SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

Županija

11.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 3. travnja 2003. godine, donijela je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Primorsko-goranske županije za 2002. godinu

Članak 1.

*tablica  RASHODA i PRIHODA na kraju dokumenta u PDF formatu*

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2002. godinu sadrži:

- ostvarene prihode / primitke 215.984.008,52 kn

- izvršene rashode / izdatke 172.533.010,03 kn

- višak prihoda / primitaka 43.450.998,49 kn.

Članak 2.

Višak prihoda / primitaka nad rashodima / izdacima sastoji se od:

- obveza u iznosu od 23.910.090,21 kn

- neutrošenih sredstava u iznosu od 19.540.908,28 kn.

Članak 3.

Obveze iz članka 2. odnose se na:

1) financiranje decentraliziranih funkcija 6.262.990,21 kn

-osnovno školstvo 374.512,87 kn

-srednje školstvo 2.298.181,01 kn

-centri za socijalnu skrb 45.199,32 kn

-domovi za starije i nemoćne osobe 153.137,80 kn

-zdravstvene ustanove u vlasništvu PGŽ
i bolničke ustanove 3.391.959,21 kn;

2)rashode koji se podmiruju iz
namjenskih prihoda 4.181.100,00 kn

-provedba Plana intervencija kod
iznenadnog onečišćenja mora 600.000,00 kn

-geodetske podloge za GIS
hrvatskog Jadrana 470.000,00 kn

-sufinanciranje HMP u turističkoj
sezoni 185.300,00 kn

-sufinanciranje Centra za prevenciju i
liječenje ovisnosti 19.500,00 kn

-sufinanciranje programa u vodogospo-
darskoj djelatnosti 4.100,00 kn

-ulaganje u objekte i opremu unutar
lučkog područja 85.000,00 kn

-ulaganje u objekte i opremu izvan
lučkog područja 1.000.000,00 kn

-potpora zračnom otočnom prijevozu
M. Lošinj - Unije 65.000,00 kn

-poticanje proizvodnje grožđa 276.200,00 kn

-naknade vlasnicima zemljišta bez
prava lova 676.000,00 kn;

3) proračunske pričuve 1.500.000,00 kn

-jamstvena pričuva 500.000,00 kn

-stalna pričuva 1.000.000,00 kn;

4) obveze preuzete ugovorima 1.966.000,00 kn

-refundacija Uredu državne uprave
u PGŽ 16.000,00 kn

-centralna zona za gospodarenje otpadom
- projekt 1.000.000,00 kn

-Lječilište Kraljevica - ugradnja
opreme 450.000,00 kn

-Lječilište Veli Lošinj - sanacija
objekta 1.300.000,00 kn

-Dom zdravlja Rab - izgradnja
objekta 1.000.000,00 kn

-izrada plansko-projektne dokumen-
tacije i baze podataka o sigurnosti
prometa na cestama 75.000,00 kn

-rad županijskog Savjeta za sigurnost
prometa na cestama 20.000,00 kn

-izrada plansko-projekte dokumen-
tacije i baze podataka javnih cesta 40.000,00 kn

-kreditiranje poduzetništva
- Poduzetnik 2 7.000.000,00 kn

-kreditiranje poljoprivrednih
programa za 2002. 1.065.000,00 kn.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za slijedeće namjene:

1) kapitalna ulaganja 15.150.000,00 kn

-sanacija objekta Pomorskog i
povijesnog muzeja 1.920.000,00 kn

-regionalni vodoopskrbni sustav
Gorskog Kotara 3.000.000,00 kn

-izgradnja ceste Novi Vinodolski
- Bjelolasica 1.300.000,00 kn

-otočni program cesta (Krk - Cres
- Lošinj - Rab) 4.000.000,00 kn

-vatrogasni dom Općine Jelenje 200.000,00 kn

-sanacija sportske dvorane u
Delnicama 1.800.000,00 kn

-nova škola u Krku 600.000,00 kn

-nova škola u Dobrinju 500.000,00 kn

-Idejni projekt »Razvoj kapaciteta
bolničke zdravstvene zaštite« 95.000,00 kn

-Projekt novog doma za starije i
nemoćne osobe u Voloskom 100.000,00 kn

-Referentni centar za gerontologiju
Doma za starije i nemoćne osobe u
Krku 325.000,00 kn

-Rasadnik pri Centru za mediteransku
poljoprivredu 150.000,00 kn

-sanacija krova crkve u Lukovdolu
za nabavku opreme90.000,00 kn

-Veleučilište Rijeka - informatička
oprema 200.000,00 kn

-HNK «Ivana pl. Zajca» - rasvjetni
pult 200.000,00 kn

-Gradska knjižnica Rijeka
- bibliobus 500.000,00 kn

-OŠ Mrkopalj - kombi za prijevoz
učenika 170.000,00 kn;

2)pomoći jedinicama lokalne
samouprave 2.639.000,00 kn

-sufinanciranje izrade prostornih
planova od interesa za JLS 800.000,00 kn

-sufinanciranje izrade programa,
planova i drugih stručnih podloga 52.000,00 kn

-sufinanciranje programa revitalizacije
i sanacije kulturno-povijesnih
građevina 196.000,00 kn

-sufinanciranje izrade geodetskih
podloga 591.000,00 kn

-sufinanciranje pojedinih komunalnih
djelatnosti JLS 1.000.000,00 kn;

3) ostale namjene 1.751.908,28 kn

-naknade za rad članova
Županijske skupštine 71.500,00 kn

-naknade za rad članova
Županijskog poglavarstva 40.500,00 kn

-znanstveno-razvojna suradnja
sa Sveučilištem u Rijeci na izradi
projekata od interesa za PGŽ 900.000,00 kn

-financiranje troškova rušenja škole
u Brodu na Kupi 330.000,00 kn

-utvrđivanje granica pomorskog
dobra 360.000,00 kn

-provođenje akcije suzbijanja
bjesnoće 30.000,00 kn

-tekuća pričuva 19.908,28 kn.

Članak 5.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2002. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/12

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. travnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 

Godišnji obračun proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr