SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

147.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15 i 38/15), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07, 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet
županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA:022-04/08-03/33, URBROJ:2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., 14/13, 3/14, 26/14, 42/14 i KLASA: 021-04/15-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/ 5-15-63 od 21. svibnja 2015.), u članku 2., stavak 2., iza točke 61. dodaje se točka 62. koja glasi: 62. luka Pazdehova (Dramalj).

Članak 2.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Članak 36.

Lučko područje luke Njivice sastoji se od: luke Njivice i bazena; Kijac i Pod Rov.

- Lučko područje luke Njivice na dijelu k.o. Omišalj čini poligon točaka od 1 do 25 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/15-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-15-18

Rijeka, 16. srpnja 2015.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr