SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

158.

Na temelju članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/ 11, 144/12 i 19/13), 65. stavka 3. i 4. Statuta Primorsko - goranske Županije (Službene novine» broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 21. sjednici od 29. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU
o prihvatu darovanja poslovne zgrade u Rijeci
Adamićeva 10

I.

Republika Hrvatska je Odlukom Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA: 024-04/15-03/12, URBROJ: 536-021/01-2015/6 od 1. listopada 2015. godine odlučila darovati Primorsko- goranskoj županiji poslovnu zgradu u Rijeci Adamićeva 10, opisanu u točki I. navedene Odluke.

II.

Primorsko-goranska županija prihvaća darovanje poslovne zgrade iz točke I. ove Odluke, kojukoristi za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

III.

Tržišna vrijednost darovanog dijela poslovne zgradeiz točke I. ove Odluke iznosi 15.779.681,00kuna(petnaestmilijunasedamstosedamdesetdevettisućašestoosamdesetjednu kunu) sukladno Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine 18-01-2013 od 18. siječnja 2013. godine sačinjenom po stalnoj sudskoj vještakinji u građevinarstvu, Lilić Jasminki, dipl. ing. građ. iz Rijeke, revidiranoj od strane Odjela procjene Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da u ime Primorsko-goranske županije potpiše Ugovor o darovanju poslovne zgrade iz točke I. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-28

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr