SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11 i 47/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije uz prethodno pribavljenu suglasnost »Hrvatskih voda« (KLASA: 325-03/15-04/32; URBROJ: 374-1-6-15-3 od 2. lipnja 2015. godine), na 21. sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o zaštiti izvorišta na otoku Rabu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju zone sanitarne zaštite i mjere zaštite izvorišta vode za ljudsku potrošnju na otoku Rabu.

Mjere zaštite izvorišta propisuju se radi zaštite od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju ili na izdašnost izvorišta.

Izvorišta iz ove Odluke nalaze se na području Grada Raba i Općine Lopar i pripadaju Jadranskom slivu.

Granice obuhvata zona sanitarne zaštite određene ovom Odlukom ucrtane su na preglednoj karti mjerila 1:50 000 (Prilog 1.).

Članak 2.

Slivna područja izvorišta, veličina i granice zona sanitarne zaštite i mjere zaštite određeni su na temelju hidrogeoloških radova sadržanih u elaboratima »Hidrogeološki istraživački radovi za izradu bilance i određivanje zaštitnih zona na otoku Rabu'', (INA Projekt, Zagreb 1985. godina) i »Zaštitne zone izvorišta pitke vode otoka Raba (novelacija projekta)«, (INA Geološki konzalting d.o.o., Zagreb, 1995. godina).

Elaborati iz stavka 1. ovog članka, elaborat Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području otoka Raba (RiEKO-LAB d.o.o. Rijeka, broj 07V/12 Rijeka, 2012. godine) i Elaborat za novelaciju odluke o zaštiti izvorišta na otoku Rabu (GeoAqua d.o.o. za poslovne usluge i geološka istraživanja, Zagreb, 2014. godine) su podloga za usklađenje ove Odluke s odredbama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« broj 66/11, 47/13).

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

-»Izravno ispuštanje u podzemne vode« je izravno ispuštanje onečišćujućih tvari u podzemne vode bez procjeđivanja kroz zemlju ili potpovršinske slojeve;

-»Nekemijske metode« ima isto značenje kao u Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine« broj 142/12);

-»Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda« znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće za vode u skladu s propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda;

-»Opasne tvari« su tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti;

-»Ostale (druge) onečišćujuće tvari« su one onečišćujuće tvari (sintetske i nesintetske), navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje se ne nalaze na listi prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari. Među tim tvarima su utvrđene »specifične onečišćujuće tvari« koje se ispuštaju u značajnim količinama;

-»Otpadne vode« su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode;

-»Proritetne tvari« u tvari ili skupine tvari ,navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje predstavljaju značajan rizik za vode, uključujući i rizik za vode koje se zahvaćaju za piće. Među tim tvarima su utvrđene »Prioritetne opasne tvari« za koje se planiraju mjere zabrane ili ograničenja ispuštanja, emisija i rasipanja;

-»Uvjetno grlo (UG)« je usporedna vrijednost domaćih životinja svedena na masu od 500 kg.

II. SLIVNA PODRUČJA I KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA

Članak 4.

Na području otoka Raba određena su sljedeća slivna područja:

Karbonatni vodonosnik:

-slivno područje izvora Mlinica,

-slivno područje izvora Pidoka,

Fliški vodonosnik:

-zapadno slivno područje eksploatacijskih zdenaca Gvačići I (ZEB-3) i Gvačići II (EB-4),

-istočno slivno područje eksploatacijskih bunara Idila (ER-3), Perići (ZB-3) i Podmravići (ER-1).

Izvorišta Mlinica, Pidoka, Gvačići I, Gvačići II, Idila, Perići i Podmravići u smislu dinamike crpljenja su maksimalnog kapaciteta do 20 l/s.

III. ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Članak 5.

Zone sanitarne zaštite utvrđene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom, za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko- kavernoznom poroznosti.

Slivna područja izvorišta podijeljena su prema stupnju opasnosti od onečišćenja i radi smanjenja rizika od onečišćenja u sljedeće zone zaštite:

-zona strogog ograničenja i nadzora - II. zona

-zona strogog režima zaštite i nadzora - I. zona

Zone sanitarne zaštite prostiru se na području Grada Raba te Općine Lopar u sastavu Primorsko - Goranske županije.

DRUGA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat druge zone sanitarne zaštite

Članak 6.

Druga zona sanitarne zaštite (u nastavku: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne tokove s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

II. zona obuhvaća ponore i ponorne zone u slivnom području.

Granice II. zone unesene su na topografsku kartu mjerila 1:5 000 (Prilozi 2., 3. i 4.).

Zabrane u II. zoni

Članak 7.

U II. zoni zabranjuje se sljedeće:

-ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemne vode,

-ispuštanje pročišćenih oborinskih voda s državnih i županijskih cesta,

-prijevoz opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari lokalnim cestama,

-građenje prometnica, parkirališta i manipulativnih površina bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,

-građenje benzinskih postaja i svih spremnika tekućeg goriva za pogon i grijanje,

-građenje svih industrijskih postrojenja,

-građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne i površinske vode,

-građenje trafostanica s uljnim transformatorom,

-građenje odlagališta otpada, građevina za gospodarenje otpadom i građevina druge namjene u kojima se obavlja djelatnost oporabe otpada,

-skladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari,

-izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,

-građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisanih mjera zaštite voda,

-skidanje pokrovnog sloja zemlje, podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, osim geotermalnih i i mineralnih voda,

-stočarska proizvodnja, osim za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20 UG uz provedbu mjera zaštite voda propisanih Akcij skim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i primjenu gnojiva u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva,

-poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i nekemijskih metoda za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama u skladu sa važećim propisom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida,

-građenje groblja i proširenje postojećih,

-sječa šume, osim sanitarne sječe.

Mjere zaštite u II. zoni

Članak 8.

U II. zoni provode se sljedeće mjere zaštite:

1.Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda rješavati sustavom javne odvodnje s odvođenjem otpadnih voda izvan zone priključenjem na postojeće sustave javne odvodnje Rab, odnosno Draga.
U slučaju kada odvođenje otpadnih voda izvan zone nije opravdano jer zahtijeva prekomjerne materijalne troškove izgradnje i održavanja, otpadne vode rješavati individualnim sustavima odvodnje sa uređajima odgovarajućeg stupnja pročišćavanja sukladno važećoj Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Grada Raba: Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje.

2.Postojeće ceste državnog i županijskog značaja moraju imati zatvoreni sustav odvodnje.

3.Prometnice državnog značaja moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih tekućina koje sadrže opasne, ostale (druge) onečišćujuće i prioritetne tvari te bočne branike.

4.Oborinske vode onečišćene naftnim derivatima s parkirališta i manipulativnih površina površine iznad 200 m2 prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili preko separatora - taložnika odnosno druge odgovarajuće tehnologije ispuštati neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

5.Trafostanice moraju biti izvedene sa suhim transformatorom ili transformatorom sa biorazgradivom tekućinom.

6.Transport opasnih, ostalih (drugih) onečišćujućih i prioritetnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu sa važećim propisom o prijevozu opasnih tvari.

7.Sve slobodne, napuštene i devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti.

PRVA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat prve zone sanitarne zaštite

Članak 9.

Prva zona sanitarne zaštite (u nastavku: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja vode, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor, kaptažu, crpne stanice, postrojenja uređaje za preradu vode, građevine za pogon, održavanje i čuvanje.

Granice I. zone unesene su na detaljnu topografsku podlogu mjerila 1:1 000 (Prilozi 5-11).

Zabrane u I. zoni

Članak 10.

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Mjere zaštite u I. zoni

Članak 11.

1.Područje I. zone mora biti ograđeno, označeno natpisom, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz vodoopskrbu.

2.Oborinske vode iz zaleđa ove zone moraju se odvesti izvan zone.

3.Oborinske vode s uređenih površina i krovova objekata unutar zone moraju se odvesti izvan zone.

4.Objekti i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon crpilišta moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

5.Trafostanice moraju biti građene sa suhim transformatorom ili transformatorom sa biorazgradivom tekućinom.

Članak 12.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku: korisnik izvorišta) mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor I. zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Korisnik izvorišta vode za ljudsku potrošnju na otoku Rabu je KD Vrelo d.o.o. Rab, Palit 68, (u nastavku: Vrelo).

IV. MJERE ZA SANACIJU STANJA U ZONAMA SANITARNE ZAŠTITE

Članak 13.

Sastavni dio ove Odluke je Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području otoka Raba.

Program mjera sanacije prikazan je tabelarno (tablice 1. i 2.) i sastavni je dio ove Odluke.

Programom mjera sanacije određuju se izvori onečišćenja, mjere, aproksimativni troškovi i nositelji sanacije, te prioriteti i rokovi realizacije. Provođenje mjera sanacije iz ovog Programa predviđa se, prema razini prioriteta, u tri faze. Mjere iz prve razine prioriteta treba provesti do kraja 2018. godine, iz druge razine do kraja 2020. godine, a iz treće razine do kraja 2025. godine.

U slučaju promjene vlasnika ili korisnika građevine, obveze propisane Programom mjera sanacije prenose se na novog pravnog slijednika.

V. MIKROZONIRANJE

Članak 14.

Iznimno od odredbi članka 7. ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

-ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

-ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovoga članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),

-ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Izvođač vodoistražnih radova i izrade elaborata mikrozoniranja može biti isključivo osoba registrirana za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja s certificiranim rješenjem o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdanog od ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Članak 15.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 14. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 14. stavka 2. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 14. stavka 2. ove Odluke Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema članku 7. ove Odluke.

VI. IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 16.

Potrebni sanacijski zahvati i mjere zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite obavljaju se na krajnji trošak vlasnika odnosno drugog posjednika postojeće građevine odnosno osobe koja obavlja djelatnost suprotno odredbama ove Odluke.

Mogući izvori financiranja sanacijskih zahvata i mjera zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite definirani su sljedećim zakonima: Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o održivom gospodarenju otpadom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na topografskoj karti i u GIS aplikaciji na digitalnom mediju, koja je sastavni dio Odluke, a pohranjena je po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernoga Jadrana u Rijeci, Primorsko-goranskoj županiji - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javnoj ustanovi - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i KD Vrelo d.o.o. Rab.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prilozi:

Prilog 1:Pregledna karta zona sanitarne zaštite izvorišta na otoku Rabu mjerilo 1:50 000,

Prilog 2: Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Mlinica, mjerilo 1:5 000,

Prilog 3: Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta u slivu fliškog vodonosnika, mjerilo 1:5 000,

Prilog 4: Karta II. zone sanitarne zaštite izvorišta Pidoka, mjerilo 1:5 000,

Prilog 5: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Mlinica, mjerilo 1:1 000,

Prilog 6: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Gvačići I, mjerilo 1:1 000,

Prilog 7: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Gvačići II, mjerilo 1:1 000,

Prilog 8: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Perići, mjerilo 1:1 000,

Prilog 9: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Podmravići, mjerilo 1:1 000,

Prilog 10: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Idila, mjerilo 1:1 000,

Prilog 11: Karta I. zone sanitarne zaštite izvorišta Pidoka, mjerilo 1:1 000,

Članak 18.

Granice zona sanitarne zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći razvojno planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke.

Do usklađenja dokumenta prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 20.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o poljoprivredi i Zakona o prijevozu opasnih tvari.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na otoku Rabu (»Službene novine« broj 6/97).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-23

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr