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji i uklanjanju konstrukcije građevine.

Članak 4.

Iznimno od odredbe iz članka 2. ove Odluke u navedenom razdoblju mogu se izvoditi sljedeći radovi:

- građenje objekata , odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

- izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju inspekcijskog rješenja ili odluke drugog tijela državne vlasti

- interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga;

- dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

- hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprečavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš;

- gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata prema posebnoj odluci Općinske načelnice.

Članak 5.

Investitori i izvođači radova koji su zauzeli i koriste javne površine, dužni su istu dovesti u prijašnje stanje do dana privremene zabrane izvođenja građevinskih radova u smislu članka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ove Odluke obavlja komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik.

Članak 7.

U obavljanju nadzora komunalni redar postupa u skladu s odredbama Zakona o gradnji i Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 8.

1. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se pravna osoba:

- ako kao investitor, odnosno izvođač izvodi radove tijekom razdoblja iz članka 2. ove Odluke

- ako kao investitor, odnosno izvođač radova nije zauzetu javnu površinu doveo u prijašnje stanje

2. Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn.

3. Za prekršaje iz stavke 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

Članak 9.

1. Novčanom kaznom u visini polovice propisanog minimuma kaznit će se počinitelj prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja iz članka 7. ove Odluke.

2. Počinitelju prekršaja iz stavka 1. ovog članka komunalni će redar temeljem vjerodostojne dokumentacije izdati obavijest o počinjenom prekršaju u visini iz stavka 1. ovog članka.

3. Ako počinitelj prekršaja plati izrečenu novčanu kaznu u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti o prekršaju neće se voditi prekršajni postupak.

4. Ako počinitelj prekršaja ne plati izrečenu novčanu kaznu u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da plaćanje može izvršiti u roku od osam dana od dana uručenja istog.

5. Novčana kazna izrečena obveznim prekršajnim nalogom smatrat će se u cijelosti plaćenom ako počinitelj prekršaja plati dvije trećine izrečene novčane kazne u roku iz stavka 4. ovog članka.

6. Ako počinitelj prekršaja ne postupi sukladno stavku 5. Ovog članka, a podnese prigovor, provest će se prekršajni postupak, a u protivnom će obvezatni prekršajni nalog postati izvršnim.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi na području Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 17/04 i 17/08).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 361-08/01-15/80

Ur. broj: 2412-07-03-15-1

Vrbnik, 29. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Slavko Zahija, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr