SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

151.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini (»Narodne novine« broj 15/15 i 100/15), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini (»Službene novine« broj 9/15), točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se primjenom kriterija i mjerila iz Odluke iz točke I. ove Odluke, pa se iznos od 3.400.000 kn raspoređuje centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/9

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-14

Rijeka, 29. listopada 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr