SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 5. Petak, 18. ožujka 2005.
GRAD MALI LOŠINJ
10

9.

Na temelju članka 105. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 12. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 171/04), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava jedinica područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/04), članka 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu (»Službene novine« broj 44/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/ 02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2005. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju kod
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK d.d.

Članak 1.

Grad Mali Losinj zadužit će se uzimanjem kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. u iznosu od 14.700.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata:

1. izgradnju Rive lošinjskih kapetana (prema građevinskoj dozvoli klasa: UP/I 361-03/04-01/97, urbroj: 2170-84- 01-04-9-DS od 03. kolovoza 2004) i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji br. A-251/2003. (izgradnja infrastrukture, obalnog zida i opločenje) u iznosu od 13.960.000,00 Kn,

2. uvođenje centralnog grijanja u športskoj dvorani na Bočacu (prema projektu i troškovniku br. 20/2003.g., ITEM d.o.o. Rijeka) u iznosu od 740.000,00 Kn.

Zaduživanje uzimanjem kredita za kapitalne projekte iz stavka 1. ove Odluke utvrđeno je člankom 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2005. godinu (»Službene novine« broj 44/04. i 5/05).

Članak 2.

Grad Mali Lošinj zadužit će se pod sljedećim uvjetima:

Naziv banke: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a

Iznos kredita: 14.700.000,00 Kn

Vrsta kredita: kunski s valutnom klauzulom u EUR

Kamatna stopa: tromjesečni EURIBOR + 1,35 p.p.

Efektivna kamata: 3,52%

Obračun kamata i otplata kamata: tromjesečno

Rok povrata kredita: 7 godina (nije uključen poček)

Poček: 1 godina

Dinamika otplate glavnice kredita: tromjesečno

Naknada za odobrenje kredita: 0,1% jednokratno

Instrumenti osiguranja kredita: mjenica i zadužnica

Cijena kredita: 16.996.951,28 Kn.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica i kamata) osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja u godišnjim iznosima kako sljedi:


Godina Iznos godišnje

otplate

(kn)


2005. 268.908,72

2006. 2.014.539,43

2007. 2.455.908,79

2008. 2.386.264,67

2009. 2.315.822,80

2010. 2.246.106,35

2011. 2.176.172,21

2012. 2.106.334,66

2013. 1.026.893,65


UKUPNO 16.996.951,28


Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije, a stupit će na snagu nakon donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduživanje.

Klasa: 403-02/05-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-05-22

Mali Lošinj, 14. ožujka 2005.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl.ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr