SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

155.

Na temelju članka 194. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97- ispravak, 47/99 - ispravak i 35/08), članka 28. točka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici od 29. listopada 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 43/07, 47/07 - ispravak i 48/09) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

»Djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

-izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,

-izradu izvješća o stanju u prostoru,

-vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,

-pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

-pružanje savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,

-druge poslove u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Statutom Zavoda.

Zavod može izrađivati i prostorne planove uređenja grada i općine, urbanističke planove uređenja od značaja za Republiku Hrvatsku odnosno Županiju, te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja ili Župan.

Pored poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka Zavod može sudjelovati u izradi županijske razvojne strategije i drugih strateških razvojnih dokumenata i projekata za područje Županije.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 2., podstavak 10. mijenja se i glasi:

» - raspisuje natječaj za izbor ravnatelja Zavoda«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. podstavku 2. riječi »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« zamjenjuju se s riječima: »zakonom kojim se uređuje upravno područje prostornog uređenja ».

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 17/15).

Članak 6.

Zadužuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-21

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr