SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 31. Petak, 16. listopada 2015.
OPĆINA BAŠKA

30.

Na temelju članaka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 90. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10, 17/13, 11/14 i 3/15), članak 4. mijenja se i glasi:

»Plaću Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, koji dužnost obnašaju profesionalno, čini umnožak pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše do 20%.

Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika osim prava na plaću ostvaruju pravo na staž osiguranja za vrijeme obavljanja dužnosti, te pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti, sukladno posebnom zakonu koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih dužnosnika.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obnašaju profesionalno imaju pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, i to dnevnice, naknadu putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ako Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik dužnost obnašaju volonterski, ostvaruju pravo na naknadu u visini 50% umnoška pripadajućeg koeficijenta iz članka 2. i osnovice za obračun plaće iz članka 3. ove Odluke«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/6

URBROJ: 2142-03-01-15-12

Baška, 30. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr