SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

32.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 15/15) u članku 12. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

»(2) Do donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Baška, u građevinskom području naselja Baška (zona N1-1) i u izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Baška - Zarok (zona N1-2) zabranjuje se izdavanje odobrenja za građenje višestambenih građevina i građevina ugostiteljsko turističke namjene tipa turistički apartmani i apart hotel iz skupine hoteli. Iznimno, postojeće legalno izgrađene građevine i građevine koje su uključene u pravni sustav temeljem posebnog propisa mogu se rekonstruirati ali isključivo pod uvjetom da se ne povećavaju vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis).«

Članak 2.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se:

-PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 KRK

-Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-14

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr