SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

34.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2)

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12), (u nastavku: Izmjene i dopune UPU-2).

(2) Nositelj izrade odgovoran za postupak izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU-2 je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(3) Stručni izrađivač Izmjena i dopuna UPU-2 će biti pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 118/09), (u nastavku: stručni izrađivač).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IZMJENA I DOPUNA UPU-2

Članak 2.

(1) Izmjena i dopuna UPU-2 se izrađuju u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih zakona i propisa koji uređuju problematiku prostornog uređenja.

(2) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Baška je Prostorni plan uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst i 17/24), (u nastavku: PPUO Baška).

(3) Kako Vlada Republike Hrvatske nije donijela uredbu iz članka 64. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13) za izradu Izmjena i dopuna UPU-2 nije obvezna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 351-03/13-04/306, urbroj: 517-06-2-1-2-14-2 od 13. siječnja 2014. godine).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I
DOPUNA UPU-2

Članak 3.

Izmjenama i dopunama UPU-2 će se kčbr. 4074 i 4075/1 k.o. Baška-nova, na kojima se nalazi legalno izgrađena građevina, u cijelosti uključiti u zonu mješovite - pretežito stambene namjene (M1).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA UPU-2

Članak 4.

(1) Obuhvat Izmjena i dopuna UPU-2 odnosi se isključivo na izmjene dijelova tekstualnog i grafičkog dijela Plana kojima će se kčbr. 4074 i 4075/1 k.o. Baška-nova, na kojima se nalaze legalne građevine izgrađene temeljem Rješenja o uvjetima građenja (klasa: up/i-361-03/11-03/75, urbroj: 2170/1-03-04/4-11-20 od 06. srpnja 2011. godine i klasa: up/i-361-03/11-03/76, urbroj: 2170/1-03-04/4-11-20 od 06. srpnja 2011. godine), u cijelosti uključiti u zonu mješovite - pretežito stambene namjene (planska oznaka M1), pri čemu će se na predmetnom prostoru bez izuzetaka primjenjivati odredbe o uvjetima i načinu gradnje koje su u zoni M1 propisane temeljnim Planom.

(2) Izmjenama i dopunama UPU-2 nije obuhvaćeno usklađenje Plana s izmjenama i dopunama postojećih, te u međuvremenu donesenim propisima, kao niti druge izmjene i dopune Plana koje bi bile rezultat zahtjeva javnopravnih tijela, te primjedbi sudionika u javnoj raspravi, a koje se ne odnose na obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I
DOPUNA UPU-2

Članak 5.

(1) Uvjeti i načini gradnje na predmetnom području utvrđeni su Urbanističkim planom uređenja UPU-2 - Baška - Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 24/12), koji je izrađen u skladu sa PPUO Baška kao dokumentom prostornog uređenja šireg područja.

(2) Prostor u obuhvatu Izmjena i dopuna UPU-2 nalazi se u cijelosti unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) u području 100 m od obalne crte.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA
I DOPUNA UPU-2

Članak 6.

(1) Građevinske čestice kčbr. 4074 i 4075/1 k.o. Baška- nova, na kojima se nalaze legalno izgrađene građevine temeljem važećeg Plana nalaze se dijelom u zoni mješovite

- pretežito stambene namjene (planska oznaka M1), a dijelom u zoni zaštitne zelene površine (planska oznaka Z2).

(2) Izmjenama i dopunama UPU-2 kčbr. 4074 i 4075/1 će se u cijelosti uključiti u zonu mješovite - pretežito stambene namjene (M1) čime će se omogućiti rekonstrukcija postojećih legalno izgrađenih građevina, ali isključivo zadovoljavajući uvjete i način gradnje koji su propisani temeljnim Planom i člankom 48. Zakona o prostornom uređenju.

POPIS STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU
IZMJENA I DOPUNA UPU-2

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-2 Općina Baška će osigurati važeći Urbanistički plan uređenja UPU- 2 - Baška - Zarok (N1-2) u digitalnom obliku (.dwg, odnosno .docx format).

(2) Za izradu Izmjena i dopuna UPU-2 nije planirana izrada posebnih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
IZMJENA I DOPUNA UPU-2

Članak 8.

Stručno rješenje Izmjena i dopuna UPU-2 izradit će ovlašteni stručni izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-2

Članak 9.

(1) Zahtjeve (podaci, planske smjernice i dokumenti) iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna UPU-2 će zatražiti od nadležnih javnopravnih tijela:

-MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 RIJEKA

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

-DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE, Radnička cesta 80/7, 10000 ZAGREB

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO - GORANSKA, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 RIJEKA

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka, Riva 10, 51000 RIJEKA

-PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

-Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/X, 51000 RIJEKA

-HAKOM - HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 RIJEKA

-HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 KRK

-HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-PONIKVE d.o.o., Vršanska 14, 51500 KRK

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU-2 je 30 dana od dana dostave ove Odluke. Zahtjevi se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat Izmjena i dopuna UPU-2 iz članka 4. ove Odluke, a ne u obuhvatu predmetnog Plana u cijelosti.

(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna UPU-2 u roku iz stavka 2. ovog članka smatra se da zahtjeva nema.

(4) Ako se u tijeku izrade Izmjena i dopuna UPU-2 za to ukaže potreba u postupak izrade bit će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA
I DOPUNA UPU-2, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA

Članak 10.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU-2:

-dostava zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela - 30 dana,

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU-2 - 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, odnosno dostave podloga iz članka 7. stavak 1. ove Odluke,

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-2 - u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana od isteka roka za davanje primjedbi,

-izrada Konačnog prijedloga Plana - 15 dana po prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - u roku od 30 dana

-usvajanje Izmjena i dopuna UPU-2 - 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja Izmjena i dopuna UPU-2 utvrđeni ovom Odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA UPU-2

Članak 11.

Sredstava za izradu Izmjena i dopuna UPU-2 osiguravaju se sukladno odredbama članka 167. Zakona o prostornom uređenju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Općina Baška će po objavi ove Odluke u »Službenim novinama« na mrežnim stranicama Općine Baška i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi Izmjena i dopuna UPU-2.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave u »Službenim novinama« Javnoj ustanovi Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-15

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr